Prospectus

nl en

First year

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk. Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur e-mail. Zie ook de website

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd:

  • 7 uur voor de introductiedag.

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplanbespreking van 2 uur

  • 4 uur bijwonen loopbaanorientatie activiteiten

  • 4 uur bijwonen Lucsor Annual Conference

Voor hoofdvakkers Religiewetenschappen (voltijd en deeltijd) geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2019-2020:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Introduction to Buddhism 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Introduction to the Study of Islam 5
Religion in the World 5
Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen 5
Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten 5
Academic Skills (Religious Studies) 0

Tweede semester

New Religions 5
Religions of Antiquity 5
Christendom: de basics 5
Psychology of Religion 5
Philosophy of Science 5
Antropologie en religie 5

Second year

In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken én is er ruimte voor verdiepingvakken in de Religiewetenschappen.

De 20 ec aan verdiepingsvakken zijn verspreid over twee studiejaren: 10 ec in het eerste semester van BA2 en 10 ec in het eerste semester van BA3. Het aanbod van verdiepingsvakken wisselt jaarlijks.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Introduction to Hindu Religions 5
Comparative Religion 5
Sociology of Religion 5
Methoden en Technieken 2: kwantitatief onderzoek 5

Kies 2 verdiepingsvakken:

The Enlightenment and its oddities: science, magic and deviant religion 5
Rabbis and Rebels: The Challenges of Jewish Tradition 5
Islam in Southeast Asia: The Basics 5
Chinese Buddhism 5
Buddhist Art 5
SC Japanese Religions and Buddhism 5

Tweede semester

Global Christianity 5
Methods and Techniques 3: Qualitative Research 10
Religion and media 5
Antropologie en religie 5
Religion and Politics 5

.

Third year

Het derde jaar bestaat naast twee verplichte vakken (10 ec) uit twee verdiepingsvakken (10 ec), de vrije keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije Keuzeruimte Religiewetenschappen 30

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Onderzoeksgeschiedenis van Religiewetenschappen 5

Kies 2 verdiepingsvakken:

The Enlightenment and its oddities: science, magic and deviant religion 5
Rabbis and Rebels: The Challenges of Jewish Tradition 5
Islam in Southeast Asia: The Basics 5
Chinese Buddhism 5
Buddhist Art 5
SC Japanese Religions and Buddhism 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Scriptieseminar 5
BA-thesis Religious Studies 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding hier

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van religie betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van religie en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Tevens leidt de bacheloropleiding Religiewetenschappen op tot de onderstaande eindkwalificaties, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

a. De bachelor heeft kennis van de antieke godsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam in hun historische verschijningsvormen.

b. De bachelor heeft kennis van hedendaagse verschijningsvormen van religie.

c. De bachelor heeft religiewetenschappelijke kennis van algemene en vergelijkende aard.

d. De bachelor heeft kennisgenomen van de beginselen van de verschillende methoden die tot het geheel van de religiewetenschappen behoren, hetgeen inhoudt: i. dat de bachelor bekend is met hedendaagse methoden van onderzoek naar schriftelijke en materiële bronnen volgens de historische methode; ii. dat de bachelor heeft kennisgenomen van onderzoeksmethoden van religieus-maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen volgens de sociologie van religie; iii. dat de bachelor heeft kennisgenomen van onderzoeksmethoden van zingevingsvraagstukken volgens de psychologie van religie; iv. dat de bachelor heeft kennisgenomen van de onderzoeksmethoden van de antropologie van religie.

e. De bachelor is in staat uitspraken van religieuze aard te beschrijven en te analyseren in het licht van de methoden van de religiewetenschappen;

f. De bachelor is in staat religieuze verschijnselen te beschrijven en te analyseren volgens de methoden van de religiewetenschappen;

g. De bachelor is in staat om te reflecteren op de hedendaagse multireligieuze werkelijkheid en op actuele debatten over de rol van religie in de moderne samenleving.

h. De bachelor kan op het terrein van religie problemen formuleren en analyseren, zelfstandig materiaal en informatie verzamelen en op hun geldigheid beoordelen, en argumenten aanvoeren voor mogelijke oplossingen van de geformuleerde problemen.

i. De bachelor is in staat zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen van onderzoek naar een onderwerp van tamelijk grote omvang en zich hierbij te verantwoorden volgens de in de wetenschap geldende regels.

j. De bachelor is in staat de kennis en vaardigheden vermeld onder a. t/m j. in de praktijk ten nutte te maken in beroepen of functies die toepassing van kennis van de religiewetenschappen vergen.

Zie ook de Opleidingsspecifieke Onderwijs- en examenregeling

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden en zijn opgenomen in bijlage A van de facultaire Onderwijs- en Examenregeling

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Religiewetenschappen geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedurezie de website

Honours

Ben je toe aan extra uitdaging naast je studie? Misschien is het Honours programma iets voor jou.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In de propedeuse maak je kennis met vele verschillende aspecten van religie. Je maakt kennis met de wereldgodsdiensten (christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme), de antieke godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en New Age. Religiewetenschappen in Leiden bestudeert al deze onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken zoals filosofie, geschiedenis en sociale wetenschappen. In het eerste jaar leer je al snel op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Je doet praktische vaardigheden op zoals het schrijven van een paper, het uitvoeren van een onderzoek en het houden van presentaties. In je eerste jaar ben je per week ongeveer 40 uur bezig met je studie: 14 contacturen en de rest zelfstudie.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je de opgedane onderzoeksvaardigheden verder en kun je vanuit je eigen interessegebied je verdiepen in een specifieke godsdienst of een onderwerp kiezen dat verschillende godsdiensten raakt. Ook bestudeer je religie in de hedendaagse samenleving aan de hand van verschillende methoden en technieken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een veldonderzoek (interviews en observaties). Je sluit het derde jaar af met je eigen onderzoek en je bachelorscriptie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en opbouwen in niveau. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur

Meer informatie vind je in de beschrijving van de Vrije Keuzeruimte Religiewetenschappen

Voltijd en deeltijd

De opleiding Religiewetenschappen is zowel in voltijd als ook in deeltijd te volgen.

Het is mogelijk om deze opleiding in deeltijd te doen. Houd er wel rekening mee dat de colleges wisselend per semester op verschillende dagen geroosterd kunnen worden. Er zijn geen aparte avondcolleges. Als deeltijdstudent volg je de colleges samen met de voltijdstudenten.

Deeltijdstudenten hebben te maken met het Bindend Studieadvies. Voor deeltijders geldt het Bindend Studieadvies van 30 ec, met daarnaast nog de opleidingsgebonden aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2018-2019:

De cursussen die je per semester volgt, stel je vast in een studieplan in overleg met de studieadviseur

Voertaal

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal zijn de voertalen binnen de opleiding Nederlands en Engels.

In principe wordt bij Nederlandstalige vakken tentamens afgelegd in het Nederlands. Bij Engelstalige vakken kan de student de keuze worden gegeven om tentamens af te leggen in het Engels of in het Nederlands. Zie de individuele vakken voor informatie over de voertaal en tentamineringstaal.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief het BA-eindwerkstuk. Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal 10 000 woorden).

Regeling Ba-eindwerkstuk

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli.

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Religiewetenschappen

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Religiewetenschappen vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

  • Overtuigen

  • Onderzoeken

  • Zelfsturend leren

  • Creatief denken

  • Samenwerken

Vakken

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Religiewetenschappen gebeurt dit binnen de vakken: wordt nog aangevuld.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator Noortje van Swieten.