Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Politiek (Leiden)

De afstudeerrichting Internationale Politiek is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Praktische informatie

Voor elk specifiek bachelor jaar worden gedurende het academische jaar diverse informatie bijeenkomsten georganiseerd. Hierover word je op de hoogte gebracht via meldingen op Brightspace en via de Nieuwsbrieven die elk blok per e-mail worden verzonden. Houd deze daarom goed in de gaten.

Overzicht informatiesessies 2024-2025

Bachelor 1
In blok 1 en 2 vinden er bijeenkomsten met de verschillende mentorgroepjes plaats met afwisselend de student-mentoren en de docent-mentoren.
Bij de start van elk semester is er tevens een plenaire informatiesessie.

Bachelor 2
In jaar 2 kijken wij alvast vooruit naar de invulling van jaar 3. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de voorwaarden. Deze bijeenkomsten staan gepland voor:

  • november

  • maart

Omdat in jaar 3 een uitwisseling naar een buitenlandse partneruniversiteit tot de mogelijkheden behoort, worden er ook diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over studeren in het buitenland. De data van de bijeenkomsten worden op Brightspace channel Studieadvies Bachelor Politicologie gepubliceerd.

Bachelor 3
In jaar 3 zullen wij je informeren over de verplichte onderdelen van jaar 3 en kijken wij naar de vervolgstappen na het afronden van je Bachelor.

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 1: zie vakinformatie .

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 2: zie vakinformatie.

  • Informatiebijeenkomst over vervolgstappen na je bachelor Politicologie/IP: informatie via de Nieuwsbrieven en het Brightspace channel Studieadvies Bachelor Politicologie

Registreren voor vakken en werkgroepen

Eerstejaars studenten (en herkansers) worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven voor de eerstejaars hoorcolleges (HC) en werkgroepen (WG) in semester 1. Eind augustus kun je zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij de plaatsing van herkansers in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2 (mits studenten zich op tijd hebben ingeschreven via MyStudymap voor het tweedejaarsonderwijs). Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf semester 2 (Blok 3+4) moeten eerstejaars studenten zich zelf inschrijven voor de HC en WG via MyStudymap op onderstaande data. Ouderejaars schrijven zich voor alle semesters zelf in (met uitzondering van vakken jaar 1, semester 1).

Vak inschrijving in MyStudymap is mogelijk volgens onderstaand schema:

Blok 1: Van 9 juli 2024, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 2: Van 9 juli 2024, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 3: Van 10 december 2024, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 4: Van 10 december 2024, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak

Meer informatie over inschrijven vind je hier.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving kun je niet deelnemen aan het tentamen. Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Tentamens en overgangsregelingen

Bekijk hier de tentamen- en overgangsregelingen voor de specifieke jaargangen.

Externe studenten die een vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven voor de vakken en tentamens binnen de opleiding Politieke Wetenschap.

Vakbeschrijvingen en vakinformatie

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze Studiegids, maar vooral ook op de Brightspace pagina van het vak. Je krijgt automatisch toegang tot de desbetreffende Brightspace pagina indien je ingeschreven staat voor het vak.

Plagiaat

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turnitin. Voor informatie klik hier

Ingangseisen

Let op: voor bepaalde onderdelen van het bachelorprogramma (bijvoorbeeld het Bachelorproject) gelden ingangseisen. Indien een vak ingangseisen heeft staat dit vermeld in de studiegidstekst van dit vak, check dit dus goed!
Als je wilt studeren in het buitenland in je derde jaar, of na je bachelor een Political Science master wilt volgen moet je cijfergemiddelde een 7,0 of hoger zijn. Indien je hier vragen over hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Examencommissie

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER (Onderwijs -en Examenreglement). Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Raadpleeg de FAQ op de website om te zien waarvoor en wanneer je de examencommissie benadert.

Jaar 1

In het eerste jaar raak je vertrouwd met de voornaamste politicologische begrippen en theorieën. Je volgt inleidende vakken over nationale en internationale politiek. Daarnaast word je getraind in onderzoeksvaardigheden en statistiek. Studeren is een voltijdbaan. Als je er serieus werk van maakt, besteed je gemiddeld zo’n 40 uur per week aan het voorbereiden en volgen van colleges, maken van opdrachten en leren voor tentamens. Gemiddeld 16 uren in de ‘werkweek’ zijn contacturen’, de resterende tijd besteed aan je zelfstudie.

Structuur van het programma

Het academische jaar loopt van begin september tot eind augustus en bestaat uit 2 semesters, elk verdeeld in 2 blokken. Een blok duurt 8 weken, waarvan er 7 voor onderwijs zijn en de laatste week tentamenweek. Elk studiejaar van de bachelor Internationale Politiek bestaat uit 60 studiepunten (EC). 1 EC heeft een studielast van 28 uur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok I

Nationale Politiek I: Nederlands Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek, en Academische Vaardigheden 1 8

Blok II

Inleiding Internationale Organisaties 5
Inleiding Politieke Wetenschap 5
Politiek en Beleid, en Academische Vaardigheden 2 7

Blok III

Economie voor Politicologen 5
Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie, en Academische Vaardigheden 3 7

Blok IV

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Politiek van de Europese Unie, en Academische Vaardigheden 4 8

Jaar 2

Het tweede jaar staat in het teken van verdieping. Thema’s uit het eerste jaar keren terug maar je gaat hier dieper op in. Ook volg je vakken op nieuwe deelterreinen zoals International Law, International Security en Politieke Filosofie. Daarmee leg je de basis waarop je je in het derde jaar nog verder kan specialiseren.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok I

Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp (semestervak, Sem. I) 5

Blok II

Europese Geschiedenis 5
Introduction to International Political Economy 5
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden 5

Blok III

Analyse van de Internationale Politiek 5
International Security 5
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5
Academische Vaardigheden: Kwalitatieve en Kwantitatieve Data Analyse (semestervak, Sem. II) 5

Blok IV (studenten Internationale Politiek kiezen óf Rationele Keuzetheorie, óf Contemporaine Politieke Filosofie)

International Law 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Jaar 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Internationale Politiek

Vrije keuzeruimte (30 EC) in semester I of II
1 Bachelor Seminar (10 EC) in blok I, II of III
1 Bachelor Project (20 EC) in semester I of II

Vrije Keuzeruimte

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een Minor, studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken.

Bachelor Seminar

Ingangseis propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen.
NB: Het thema van het gekozen Bachelor Seminar hoeft niet aan te sluiten bij het Bachelor Project.

Bachelor Project

Participation in the BAP is only permitted if you passed the first year of IRO and completed at least 40 EC of the second year, including the courses Academic Skills: Research Design, Statistics II and Qualitative Research Methods.

Please note: For students who started their IRO programme before 1 September 2022 the admission requirements of 2023-2024 are still applicable: (a) first year, (b) 40 EC from year 2, incl (c) Research Methods in Political Science (10 EC) and (d) Academic Skills: Research Design (5 EC).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Vrije keuzeruimte

Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Bachelor Projecten semester I & II

Bachelor Project Internationale Politiek, Semester I, 2024-2025 20
Bachelor Project Internationale Politiek, semester II, 2024-2025 20

Bachelor Seminars semester I

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten 10
Political Leadership in International Relations 10
Politicologie en Maatschappelijke Vraagstukken 10

Bachelor Seminars semester II

Democratic Consolidation and Erosion 10
Global Governance and Multilateral Institutions 10

Studieadvies

Studieadvies
Het team van studieadviseurs probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de studie. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van het studieprogramma en daarom kun je bij hen terecht voor hulp, advies of ondersteuning. Het is goed om te beseffen dat de studieadviseurs er niet alleen voor je zijn als er problemen zijn (studie gerelateerd, persoonlijk of medisch), maar ook voor het maken van bijvoorbeeld een goede studieplanning, het bespreken van je vrije keuzeruimte of als je hulp zoekt bij het maken van andere keuzes tijdens je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden
Voor zaken als persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc. verzoeken we je om voor aanvang van het studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken.
Indien je tijdens het collegejaar wordt gehinderd in je studievoortgang door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Jij moet daar wel zelf tijdig bepaalde zaken voor regelen door zo snel mogelijk je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden.

Regeling Bindend Studieadvies
Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (regeling BSA). Volgens de regeling moet je als voltijdstudent in het eerste studiejaar minimaal 45 van de 60 studiepunten (EC) behalen. De examencommissie stuurt je in het eerste jaar minstens twee keer een bericht over je studievoortgang. Uiterlijk 31 januari ontvang je van de examencommissie een niet-bindend advies dat geldt als een waarschuwing. Medio mei ontvangen alle eerstejaars studenten die er niet goed voorstaan een tweede waarschuwing. Gedurende het studiejaar kun je terecht bij je studieadviseurs om jouw studievoortgang en persoonlijke situatie te bespreken. Uiterlijk 15 augustus ontvang je van de examencommissie het bindend studieadvies.

Mentoraat
Tijdens je eerste semester wordt je begeleid door je tutor en studentmentor zodat je een goede start kunt maken in je studie. In de eerstejaarswerkgroepen bij Inleiding Internationale Politiek, Inleiding Politieke Wetenschap, Inleiding Vergelijkende Politicologie en Politiek van de Europese Unie leer je academische vaardigheden die essentieel zijn om een (sociaal-) wetenschappelijke studie zoals Politicologie of de specialisatie Internationale politiek succesvol te doorlopen en af te ronden.
De werkgroepdocent van de werkgroepen van blok 1 en 2 is je tutor tijdens het eerste semester (blok 1 en 2). Je tutor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je tutor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 word je uitgenodigd voor een vervolggesprek.
In het 1e semester zul je ook in groepsvorm begeleiding krijgen van de studentmentoren. De studentmentor is er voornamelijk om jou te helpen de overstap van middelbare school naar universiteit te vergemakkelijken en om je wegwijs te maken op de universiteit, het studeren en het studentenleven.
Daarnaast kun je je ook tot je studieadviseur wenden voor begeleiding en advies. De studieadviseur monitort je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en nodigt je uit voor een gesprek in het geval van tegenvallende studieresultaten. De studieadviseurs organiseren bovendien gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan. Op de Brightspace pagina Bachelor Propedeuse Mentoraat vind je meer informatie over de opzet van het mentoraat en de precieze planning hiervan.

Loopbaanadvies
Tijdens de studie Politicologie / Internationale Politiek word je niet opgeleid voor een specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegenkomen. De mogelijkheden zijn net zo talrijk als de verschillende keuzes die je de komende jaren tijdens je studie kunt maken: ga je wel of niet naar het buitenland, welke vakken volg je in jaar 3, wil je nog iets naast je studie doen? Al deze keuzes bepalen wat je na je studie Politicologie / Internationale Politiek kunt gaan doen. Heb je vragen hierover of wil je een oriënterend gesprek, kijk dan eens naar het Career Preparations Channel in Brightspace, maak een afspraak met je studieadviseur of loopbaanadviseurs Career Services FSW.

Studieadviseurs
Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Danielle Lovink
Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Wencke Appelman

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding
Naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, biedt de universiteit tools aan om je voor te bereiden op de stap naar de arbeidsmarkt. Om de aangeboden mogelijkheden optimaal te benutten zul je ook zelf actie moeten ondernemen door bijvoorbeeld een stageplek te zoeken, onderzoek te doen en gebruik te maken van de diensten die binnen de universiteit beschikbaar zijn.
Door je academische ontwikkeling te combineren met praktische ervaring en het opbouwen van een professioneel netwerk kun je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en de vervolgstap zetten die past bij jouw persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.
Om je hierin te ondersteunen worden er binnen en buiten je studie verschillende activiteiten georganiseerd die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn binnen je eigen opleiding rond keuzemomenten binnen of workshops en events georganiseerd door de facultaire Career Service of je studievereniging. Ook heeft Universiteit Leiden een sterk alumni Mentornetwerk van ervaren alumni die je eenvoudig kunt benaderen voor carrièreadvies.

Denk hierbij aan:

  • Workshops en (facultaire) career events georganiseerd door de Career Services, gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en netwerkengelegenheden met professionals uit het werkveld;

  • Voorlichtingsbijeenkomst over keuzes, (keuze)vakken, minoren, honours onderwijs, buitenland, stage door je opleiding i.s.m. de Career Service FSW;

  • Voorlichtingsbijeenkomst over je masterkeuze;

  • Workshops en formele en informele netwerk events door onze studievereniging SPIL.

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.