Studiegids

nl en

Duurzame ontwikkeling (interdisciplinaire minor)

Omschrijving

LET OP: DIT IS DE OUDE MINOR VAN 2011! VOOR DE MINOR VAN HET NIEUWE STUDIEJAAR 2012-2013 KLIK OP DE TAB 2012-2013

Duurzame Ontwikkeling is een bekend idee, maar wat wordt er precies onder verstaan? Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die de ecologische en sociale basis van de samenleving gezond houdt. Daarvoor is besef nodig van problemen zoals klimaatverandering, het verlies van natuur, vervuiling en bodemdegradatie. Maar duurzame ontwikkeling is ook een platform voor innovatieve ideeën en praktijken van natuurontwikkeling, ‘cradle-to-cradle’ ontwerp van producten en steden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en (anti-)globalisering. In Nederland, in de ontwikkelingslanden en op mondiaal niveau.
Dit betekent dat Duurzame Ontwikkeling gaat over het behoud van de aarde voor mensen overal ter wereld. Duurzame Ontwikkeling gaat echter ook over overheidsbeleid en nieuwe kansen voor bedrijven. Duurzame Ontwikkeling is ook: ‘sustainability science’, een nieuw interdisciplinair vakgebied.

Inhoud

De minor beslaat 30 EC, die je kan volgen op twee manieren:
1. in een full/time blok gedurende het eerste semester
2. in het eerste semester tweederde van je tijd (20 EC) en in het tweede semester eenderde van de tijd (10 EC).

Het verschil tussen de twee varianten zit in de timing van de projectgroep (10 EC), die je in het eerste of tweede semester kunt doen.

De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Duurzame Ontwikkeling: Grote Vragen Nieuwe Antwoorden (12 EC). In deze cursus ga je vanuit je eigen beginvisie en achtergrond kijken naar wat duurzaamheid is. Je wordt uitgedaagd mee te denken over vragen als: wat is de invloed van bevolkingsgroei, technologie en cultuur op onze leefomgeving? En hoe kan een samenleving naar meer duurzaamheid toewerken? De grote actuele milieuproblemen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, verlies van biodiversiteit, afvalverwerking en bodemdegradatie komen aan bod. Evenals methoden en technieken die de effecten van menselijk handelen op het milieu kunnen meten en beïnvloeden. Aan het eind van de cursus kijk je terug op je beginvisie en bepaal je of deze in de loop van de cursus veranderd of bevestigd is.

 • Projectgroep: Ontwerp van Europees Onderzoek (10 EC). In dit cursusonderdeel staat projectmanagement centraal. In werkgroepen ga je aan de slag met het schrijven en verdedigen van een onderzoeksvoorstel rond een duurzaamheidsthema, in het kader van het 7e FrameworkProgram van de Europese Unie (EU/FP7). Het verwerven van projectgelden bij de EU is een belangrijke vaardigheid, die je goed van pas zal komen bij je verdere academische carrière. Je kunt dit onderdeel in het 1e of 2e semester volgen, zodat je dit gemakkelijker in het rooster van je eigen opleiding kunt passen.

 • Regio studie (8 EC) (één van de twee volgende):

  1. Van wie is de Noordzee? Met behulp van colleges van gastsprekers, het maken van posters, excursies en werkbezoeken aan stakeholders verken je de complexe samenhang van problemen en beleid rondom de Noordzee, zoals scheepvaart, visserij, biodiversiteit, vervuiling, veiligheid en recreatie. Je maakt kennis met de spelers in het veld en ervaart in de praktijk wat van belang is voor een duurzaam beheer van de Noordzee. De cursus eindigt met een presentatie voor een achtergrondcommissie van deskundigen uit het veld.
  2. Waterbeheer in de Filippijnen. Maximaal 5 studenten kunnen in de periode van 2 januari tot 3 februari 2012 mee naar de Filippijnen, met de interdisciplinaire ‘Winterschool’ die zich zal bezighouden met vraagstukken van watergebruik, tropisch regenwoud, landbouw en ‘indigenous people’ in Noord-Oost Luzon. De winterschool is een unieke ervaring waarbij je wordt ondergedompeld in een andere cultuur, leert samenwerken met Filippijnse counterpartners en ervaart wat de invloed is van mondiale milieuproblemen op het dagelijks leven van de lokale bevolking in een ontwikkelingsland. De kosten (reis en onderdak) bedragen circa 1600 euro.

De minor begint in september 2011 en loopt in principe voltijds gedurende het eerste semester. Colleges, seminars en excursies vinden plaats op de maandag, woensdag en vrijdag (verplichte aanwezigheid). De dinsdag en de donderdag zijn – in principe – gereserveerd vooer zelfstudie.

Einddoelen minor Duurzame ontwikkeling

Als je de Minor Duurzame Ontwikkeling hebt afgerond dan kun je:

 1. Met behulp van theorie en feitenkennis regio’s en de wereld als systeem herkennen en beschrijven als kringlopen van materie en energie, verweven met economie, cultuur en biodiversiteit.
  1. Complexe en slecht gedefinieerde duurzaamheidsproblemen met behulp van diverse methodieken analyseren en verklaren, en op basis daarvan gefundeerde en creatieve ideeën voor oplossingen aandragen.
  2. Verschillende visies die binnen het vakgebied Duurzame Ontwikkeling bestaan uiteenzetten en een eigen standpunt formuleren.
  3. Op een waardige manier omgaan en samenwerken met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, achtergrond of cultuur.
  4. Verbanden leggen tussen duurzaamheidsvraagstukken met kennis en vaardigheden uit je eigen major opleiding.

Interdisciplinaire Minor

De minor Duurzame Ontwikkeling is ontworpen voor Bachelor studenten van alle studierichtingen. Of je nu een taal studeert of scheikunde, of je een sociale wetenschapper bent of een archeoloog, de minor Duurzame Ontwikkeling is open en interessant voor iedereen. Het rooster van de minor houdt uiteraard zo veel mogelijk rekening met het rooster van je eigen studie.

De minor wordt gedoceerd vanuit het CML, maar met bijdragen van vele anderen uit de universiteit en de samenleving.

Registratie

Voor een hele minor hoef je GEEN toestemming te hebben vanuit je eigen studie. Een minor telt altijd mee in je studiepunten.

De officiële inschrijving voor Leidse studenten verloopt via uSis. Inschrijving op deze wijze is mogelijk tussen 1 mei 2011 en 15 augustus 2011.

In verband met administratieve aspecten verloopt de inschrijving in uSis niet via het CML maar via het Bureau Opleidingen Biologie (BIO).

Je kunt de minor in uSis vinden op de volgende wijze:

 • Ga naar Studierooster – Studieactiviteiten zoeken

 • Geef de volgende zoekcriteria op:
  Instelling: Universiteit Leiden
  Periode: Studiejaar 2011 – 2012
  Vak studiedeel: Bureau Opleidingen Biologie
  Loopbaan: Bachelor

 • Klik op Zoeken

Het resultaat zal een lijst zijn met alle bachelor cursussen en minoren, waaronder de Minor: Duurzame Ontwikkeling.
Het catalogusnummer is 8135.

Meer informatie

Op de Minor-bladzijde van de CML-website is meer informatie te vinden zoals:

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10/30