Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Modern Chinees I 15
Premoderne Chinese geschiedenis 5
Inleiding tot het huidige China A: Politiek, economie en maatschappij 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Modern Chinees I 10
Premodern Chinees I 5
Moderne Chinese geschiedenis 5
Literatuur & Kunst van China 5
Filosofie & Religie van China 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Modern Chinees IIa: lezen en schrijven 4
Modern Chinees IIa: verstaan en spreken 3
Premodern Chinees IIA 3
Inleiding tot het huidige China B: politiek, economie en maatschappij 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Studenten kiezen een inhoudelijk college uit:

Chinese Literatuur: Proza & Film 5
Chinese taalkunde: typologie 5
Chinese Economy and Development A 5
Chinese Wereldbeelden: Gedachtegoed 5
Culture of Tibet 5

Hiernaast: een college gedeeld onderwijs, uit het aanbod van Koreaans, Japans, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuid-Oost Azië (Indonesië).

Tweede semester

Modern Chinees IIb: lezen en schrijven 7
Modern Chinees IIb: verstaan en spreken 5
Premodern Chinees IIB 3

Studenten kiezen twee inhoudelijke colleges uit:

Chinese music 5
Chinees boeddhisme 5
Reading Narratives in Premodern China 5
Chinese taalkunde: variatie 5
Modern China: Culturele Antropologie 5
General Introduction to Art in China 5
Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia (PEIR seminar, (FAT-module course, twice a week in block 3 only) 5

Hiernaast: een college gedeeld onderwijs, uit het aanbod van Koreaans, Japans, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuid-Oost Azië (Indonesië).

Derde jaar

Eerste semester

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Studenten kiezen een van de volgende twee taalvakken:

Integrated Chinese III: intermediate I 5
Integrated Chinese III: advanced I 5

Studenten die hun BA eindwerkstuk in het tweede semester schrijven, kiezen een van de volgende taalvakken:

Premodern Chinees IIIA 5
Krantenlezen 5

Vrije-keuzeruimte 15 ECTS

Studenten kiezen een van de volgende inhoudelijke colleges:

Chinese films en het maatschappelijk debat 5
Chinese taalkunde: syntaxis 5
Verschillen tussen journalistiek in China en het Westen 5
Tekst en contekst: de droom van de rode kamer 5
Seminar Political Economy and International Relations of East Asia 5
Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China 5
BA eindwerkstuk Chinastudies 10

Afhankelijk van de interesse van de student kan het eindwerkstuk in het eerste of in het tweede semester geschreven worden.

Tweede semester

Studenten kiezen een van de twee volgende taalvakken:

Integrated Chinese III: intermediate II 5
Integrated Chinese III: advanced II 5

Studenten die hun BA-eindwerkstuk in het eerste semester hebben geschreven kiezen een van de volgende taalvakken.

Premodern Chinees IIIB 5
Internetchinees 5
Modern Chinees vertalen: Chinees-Nederlands 5

Vrije-keuzeruimte 15 ECTS

Studenten kiezen een inhoudelijk college:

Chinese taalkunde: ideeën over het Chinees 5
Chinese Economy and Development B 5
Pre-Modern China: Short Stories of the Ming and Qing 5
The Local Politics and Governance in Taiwan: A Comparative Perspective 5
Hybrid Technics: Traditional and Modern Art in China 5
Modern China: The PRC's Political System 5

Het BA-eindwerkstuk wordt geschreven in het kader van een van de inhoudelijke colleges.

BA eindwerkstuk Chinastudies 10

Gedeeld onderwijs

Gedeeld onderwijs

Studenten die in of na studiejaar 2010 met de BA TCC/Chinastudies zijn gestart, volgen in hun tweede jaar verplicht elk semester een college (5 EC) gedeeld onderwijs (totaal 10 EC).

Studenten die in 2008 of 2009 met hun studie zijn gestart, zijn eveneens verplicht om als focuscolleges in hun tweede en/of – bij voorkeur – derde jaar minimaal twee colleges ‘gedeeld onderwijs’ (10 EC) te volgen. De twee colleges (10 EC) dienen ter vervanging van twee focusvakken (uit BA2/3) binnen Chinastudies.

Om aan het onderdeel ‘gedeeld onderwijs’ te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Chinees gerelateerde vakgebieden Koreaans, Japans, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuid-Oost Azië (Indonesië).

NB. Taalverwervingscolleges kunnen niet gelden als gedeeld onderwijs.

Keuzevakken

De colleges Beginning Chinese (A and B) for students ChES and ChEB zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de hele minor (30 EC) Chinese Economy & Society (ChES) of de MSc Chinese Economy & Business (ChEB).

Studenten van andere opleidingen en overige geinteresseerden, kunnen (tegen betaling) gebruik maken van het aanbod van het Academisch Talencentrum of het Confucius Instituut aan de UL. http://www.hum.leidenuniv.nl/talencentrum/
http://confuciusinstituut.nl/dutch/

Voor studenten ChES en ChEB zie:

Beginning Chinese A for students ChES and ChEB
Beginning Chinese B for students ChES and ChEB

Meer info

Bachelor- en masterprogramma
Het BA-hoofdvak
Toelatingseisen
Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA/MA of HBO-studie
Bacheloreindtermen
Disciplinair onderwijs
Propedeuse- en bachelordiploma
Eerste jaar
Tweede jaar
Derde jaar

2013-2014

Bachelor- en masterprogramma

 • Op deze plaats volgt een beschrijving van het driejarige bachelorprogramma. De masterprogramma’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn in 2005 van start gegaan, toen de eerste lichting studenten de bachelorprogramma’s had afgerond. Voor meer informatie over de Masterprogramma’s die aansluiten op de Bachelor Chinastudies, zie www.mastersinleiden.nl/ onder “Asian Studies”.

 • Voor meer informatie over de Masterprogramma’s die aansluiten op de Bachelor Chinastudies, zie www.mastersinleiden.nl/ onder “Asian Studies” .

Het BA-hoofdvak

Naast hoofdvakonderdelen is er binnen het bachelorprogramma een vrije keuzeruimte van totaal 30 EC (BA3), gedeeld onderwijs (10 EC) (BA2) en een verplicht facultair kerncurriculum van 10 EC. Het kerncurriculum bestaat uit de vakken Area Studies (AS) (BA1, 5 EC) en Wetenschapsfilosofie (BA2, 5 EC).

Toelatingseisen

Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma – dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Chinastudies volgen.
Voor toegang met een buitenlands of internationaal diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot de centrale afdeling Student Educational Affairs, telefoon 071-527 8011 of e-mail informatiecentrum@sea.leidenuniv.nl
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een toelatingsexamen, een zogenaamd colloquium doctum, afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar oud zijn of worden voor het beoogde studiebegin. Informatie over het colloquium doctum voor studies Geesteswetenschappen is verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, WSD Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, studiepunt@hum.leidenuniv.nl of zie: www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl/info/colloquium-doctum/

Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA/MA of HBO-studie

Vanaf september 2010 geldt er een nieuwe regeling.Voor meer informatie zie:
studenten.leidenuniv.nl/inschrijven-uitschrijven/collegegeld/collegegeld.html

Bacheloreindtermen

De onderwijsdoelstelling van de opleiding is de studenten solide taalvaardigheid in het moderne en het premoderne Chinees bij te brengen, en fundamentele kennis van het moderne en het premoderne China. Zij leren talig en intercultureel te communiceren in een Chinese omgeving, en daarnaast basale onderzoeksvragen te beantwoorden met gebruik van primaire en secundaire bronnen. Na de driejarige BA – en voor velen tussen het tweede en het derde jaar een eenjarig, al dan niet gesubsidieerd extracurriculair studieverblijf in China of Taiwan – zijn zij in staat passend werk te zoeken of hun academische opleiding voort te zetten met een MA, in Leiden of elders.
Naast vanzelfsprekende aandacht voor taalverwerving, combineert ons curriculum een regionaal bepaalde (op China gerichte), generalistische benadering met de mogelijkheid zich te richten op disciplines van de eigen voorkeur: antropologie, communicatiewetenschap, economie, film, filosofie, geschiedenis (van ideeën, kunst & materiële cultuur en samenleving), godsdienstwetenschap, letterkunde, politicologie, taalkunde, enzovoort. Bijgestaan door de staf kunnen studenten hun disciplinaire focus ontwikkelen alsmede hun kennis van de Oost-Aziatische regio vergroten.
Het programma is opgebouwd uit semesters, en kent verplichte vakken en keuzevakken.
Het onderscheid tussen ‘taalvakken’ en ‘inhoudelijke vakken’ is, van het eerste jaar naar het tweede en het derde, steeds minder absoluut. ‘Inhoudelijke’ vakken zijn Chinese geschiedenis, Chinese letterkunde enzovoort. Alle inhoudelijke vakken besteden expliciet aandacht aan disciplinair-methodologische kwesties en aan sinologische tradities, en werken actief aan algemene academische vaardigheden.

Disciplinair onderwijs

Er bestaat geen eenduidige disciplinaire doelstelling voor de sinologie, omdat zij als regiostudie een veelheid van disciplinaire benaderingen van China omvat. In de praktijk worden binnen de Opleiding Chinastudies nu de volgende wetenschapsdisciplines beoefend: geschiedenis, kunstgeschiedenis & materiële cultuur, godsdienstwetenschap, letterkunde, taalkunde, filosofie, ideeëngeschiedenis, politicologie, sociologie, economie, en antropologie. Minoren die onze studenten elders volgen kunnen disciplinair van aard zijn: in beginsel zijn dat niet-regiogebonden vakken, zoals literatuurwetenschap, geschiedenis, politicologie. De staf van de opleiding moedigt hen aan tot disciplinaire verbreding. Maar het is natuurlijk ook mogelijk, en evenzeer van waarde, dat zij een minor in andere regiostudies volgen (andere talen en cultuurgebieden). Binnen Chinastudies hebben, als gezegd, alle inhoudelijke vakken sowieso een disciplinaire/methodologische component.

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten. Zie voorts onder www.hum.leidenuniv.nl/chinees/afstuderen/

Eerste jaar

Opzet van het studieprogramma
Propedeuse
intensieve taalverwerving: modern en premodern Chinees
overzicht, in vogelvlucht, van China en de sinologie waarin aandacht voor
algemene vaardigheden: (Chinese) naslagwerken, bibliografie, stelkunst.
Facultair kerncurriculum Area Studies (AS)
Allen volgen Modern Chinees (in totaal 25 EC). Dit college omvat wekelijks een grammaticacollege (twee uur), drie werkgroepen (driemaal twee uur) en twee afzonderlijke uren in het talenlaboratorium (onder begeleiding, afgezien van zelfstandige studie; in het tweede semester één uur). Daarnaast is er een introductie van de premoderne Chinese geschiedenis (12 weken, 2 uur per week), een inleidend college over het hedendaagse China (Inleiding tot het huidige China A: politiek, economie en maatschappij) en ruimte voor het facultaire kerncurriculum Area Studies. Binnen de colleges Chinese geschiedenis en Inleiding tot het huidige China wordt aandacht besteed aan schriftelijke vaardigheden. In het tweede semester start Premodern Chinees: wekelijks twee werkgroepen (tweemaal twee uur, 5 EC). Daarnaast is er een introductie van de moderne Chinese geschiedenis (13 weken, 2 uur per week). In de overige inhoudelijke colleges –Literatuur & Kunst van China, Filosofie & Religie van China en Inleiding tot het huidige China A: politiek, economie en maatschappij passeren disciplinaire gezichtspunten de revue die in latere jaren worden uitgewerkt in keuzevakken zoals moderne intellectuele geschiedenis, kunstgeschiedenis van China, samenleving, letterkunde, politiek, economie, etc. Binnen al deze colleges wordt verdere aandacht besteed aan schrijfvaardigheid met een werkstuk als toetsing.
Studenten worden geacht de Topografie van China zelfstandig te leren, uit voorgeschreven materiaal en in de toekomst hopelijk met behulp van interactief IT-materiaal; topografie en, meer in het algemeen, geografische onderwerpen worden besproken in de context van de colleges geschiedenis.

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan
Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst als hoofdvakstudent ingeschreven staan, het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd intensieve begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is om er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past. .

Eisen en adviezen
Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van zijn propedeuseprogramma behalen. Daarbij stelt de opleiding Chinastudies als aanvullende eisen dat de onderdelen Premodern Chinees I (5 EC) en een van de twee colleges Filosofie & Religie van China of Literatuur & Kunst van China, (elk 5 EC) volledig moeten zijn behaald. Het advies wordt drie keer per jaar schriftelijk uitgebracht door de examencommissie. Voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten bestaat een uitgebreid systeem van studiebegeleiding door student- en docentmentoren en de studiecoördinator.
In januari – wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder gevolgen voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de studiecoördinator de student op voor een gesprek. Studenten die zich vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven, komen dat jaar niet langer in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.
Het eindadvies in augustus is voor studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook voor een student die minstens 45 EC heeft behaald, althans wanneer tevens is voldaan aan de aanvullende eisen. Wie minder dan 45 EC heeft behaald of niet voldoet aan de aanvullende eis, krijgt een bindend negatief studieadvies. Een student moet naast de eisen die aan dit eerste jaar worden gesteld tevens binnen twee jaar zijn propedeuse behalen. Mogelijk stelt de universiteit in het tweede jaar ook eisen aan de studievoortgang (90 EC in twee jaar), maar hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Als dit niet lukt, zal de student na twee jaar alsnog een negatief bindend studieadvies krijgen. Dat betekent dat de student in kwestie de opleiding Chinastudies in Leiden niet mag voortzetten. Voor deze afwijzing geldt een verjaringstermijn van vier jaar. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte of bijzondere familieomstandigheden); ook bestaat er een hardheidsclausule, volgens welke de examencommissie kan afzien van een negatief advies wanneer zo’n advies naar haar oordeel onredelijk zou zijn. In dit licht is het van belang dat studenten persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie en meer dan incidentele ziekte tijdig melden bij de studiecoördinator of bij een studentendecaan (SOZ, secretariaat 071-5278026, Kaiserstraat 25). De opleiding houdt van iedere student een dossier bij, waarin gegevens die relevant zijn voor het studieadvies worden opgenomen. De student heeft het recht dit dossier (bij de studiecoördinator) in te zien, en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.
Zie voor verdere informatie en ook beroepsmogelijkheden:
www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html
www.reglementen.leidenuniv.nl/

Studiebegeleiding
In hun eerste jaar worden de studenten begeleid door een docent- en een studentmentor. De studiecoördinator coördineert de begeleiding en voert waar nodig formelere en individuele gesprekken met de studenten. Aan het begin van de studie vraagt zij alle studenten een kennismakingsformulier in te vullen, waarin o.a. de verwachtingen van de student ten aanzien van de studie aan de orde komen. Hierbij bestaat de gelegenheid bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studie te melden, zoals een tweede studie, chronische ziekte of handicap. Indien hiertoe aanleiding is of op verzoek van de student, voert zij tevens een kennismakingsgesprek.
Tijdens de Eerstejaarsdag bij de opleiding op dinsdag 3 september 2013 lichten de studiecoördinator en de eerstejaarsdocenten op het besprekingscollege de verschillende aspecten van de opleiding toe: programma, toetsing, onderwijsevaluatie, studiebegeleiding, en wat er zoal van een student verwacht wordt. Bij die gelegenheid wordt tevens met de mentoren kennis gemaakt, die aansluitend een rondleiding verzorgen langs de belangrijkste gebouwen.
De docenten van de eerstejaarsgroepen Modern Chinees zijn de docentmentoren. Er zijn een aantal centrale bijeenkomsten gepland, maar studenten kunnen hun docent te allen tijde aanspreken of een afspraak met hem of haar maken. De studentmentoren – ouderejaars studenten – begeleiden een groepje van ongeveer vijftien studenten bij hun kennismaking met de verschillende aspecten van het studeren. Hiervoor is een mentoraatsuur ingeroosterd. De eerstejaars kunnen ook individueel met vragen bij hun studentmentor terecht.

Tweede jaar

Voortgezette, intensieve taalverwerving: modern en premodern Chinees
opbouw van brede en gerichte (‘focus’) sinologische kennis voortbouwend op het inleidende niveau, in inhoudelijke vakken die regiospecialisatie combineren met expliciete disciplinaire elementen (bijvoorbeeld politicologie, kunstgeschiedenis, taalkunde) met hierin aandacht voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden: het verzamelen van feiten, kritische, analytische en interpretatieve onderzoekspraktijk, mondelinge presentatie, stelkunst enz.
Alle studenten in het tweede jaar volgen dezelfde taalvakken (25 EC) en het vak Inleiding tot het huidige China B: politiek, economie en maatschappij (5 EC). Daarnaast kiest elke student drie van de aangeboden inhoudelijke vakken (1 in het eerste semester, twee in het tweede, totaal 3 × 5 = 15 EC).
Het facultaire kerncurriculumcollege Wetenschapsfilosofie (5 EC) is verplicht en studenten kiezen elk semester een vak gedeeld onderwijs (2 × 5 = 10 EC) (zie hieronder)

Gedeeld onderwijs
Met ingang van studiejaar 2009-2010 zijn studenten die in 2008 of later met hun studie zijn gestart verplicht om als focuscolleges in hun tweede jaar minimaal twee colleges ‘gedeeld onderwijs’ (10 EC) te volgen. Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Chinees gerelateerde vakgebieden Koreaans, Japans, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuidoost Azië (Indonesië). Dit om kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten.
De opleiding vindt het wenselijk dat studenten na het tweede jaar een jaar in China of Taiwan studeren; dit is evenwel geen formele verplichting. Het opleidingsjaar kan voor een aantal studenten worden gefinancierd met een uitwisselingbeurs. Voor de studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs, is er de mogelijkheid om op eigen kosten tegen een gereduceerd tarief een jaar te gaan studeren aan de Universiteit van Shandong, te Jinan, VRC. Deze uitgebreide ervaring in situ, voor vrijwel iedereen onontbeerlijk voor een werkelijk vloeiende beheersing van het Chinees, wordt vermeld op het diploma.

Derde jaar

 • voortgezette taalverwerving (inclusief actieve beheersing van het gesproken en geschreven Chinees) op te doen in taalvakken met coherent, authentiek materiaal
  Het college Integrated Chinese III wordt aangeboden op twee niveaus: intermediate (uitsluitend voor studenten zonder veel ervaring in situ) en advanced (dit niveau is verplicht voor studenten die een jaar in China hebben gestudeerd). Naast het verplichte college Integrated Chinese III (beide semesters), kiest de student een taalverwervingscollege (in eerste of tweede semester).
  Dit kan ook Premodern Chinees zijn (totaal 15 EC aan taalvakken).

 • voortgezette inhoudelijke kennisverwerving, en verdere specialisatie, met als resultaat een aan een werkcollege gekoppeld BA-werkstuk (10 EC) dat getuigt van verdere ontwikkeling van de algemene vaardigheden. Elke student kiest op jaarbasis 2 inhoudelijke focuscolleges. In het kader van een die colleges schrijft hij/zij het BA-eindwerkstuk (totaal 15 EC).

Naast het hoofdvak volgen studenten colleges ter invulling van de keuzeruimte (30 EC). Zie voor meer informatie hier onder.

Keuzeruimte
Elk bachelorprogramma biedt een flinke keuzeruimte: 30 EC, bij de opleiding Chinastudies gepositioneerd in het derde jaar (voor studenten die 2010-2011 of later zijn begonnen. Deze keuzeruimte is gelijkelijk over de semesters verdeeld (2× 15 EC)
Studenten kunnen deze keuzeruimte vullen met:

 • Een universitaire minor (een door het College van Bestuur vastgesteld pakket vakken dat niet ter goedkeuring langs de examencommissie hoeft),

 • Een door de student zelf samengesteld pakket cursussen (dat wel op niveau en samenhang door de examencommissie dient te worden getoetst). Dit pakket mag extra (nog niet eerder gevolgde) colleges van de opleiding Chinastudies bevatten,

 • Een buitenlandverblijf of

 • Een academische stage.

 • Een beroepsgericht keuzepakket (Praktijkstudie) op het gebied van Intercultureel en Internationaal ManagementJournalistiek & Nieuwe Media, Europese Unie , Studies en Boek, Boekhandel en Uitgeverij.

 • De educatieve minor Chinees die de student voorbereidt op lesgeven in het middelbaar onderwijs (onderbouw),

Een uitgebreide beschrijving van de keuzeruimte verschijnt elk voorjaar in de digitale e-gids, zie onder Minoren, Keuzevakken