Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

Mandarijn 1a 15
Chinese geschiedenis tot 1911 5
Introduction to Contemporary China A: Politics, Economics, and Society of Modern China 5
Core Curriculum: Area Studies 5
Mentoraat BA1 Chinastudies

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Mandarijn 1b 10
Klassiek Chinees 1 5
Modern Chinese History 5
Filosofie & Religie van China 5
Literatuur & Kunst van China 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

Verplichte vakken (20 EC):

Introduction to Contemporary China B: Politics, Economics, and Society 5
Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5
Klassiek Chinees 2 5
Mandarijn 2a 5

Kies één inhoudelijk keuzevak (5 EC):

Chinese Filosofie II 5
Chinese Literatuur: proza & film van Zhuangzi tot Wong Kar-wai 5
Chinese taalkunde: Variatie 5
Culture of Tibet 5
General Introduction to Art in China 5
Modern Chinese Economy and Development 5

Kies één keuzevak bij een andere Azië studie (5 EC):

Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Japanstudies, Koreastudies of South and Southeast Asia Studies 5

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Verplichte vakken (5 EC):

Mandarijn 2b 5

Kies twee keuzevakken (10 EC):

China and World Environment 5
China's Digital Geographies 5
Chinese literatuur: poëzie van het Boek der Oden tot WeChat 5
Governing China 5
Imperial China I 5
Sociologie en antropologie van modern China 5
Taoïsme: de levende religie 5
Work and Workers in 20th century China 5
BA Numata Buddhist Studies Seminar 5

Studenten volgen tot slot een programma in Leiden of China/Taiwan (15 EC):

Mandarijn 2c in Leiden 15
Mandarijn 2c in China/Taiwan 15

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

Verplicht vak (5 EC):

Mandarijn 3a 5

Studenten die hun BA eindwerkstuk in het tweede semester schrijven kiezen één van de volgende taalvakken (5 EC):

Chinees nieuws lezen 5
Klassiek Chinees 3a 5

Kies een inhoudelijk keuzevak (5 EC):

Art in the Song-Yuan-Ming Transition 5
Chinese Taalkunde: Ideeën over het Chinees 5
Digital Society in Contemporary China 5
Religie en politiek in modern China 5
Tekst, macht, geld: literatuur in het moderne China 5
The Chinese Civil War 5

Bachelor Eindwerkstuk (10 EC): kan zowel in semester 1 als semester 2 geschreven worden.

BA Werkstuk 10

Keuzeruimte Bachelor; schrijf je tot slot in voor een minor of één van de andere mogelijkheden om je keuzeruimte te vullen (15 EC)

Keuzeruimte Chinastudies 15

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Verplicht vak (5 EC):

Mandarijn 3b 5

Studenten die hun BA eindwerkstuk in het eerste semester schrijven kiezen één van de volgende taalvakken (5 EC):

Internet Chinese 5
Klassiek Chinees 3b 5

Studenten kiezen een inhoudelijk college:

China and the Global Political Economy 5
Chinese films en samenleving: propaganda, arthouse en blockbusters 5
Chinese Filosofie III 5
Imperial China II 5
Political Communication in 21st century China 5
Tibet: State and Society 5
Taiwan Studies seminar 5

Bachelor Eindwerkstuk (10 EC): kan zowel in semester 1 als semester 2 geschreven worden.

BA Werkstuk 10

Vervolg keuzeruimte Bachelor (15 EC)

Keuzeruimte Chinastudies 15

Meer informatie

 1. Toelatingseisen
 2. Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA/MA of HBO-studie
 3. Bacheloreindtermen
 4. Disciplinair onderwijs
 5. Het programma
 6. Bepalingen
 7. Propedeuse- en bachelordiploma
 8. Aansluitende masteropleidingen

Toelatingseisen

De toelatingseisen van de BA Chinastudies zijn te vinden op de opleidingspagina.

Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA of HBO-studie

Vanaf september 2010 geldt er een nieuwe regeling. Voor meer informatie zie: Hoogte van het collegegeld.

Bacheloreindtermen

De onderwijsdoelstelling van de opleiding is de studenten solide taalvaardigheid in het moderne en het klassieke Chinees bij te brengen, en fundamentele kennis van het moderne en het premoderne China. Zij leren talig en intercultureel te communiceren in een Chinese omgeving, en daarnaast basale onderzoeksvragen te beantwoorden met gebruik van primaire en secundaire bronnen. Na de driejarige BA, waar een verplicht studieverblijf van tien weken in China of Taiwan aan het einde van BA2 deel van uitmaakt, zijn zij in staat passend werk te zoeken of hun academische opleiding voort te zetten met een MA, in Leiden of elders.

Naast vanzelfsprekende aandacht voor taalverwerving, combineert ons curriculum een regionaal bepaalde (in ons geval: op China gerichte), generalistische benadering met de mogelijkheid zich te richten op disciplines van de eigen voorkeur: antropologie, communicatiewetenschap, economie, film, filosofie, geschiedenis (van ideeën, kunst & materiële cultuur en samenleving), godsdienstwetenschap, recht, letterkunde, politicologie, taalkunde, enzovoort. Bijgestaan door de staf kunnen studenten hun disciplinaire focus ontwikkelen alsmede hun kennis van de Oost-Aziatische regio vergroten.

Het programma is opgebouwd uit semesters, en kent verplichte vakken en keuzevakken. Het onderscheid tussen ‘taalvakken’ en ‘inhoudelijke vakken’ is, van het eerste jaar naar het tweede en het derde, steeds minder absoluut. ‘Inhoudelijke’ vakken zijn Chinese geschiedenis, Chinese letterkunde enzovoort. Alle inhoudelijke vakken besteden expliciet aandacht aan disciplinair-methodologische kwesties en aan sinologische tradities, en werken actief aan algemene academische vaardigheden.

Disciplinair onderwijs

Er bestaat geen eenduidige disciplinaire doelstelling voor de sinologie, omdat zij als regiostudie een veelheid van disciplinaire benaderingen van China omvat. In de praktijk worden binnen de Opleiding Chinastudies op dit moment de volgende wetenschapsdisciplines beoefend: geschiedenis, kunstgeschiedenis & materiële cultuur, godsdienstwetenschap, letterkunde, taalkunde, filosofie, recht, ideeëngeschiedenis, politicologie, sociologie en economie. Minoren die onze studenten elders volgen kunnen disciplinair van aard zijn: in beginsel zijn dat niet-regiogebonden vakken, zoals literatuurwetenschap, geschiedenis, politicologie. De staf van de opleiding moedigt hen aan tot disciplinaire verbreding. Maar het is natuurlijk ook mogelijk, en evenzeer van waarde, dat zij een minor in andere regiostudies volgen (andere talen en cultuurgebieden). Binnen Chinastudies hebben, als gezegd, alle inhoudelijke vakken sowieso een disciplinaire/methodologische component.

Het programma

Eerste jaar (de propedeuse)

Allen volgen Mandarijn 1 (in totaal 25 EC). Dit college omvat wekelijks een grammaticacollege (twee uur), drie werkgroepen (driemaal twee uur) en twee afzonderlijke uren in het talenlaboratorium (onder begeleiding, afgezien van zelfstandige studie; in het tweede semester één uur).

Daarnaast is er een introductie van de premoderne Chinese geschiedenis (12 weken, 2 uur per week), een inleidend college over het hedendaagse China (Introduction to Contemporary China A: Politics, Economics, and Society of Modern China) en ruimte voor het facultaire kerncurriculum Area Studies.

Binnen de colleges Chinese geschiedenis en Inleiding tot het huidige China wordt aandacht besteed aan schriftelijke vaardigheden.

In het tweede semester start Klassiek Chinees: wekelijks twee werkgroepen (tweemaal twee uur, 5 EC). Daarnaast is er een introductie van de moderne Chinese geschiedenis (13 weken, 2 uur per week). In de overige inhoudelijke colleges – Literatuur & Kunst van China, Filosofie & Religie van China en Inleiding tot het huidige China A: politiek, economie en maatschappij passeren disciplinaire gezichtspunten de revue die in latere jaren worden uitgewerkt in keuzevakken zoals moderne intellectuele geschiedenis, kunstgeschiedenis van China, samenleving, letterkunde, politiek, economie, etc. Binnen al deze colleges wordt verdere aandacht besteed aan schrijfvaardigheid met een werkstuk als toetsing.

Studenten worden geacht de Topografie van China zelfstandig te leren, uit voorgeschreven materiaal en in de toekomst hopelijk met behulp van interactief IT-materiaal; topografie en, meer in het algemeen, geografische onderwerpen worden besproken in de context van de colleges geschiedenis.

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan
Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst als hoofdvakstudent ingeschreven staan, het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd intensieve begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studieadviseur. Het doel van dit systeem is om er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past.

Eisen en adviezen
Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van zijn propedeuseprogramma behalen. Daarbij stelt de opleiding Chinastudies als aanvullende eisen dat één van de twee colleges Filosofie & Religie van China of Literatuur & Kunst van China, (elk 5 EC) volledig moet zijn behaald. Het advies wordt twee keer per jaar schriftelijk uitgebracht door de examencommissie. Voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten bestaat een uitgebreid systeem van studiebegeleiding door student- en docentmentoren en de studieadviseur.

In januari geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de studieadviseur de student op voor een gesprek. Studenten die zich vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven, komen dat jaar niet langer in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.

Het eindadvies half augustus is voor studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook voor een student die minstens 45 EC heeft behaald, althans wanneer tevens is voldaan aan de aanvullende eis. Wie minder dan 45 EC heeft behaald of niet voldoet aan de aanvullende eis, krijgt een bindend negatief studieadvies. Dat betekent dat de student in kwestie de opleiding Chinastudies in Leiden niet mag voortzetten. Voor deze afwijzing geldt een verjaringstermijn van vier jaar.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte of bijzondere familieomstandigheden); ook bestaat er een hardheidsclausule, volgens welke de examencommissie kan afzien van een negatief advies wanneer zo’n advies naar haar oordeel onredelijk zou zijn. In dit licht is het van belang dat studenten persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie en meer dan incidentele ziekte tijdig melden bij de studieadviseur of bij een studentendecaan. De opleiding houdt van iedere student een dossier bij, waarin gegevens die relevant zijn voor het studieadvies worden opgenomen. De student heeft het recht dit dossier (bij de studieadviseur) in te zien, en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.

Studiebegeleiding
In hun eerste jaar worden de studenten begeleid door een docent- en een studentmentor. De studieadviseur coördineert de begeleiding en voert waar nodig formelere en individuele gesprekken met de studenten. Aan het begin van de studie vraagt zij alle studenten een kennismakingsformulier in te vullen, waarin o.a. de verwachtingen van de student ten aanzien van de studie aan de orde komen. Hierbij bestaat de gelegenheid bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studie te melden, zoals een tweede studie, chronische ziekte of functiebeperking. Indien hiertoe aanleiding is of op verzoek van de student, voert zij tevens een kennismakingsgesprek.

De studieadviseur en de eerstejaarsdocenten lichten op het besprekingscollege de verschillende aspecten van de opleiding toe: programma, toetsing, onderwijsevaluatie, studiebegeleiding, en wat er zoal van een student verwacht wordt. Bij die gelegenheid wordt tevens met de studentmentoren kennis gemaakt, die aansluitend een rondleiding verzorgen langs de belangrijkste gebouwen.

De docenten van de eerstejaarsgroepen Mandarijn zijn de docentmentoren. Studenten kunnen hun docent te allen tijde aanspreken of een afspraak met hem of haar maken. De studentmentoren – ouderejaars studenten – begeleiden een groepje van ongeveer twintig studenten bij hun kennismaking met de verschillende aspecten van het studeren. Hiervoor is een mentoraatsuur ingeroosterd. De eerstejaars kunnen ook individueel met vragen bij hun studentmentor terecht. Voor informatie over de studieadviseurs zie Studieadviseurs

Tweede jaar

Voortgezette, intensieve taalverwerving: modern en klassiek Chinees.

Opbouw van brede en gerichte (‘focus’) sinologische kennis voortbouwend op het inleidende niveau, in inhoudelijke vakken die regiospecialisatie combineren met expliciete disciplinaire elementen (bijvoorbeeld politicologie, kunstgeschiedenis, taalkunde) met hierin aandacht voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden: het verzamelen van feiten, kritische, analytische en interpretatieve onderzoekspraktijk, mondelinge presentatie, stelkunst enz.

Alle studenten in het tweede jaar volgen dezelfde taalvakken (30 EC), het vak Introduction to Contemporary China B: Politics, Economy and Society (5 EC) en studeren – mits zij aan de relevante eisen hebben voldaan – aan het einde van het tweede jaar voor de verbetering van hun taalvaardigheid tien weken in China of Taiwan. Daarnaast kiest elke student drie van de aangeboden inhoudelijke vakken (1 in het eerste semester, twee in het tweede, totaal 3 × 5 = 15 EC).

Het facultaire kerncurriculumcollege Wetenschapsfilosofie (5 EC) is verplicht en studenten kiezen in het eerste semester een vak gedeeld onderwijs (5 EC) (zie hieronder).

Gedeeld onderwijs
Met ingang van studiejaar 2015 volgt elke student verplicht een college ‘gedeeld onderwijs’ (5 EC). Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Chinees gerelateerde vakgebieden Koreastudies, Japanstudies en South- and Southeast Asia Studies (India en Indonesië). Dit om kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten.

Extra-curriculair jaar taalstudie in China of Taiwan
De opleiding vindt het aan te raden dat studenten na het tweede jaar een jaar in China of Taiwan studeren; dit is evenwel geen formele verplichting. Dit jaar in China of Taiwan (uitwisseling) kan voor een aantal studenten worden gefinancierd met een uitwisselingbeurs. Deze uitgebreide ervaring in situ, is voor vrijwel iedereen onontbeerlijk voor een werkelijk vloeiende beheersing van het Chinees.

Derde jaar

Voortgezette taalverwerving (inclusief actieve beheersing van het gesproken en geschreven Chinees) op te doen in taalvakken met coherent, authentiek materiaal: naast het verplichte college Integrated Mandarin III kiest de student een taalverwervingscollege (in eerste of tweede semester). Dit kan ook Klassiek Chinees zijn (totaal 15 EC aan taalvakken).

Voortgezette inhoudelijke kennisverwerving, en verdere specialisatie, met als resultaat een aan een werkcollege gekoppeld BA-eindwerkstuk (10 EC) dat getuigt van verdere ontwikkeling van de algemene vaardigheden: elke student kiest op jaarbasis 2 inhoudelijke focuscolleges. In het kader van een die colleges schrijft hij/zij het BA-eindwerkstuk (totaal 15 EC).

Naast het hoofdvak volgen studenten colleges ter invulling van de keuzeruimte (30 EC). Zie voor meer informatie hier onder.

Keuzeruimte
Elk bachelorprogramma biedt een flinke keuzeruimte: 30 EC, bij de opleiding Chinastudies gepositioneerd in het derde jaar. Deze keuzeruimte is gelijkelijk over de semesters verdeeld (2× 15 EC)

Studenten kunnen deze keuzeruimte vullen met:

 • Een universitaire minor (een door het College van Bestuur vastgesteld pakket vakken dat niet ter goedkeuring langs de examencommissie hoeft),

 • Een door de student zelf samengesteld pakket cursussen (dat wel op niveau en samenhang door de examencommissie dient te worden getoetst). Dit pakket mag extra (nog niet eerder gevolgde) colleges van de opleiding Chinastudies bevatten,

 • Een buitenlandverblijf of

 • Een academische stage.

 • Een beroepsgericht keuzepakket (Praktijkstudie) op het gebied van Intercultureel en Internationaal ManagementJournalistiek & Nieuwe Media, European Union Studies en Boek, Boekhandel en Uitgeverij.

 • De educatieve minor Chinees die de student voorbereidt op lesgeven in het middelbaar onderwijs (onderbouw).

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte kun je terecht op de keuzeruimtepagina.

Bepalingen

Compensatieregeling

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 4.0.
Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.
Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling is er het volgende cluster van onderwijseenheden binnen de opleiding:
In de postpropedeuse kan (1) compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster: – Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie (5 EC); – Keuzevak 1e semester 2e jaar in het kader van gedeeld onderwijs binnen Chinastudies, te volgen bij de opleidingen Japanstudies, Koreastudies of South and Southeast Asian Studies (5 EC);

Informatie over werkgroepen; aanwezigheidsplicht

Bij werkcolleges, inclusief alle taalverwervingscolleges, kan degene die zonder geldige reden meer dan drie keer per semester verzuimt van verdere deelname worden uitgesloten. Die beslissing is aan de docent. Als het college wordt afgesloten met een tentamen kan de student dat tentamen alsnog doen en het college aldus afronden. Als het college wordt afgesloten met een werkstuk of met het BA-eindwerkstuk kan de student het college of het BA-eindwerkstuk niet afronden. Aanwezigheidsplicht is geen holle discipline of dressuur, want werkgroepen hebben toegevoegde waarde. Het gesprek en de samenwerking – tussen studenten onderling en tussen student en docent – zijn essentiële onderdelen van wetenschappelijk onderwijs.

Buitengewone omstandigheden (her)tentamen(s)

Indien een student door aantoonbare overmacht zowel tentamen als herkansing van een college heeft gemist, kan hij de examencommissie verzoeken om een extra herkansing. Alleen verzoeken die zijn ingediend direct na het ontstaan van de overmachtssituatie worden in behandeling genomen. Als de commissie het verzoek honoreert, maken student en docent afspraken over het tijdstip van deze herkansing.

Na ieder tentamen wordt een nabespreking gehouden of kan deze op individuele basis worden aangevraagd. Indien een student na deze nabespreking en/of een persoonlijk onderhoud met de docent zich niet kan verenigen met de beoordeling van zijn tentamen c.q. werkstuk, kan hij schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de examens, Rapenburg 70, Leiden.

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten. Zie voorts onder afstuderen.

Aansluitende masteropleidingen

Een afgeronde bacheloropleiding Chinastudies geeft rechtstreeks toegang tot verschillende éénjarige tracks van de doorstroom-masteropleiding Asian Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Asian Studies en de tweejarige masteropleiding Chinese Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Heb je tips nodig bij het kiezen van een master, kijk dan even op volgende pagina.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Bachelor Chinastudies

Het programma

Het programma van de Bachelor Chinastudies kenmerkt zich door veelzijdigheid: je verdiept je in onder meer de taal, geschiedenis, politiek, economie, filosofie, literatuur, recht, sociologie, antropologie, en materiële cultuur van China.
Maar hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?
Op verschillende momenten tijdens je Bachelor Chinastudies komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service, of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Career Service workshops & events. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Soft skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedrag gerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studieadviseur Anneke Amir.