Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Politicologie: International Relations and Organisations (Den Haag)

Course registration:

In the first semester, students are registered for all the lectures and workgroup sessions of Academic Skills and Statistics in block I and block II by the Student Services Centre (SSC). All courses are mandatory. It is not possible to change your registration for the workgroups. The workgroup instructor for Academic Skills 1 and 2 will also be your mentor during the first semester.
As of the second semester, IRO students must register for courses themselves in uSis. Registration for all lectures and workgroups in block III and IV is open during the following periods:

Block III: from 6 December 2017, 10:00 hrs until 28 January 2018, 23:59 hrs
Block IV: from 6 December 2017, 10:00 hrs until 25 March 2018, 23:59 hrs.

Please be sure to register for all lectures and workgroups, including the Academic Skills workgroups. Make sure you register in time, as some workgroups may fill quickly.

Exam registration:

IRO students must register themselves for the exams and retakes in uSis. Registration for exams and retakes is possible from 100 days up to 11 days before the exam or retake will take place. If you do not register on time, you cannot take part in the exam or retake, unless you receive special permission from the Board of Examiners to register late.
Tip: Register for your exams when you register for the lectures and workgroups

Jaar 1

Studying International Relations and Organisations is a full-time job; it will take you 40 hours a week on average. Attending lectures, tutorials, and work group sessions will take about 16 hours; these are the contact hours. The rest of the time you will study independently or with your fellow students preparing for the lectures and work group sessions, writing assignments and essays, and reading.

During the first year of the programme, you acquaint yourself with the basics of the political science discipline and international politics. Furthermore, you will study related subjects, such as economics and history. An important part of the programme is reserved for skills courses, where you practice text analysis, debating, and academic writing.

You attend lectures with all IRO students from the same year. The work groups consist of about 24 students, and during the work group sessions you actively work with your fellow students on deepening and processing the knowledge you have gained from the lectures and your reading.

Structure

The academic year runs from early September to July and consists of two semesters, each divided into two blocks. A block covers 8 weeks, with 7 weeks of teaching and one exam week. At the university, we use the European Credits Transfer System (ECTS) to represent the workload of courses. Each year of the three-year programme consists of 60 EC. One EC stands for 28 hours of studying.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Block I - IV

Mentoring Sessions

Block I

Academic Skills 1: Text Interpretation 3
International Organisations 5
Introduction to International Relations 5

Block II

Academic Skills 2: Argumentation 2
Statistics 1 - Description and Inference 5
Actors in World Politics 5
Economics for Political Scientists 5

Block III

Academic Skills 3: Book Review 2
Statistics 2 - Applied Quantitative Analysis 5
Global History 5
Introduction to Comparative Politics 5

Block IV

Academic Skills 4 - Critical Review 3
Introduction to Political Science 5
Politics of the European Union 5

Module on career preparation

Beschrijving

Waarom ben je Politicologie of de variant Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) gaan studeren? Wat wil je er later mee worden? De studie Politicologie leidt studenten niet op tot één specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegen komen. In de module Arbeidsmarktvoorbereiding wordt hier aandacht aan besteed. Er komen veel keuzes en mogelijkheden op studenten af tijdens hun studie en loopbaan. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de (onderzoeks)opdrachten die je uitvoert, de vragen die je jezelf stelt – geven mede richting aan je toekomstige carrière. Bij de module Arbeidsmarktvoorbereiding ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen: ‘Wat wil ik?’; ‘Wat kan ik?’ ; ‘Wat moet ik kunnen?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ Meer specifiek zijn de leerdoelen van deze module:
Het aanleren van praktische vaardigheden – studievaardigheden (planningsvaardigheden, strategisch studeren, time management) en academische en professionele vaardigheden (vaardighedentraject eerste jaar) – die leiden tot succesvol studeren (leerdoel voor het eerste jaar).
Het verder ontwikkelen van professionele en academische vaardigheden (vaardighedentraject tweede jaar). Op basis van verkregen inzicht in het werkveld voor politicologen, het maken van bewuste keuzes omtrent de studieloopbaan van de student die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen (leerdoel voor het tweede jaar).
Opdoen van praktische vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren, zoals het maken van een goed CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, effectief netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken (leerdoel voor derde jaar).
Leren reflecteren op het eigen leren en kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma kunnen koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen toekomstige professionele carrière (leerdoel voor alle jaren).

Onderwijsvorm

De module Arbeidsmarktvoorbereiding bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten, werkgroep-bijeenkomsten en andere opdrachten/activiteiten die verspreid door de drie jaren van de bachelor worden aangeboden. Steeds zullen andere vragen gesteld worden en onderwerpen centraal staan, die passen bij verschillende studie- en ontwikkelingsfasen. Voor een deel zijn concrete opdrachten/activiteiten geïntegreerd in reguliere cursussen uit de opleiding door middel van de cursussen uit het vaardighedenonderwijs in het eerste en tweede jaar, en door componenten binnen cursussen zoals gastsprekers die vertellen over beroepsmogelijkheden voor politicologen, excursies/werkbezoeken, en praktische opdrachten zoals het schrijven van beleidsmemo’s, adviesrapporten en opiniestukken (zie ook “Vervlechting met bachelor cursussen” op het einde van dit document). Ook de mogelijkheid tot het doen van een stage (15 EC) waarbij studenten praktische werkervaring kunnen opdoen in de vrije keuzeruimte in het derde jaar vormt een onderdeel dat aansluit op arbeidsmarktvoorbereiding. Dit onderdeel is elders beschreven in de studiegids (zie: ‘vrije keuzeruimte’).

Programma arbeidsmarktvoorbereiding per studiejaar

De module Arbeidsmarktvoorbereiding valt uiteen in vier verschillende onderdelen die hieronder per studiejaar worden toegelicht. De vier onderdelen zijn:
1) Plenaire bijeenkomsten (co-curriculair)
2) Vaardighedenonderwijs (curriculair)
3) Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair)
4) Workshops en events (extra-curriculair)

Eerste jaar

In het eerste jaar staat de vraag ‘Wat wil ik?’ centraal. Er zal gereflecteerd worden op de vraag: Waarom ben ik politicologie of de variant IBO gaan studeren? En: Hoe sluit hetgeen ik tijdens mijn studie leer aan bij mijn wensen voor later? Ook zal in het eerste jaar stilgestaan worden bij studievaardigheden. Hoe studeer ik? Hoe plan ik? Hoe maak ik van mijn studie een succes? Er zullen in het eerste jaar vier verplichte plenaire bijeenkomsten met de bachelor studieadviseurs zijn waarin telkens een onderwerp wordt toegelicht en uitgediept. Bovendien vindt in het eerste jaar het eerste deel van het academische vaardighedenonderwijs plaats dat uiteenvalt in vier thema’s (zie hieronder) die elk in een cursus per blok behandeld worden en waarbij de student deze vaardigheden oefent door middel van concrete opdrachten. Dit vaardighedenonderwijs levert de student een totaal van 10 EC in het eerste jaar op.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
Tijdens vier plenaire bijeenkomsten wordt door de bachelor studieadviseurs ingegaan op specifieke studievaardigheden. In het tweede semester wordt ook aandacht besteed aan extra uitdaging voor getalenteerde studenten. De student reflecteert op zijn eigen wensen en mogelijkheden (Wat wil ik? Wat kan ik?).

Friday 22 September 2017, 09:00 - 11:00h, room 2.01
Friday 17 November 2017, 09:00 - 11:00h, room 2.01
Friday 23 February 2018, 13:00-15:00h, room 2.01
Friday 20 April 2018, 09:00 - 11:00h, room 2.01

*the Mentoring Sessions are mandatory

Toelichting:

In de eerste bijeenkomst worden studenten wegwijs gemaakt in de universitaire wereld: wat kan de student verwachten en wat wordt er van de student verwacht? De module Arbeidsmarktvoorbereiding wordt geïntroduceerd.

In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de vragen: hoe studeer ik succesvol? hoe plan ik? De studenten krijgen informatie over studievaardigheden en studiemanagement. Zij leren effectief te studeren, goed te plannen (time management) en zich op een effectieve manier voor te bereiden op de tentamens (tentamentraining).

Toelichting derde bijeenkomst: de student heeft het eerste studiesemester erop zitten en daarmee enig inzicht verkregen in zijn/haar kunnen. Talentvolle studenten worden in deze bijeenkomst gewezen op het aangaan van extra uitdagingen zoals bijvoorbeeld het Honourstraject. Studenten die juist extra ondersteuning nodig hebben worden aangespoord tot deelname aan workshops als timemanagement, anti-stress, strategisch studeren, faalangstreductietraining, tentamenzelfvertrouwen, etc.

In de vierde gezamenlijke bijeenkomst worden studenten er bewust van gemaakt dat het van groot belang is om in een vroegtijdig stadium aandacht te schenken aan de vraag wat zij met de studie willen en hoe hetgeen zij leren tijdens de studie aansluit op hun wensen voor later (CV-opbouw). De studenten worden in dat kader bekend gemaakt met de LU Career Zone. Met het oog op een grondige en tijdige oriëntatie op zijn/haar toekomstige loopbaan, reflecteert de student in deze bijeenkomst met de studieadviseurs op zijn/haar wensen, competenties en mogelijkheden.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
In de eerstejaars bachelor cursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing worden academische vaardigheden geoefend, die niet alleen essentieel zijn om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen, maar ook onmisbaar zijn tijdens de verdere loopbaan van de politicoloog. Deze competenties worden geoefend en uitgediept in werkgroep bijeenkomsten (met een ondersteunende digitale leeromgeving) middels concrete opdrachten die de student moet uitvoeren.
Tijdens de vier cursussen (10 EC in totaal) leren studenten hoe zij zowel zelfstandig als in groepsverband aan opdrachten en projecten moeten werken, hoe zij zich de inhoud van vaak complexe teksten eigen kunnen maken en op waarde moeten schatten, hoe zij argumentaties kunnen ontleden en reconstrueren, alsmede argumentaties beoordelen en ontwikkelen en tenslotte, hoe zij hun bevindingen mondeling dan wel schriftelijk moeten structureren en presenteren.

Welk werk een afgestudeerd politicoloog ook gaat doen, of het nu gaat om een carrière in het binnenland of buitenland, bij de overheid (bijvoorbeeld bij een ambassade, ministerie, provincie of gemeente) of daarbuiten (bijvoorbeeld als journalist, consultant, politiek strateeg bij een bank, projectmedewerker bij een NGO, docent, of fractiemedewerker bij een politieke partij), deze 21st century skills; interpretatie-, argumentatie-, communicatie- en presentatievaardigheden, stellen de afgestudeerde politicoloog in staat om zijn/haar werk goed te verrichten.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt
Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het eerste jaar bestaan er binnen verschillende eerstejaars bachelor cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt:
Politiek en Beleid:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk
Internationale Politiek:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk
Inleiding Internationale Organisaties:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk (met name internationale organisaties)
Politiek van de EU:

 • gastcolleges door alumni (o.a. griffiemedewerkers van gemeenteraden, medewerkers van Europarlementariërs, consultants), waarin zij aangeven hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen, wat ze aan hun studie hebben in hun werk, en hoe hun instelling werkt in de praktijk

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement.

(Zie ook het overzicht onder het kopje ‘Vervlechting met bachelor cursussen’ onderaan).

Ad 4. Workshops en Events
Tijdens het eerste jaar van hun studie kunnen studenten deelnemen aan workshops van de POPcorner en SSO/PITSstop die studenten helpen bij het vinden van hun weg binnen de universiteit en tijdens hun studie. Het aanbod van workshops zoomt in op studievaardigheden als timemanagement, stressreductietraining, strategisch studeren, tentamenzelfvertrouwen, etc. Hiermee werken zij aan vaardigheden die studiesucces kunnen bevorderen.
Ook kunnen studenten deelnemen, in het kader van beginnende oriëntatie op de arbeidsmarkt voor politicologen, aan bedrijfsbezoeken en excursies in binnen- en buitenland die georganiseerd worden door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL).

Tweede jaar

In het tweede jaar staat de vraag ‘Wat kan ik?’ centraal en het thema ‘Kiezen’. Er zal onder meer aandacht zijn voor de keuzes die binnen (het derde jaar van) de studie gemaakt moeten worden. Zo kan de student in de vrije keuzeruimte aan de slag met het opdoen van relevante praktische ervaring en het oefenen van praktische vaardigheden middels een stage of een Skills Lab keuzemodule (deze keuzemodule is in het studiejaar 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten). Studenten reflecteren op hun eigen wensen en competenties. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: ‘Welke kant wil ik op met deze studie?’; ‘Welke mogelijkheden heb ik daarbij om mijn richting te bepalen?’; ‘Waar ben ik al goed in?’ en ‘Hoe kan ik mijn krachten ten optimale benutten en inzetten?’ Studenten oriënteren zich bovendien op de arbeidsmarkt: ‘Hoe kan ik nuttige ervaringen en praktische vaardigheden opdoen?’; ‘Hoe kan ik werken aan mijn CV?’. Op basis hiervan kiezen zij voor een bepaalde invulling van de vrije keuzeruimte.
In het tweede jaar zullen er twee verplichte plenaire bijeenkomsten met de bachelor studieadviseurs plaatsvinden gericht op loopbaanoriëntatie en op studieloopbaanplanning en keuzemogelijkheden. Daarnaast vindt ook in het tweede jaar een traject à 10 EC in het kader van het academische vaardighedenonderwijs plaats dat uiteenvalt in vier thema’s die elk in een cursus per blok behandeld worden en waarbij de student deze vaardigheden oefent door middel van concrete opdrachten.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
In de eerste gezamenlijke bijeenkomst op 9 november van 10-11 uur in zaal SA41 worden studenten o.a. geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken omtrent de studie in het derde jaar: keuzevakken en minors, het doen van een stage, en studeren in het buitenland. Dit om studenten bewust te maken van alle mogelijkheden die er zijn en ze tijdig te laten nadenken over wat het beste bij hen past. Het zwaartepunt ligt in deze bijeenkomst op studeren in het buitenland.

Tijdens de tweede gezamenlijke bijeenkomst (medio maart) met betrekking tot studieloopbaanplanning en keuzemogelijkheden wordt ingezoomd op stagemogelijkheden en de invulling van de vrije keuzeruimte middels keuzevakken. Zij worden onder andere geïnformeerd over de Skills Lab keuzemodule (in 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten) waarin studenten professionele skills aangeleerd krijgen die van grote waarde zijn voor hun latere functioneren op de arbeidsmarkt. Studenten gaan op deze manier bijtijds aan de slag met hun profielontwikkeling en CV-opbouw met het oog op een grondige en tijdige voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
De vier tweedejaars bachelor cursussen (1) onderzoeksvraag, (2) onderzoeksopzet, (3) kwalitatieve analyse, en (4) kwantitatieve analyse vormen het vervolg op het academische vaardighedentraject dat in het eerste jaar is ingezet waarbij studenten vaardigheden oefenen die essentieel zijn voor hun verdere loopbaan. Deze competenties worden geoefend en uitgediept in werkgroep bijeenkomsten (met een ondersteunende digitale leeromgeving) middels concrete opdrachten die de student moet uitvoeren. Daar waar de student tijdens het eerste jaar interpretatie-, argumentatie-, communicatie- en (schriftelijke) presentatievaardigheden kreeg aangeleerd, worden deze 21st century skills in het tweedejaars vaardighedenonderwijs uitgebreid en verdiept met een volgende set competenties: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en effectieve communicatie.
Tijdens de vier cursussen (10 EC in totaal) leren studenten hoe zij tot een bruikbare politicologische onderzoeksvraag komen en een onderzoeksopzet opstellen om een politicologisch, maatschappelijk probleem te onderzoeken. Om tot oplossingen te komen leren studenten data-analyses uit te voeren (kwalitatief en kwantitatief) op basis waarvan de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Extra aandacht wordt besteed aan de manier waarop deze bevindingen gecommuniceerd en gepresenteerd worden aan de buitenwereld. Tijdens het tweedejaars vaardighedentraject worden studenten getraind in het gehele proces van het opzetten en uitvoeren van een maatschappelijk relevant politicologisch onderzoek.
Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor een afgestudeerd politicoloog waar hij/zij zich ook op de arbeidsmarkt zal begeven, of het nu gaat om functies bij onderzoeksbureaus, in de politiek, binnen de media, in consultancy, in internationale organisaties of in het bedrijfsleven. Met deze toepasbare skills op zak, kan een afgestudeerd politicoloog zijn/haar taken binnen een organisatie naar behoren uit te voeren.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt

Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het tweede jaar zijn er in verschillende tweedejaars bachelor cursussen componenten geïntegreerd die verband houden met arbeidsmarktoriëntatie (zoals gastsprekers uit het werkveld, excursies, beleidsmemo’s schrijven, etc.):
NTB. (Zie ook het overzicht onder het kopje ‘Vervlechting met bachelor cursussen’ onderaan).

Ad 4. Workshops en Events
In het kader van profielontwikkeling en CV-opbouw worden studenten tijdens hun tweede jaar bovendien binnen de Arbeidsmarktmodule uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende drie evenementen:

1) De Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO), die aangeboden wordt door de Career Service FSW ;
2) De Workshops (zoals ‘Self Assessment’, ‘Career Orientation’) en/of de Career Colleges die aangeboden worden door de Career Service FSW;
3) Het SPIL-LAP Career Event (dat georganiseerd wordt voor tweedejaars- én derdejaarsstudenten) waarbij studenten speeddaten met Politicologie alumni uit het werkveld. Dit event wordt georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en de Leidse Alumnivereniging voor Politicologen (LAP).

Derde jaar

In het derde jaar staan de vragen ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ en ‘Hoe bouw ik relevante ervaring op?’ centraal. Er is aandacht voor de keuzes die de student ná de studie moet maken zoals masterkeuze en carrièrekeuze. Het thema carrièrekeuze wordt onder andere uitgediept met behulp van een praktische sollicitatietraining met aandacht voor het schrijven van sollicitatiebrieven, profielontwikkeling en CV opbouw, uitleg over het aanmaken van een LinkedIn profiel, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken. Om studenten hiermee te laten oefenen wordt een ‘Sollicitatiedag’ georganiseerd door de studievereniging (SPIL) en de Career Service FSW waarop studenten de diverse trainingen en workshops kunnen volgen.
Daarnaast wordt er in het derde jaar een ‘Career Event’ door de SPIL en de alumnivereniging voor politicologen (LAP) georganiseerd waarbij studenten kunnen speeddaten met Politicologie alumni uit het werkveld. Zo kunnen studenten effectief netwerken en inzicht verkrijgen in diverse beroepsmogelijkheden voor politicologen.
De arbeidsmarktmodule in het derde jaar wordt ingeleid met een verplichte plenaire bijeenkomst door een docent van het Instituut Politieke Wetenschap waarin de student reflecteert en vooruit kijkt: de masterkeuze en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
In het derde jaar wordt de student uitgenodigd voor twee plenaire bijeenkomsten, te weten 1) de Masterdagen waarop studenten zich oriënteren op mogelijke master programma’s na afronding van hun bachelor studie en 2) de ‘Sollicitatiedag’ waarop studenten trainingen in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding volgen. Tijdens deze bijeenkomsten reflecteert de student op de keuzes die hij/zij tot dan toe gemaakt heeft en kijkt vooruit naar de voorbereiding die nog nodig is voor effectief solliciteren na de studie. De student krijgt antwoorden op de vragen: Hoe ziet het werkveld voor Politicologen eruit? Waar werken Leidse Politicologie alumni? Ter inleiding op deze bijeenkomsten wordt aan de studenten per mail een uitgebreid informatiedocument verzonden.

1) Masterdagen: Een belangrijke keuze die studenten tijdens hun derde jaar moeten maken in aanloop naar hun carrière op de arbeidsmarkt is de keuze voor een masterprogramma na afronding van de bachelor studie. Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken, vinden er tijdens het derde jaar twee voorlichtingsdagen plaats, de Masterdag in november en de Masterdag in maart, en wordt er een mastervoorlichting georganiseerd tijdens één van de inleidende colleges van het bachelor project.

2) Sollicitatiedag: Tijdens deze dag nemen studenten deel aan diverse workshops die hen leren op welke wijze zij effectief kunnen solliciteren. Het betreft workshops als ‘CV, Sollicitatiebrief en LinkedIn-profiel’ en ‘Sollicitatiegesprek’. Deze trainingen worden op deze dag aangeboden door de Career Service FSW. Het gaat hierbij om het aanleren van praktische vaardigheden die de student helpen om zich in een sollicitatiebrief (en een LinkedIn profiel) en tijdens een sollicitatiegesprek krachtig te presenteren om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zijn/haar doelen te bereiken.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
Niet van toepassing voor derde bachelor jaar.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt
In het derde jaar hebben de studenten de mogelijkheid om een Vrije Keuze Ruimte naar eigen keuze in te vullen. Studenten kunnen ervoor kiezen deze ruimte te benutten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld middels een stage en/of middels het zogeheten ‘Skills Lab’ (let op: deze keuzemodule is in het studiejaar 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten):

Studenten kunnen kiezen voor keuzemodules op het terrein van de 21st century skills waarbij het gaat om de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student met het oog op de arbeidsmarkt. Deze zogeheten skills workshops worden aangeboden door de Skills Academy FSW. De skills workshops vinden plaats op de terreinen van ‘projectplanning’, ‘consultancy’, ‘leadership’, en ‘entrepreneurship.

Bovendien krijgen studenten in de vrije ruimte de mogelijkheid om een stage (15 EC) te lopen bij een relevante organisatie om op die manier praktijkervaring op te doen.

Daarnaast kiezen studenten in het derde jaar van hun studie verdiepende vervolgcursussen op diverse thema’s. Ook in deze bachelor cursussen komen er duidelijk onderdelen aan bod (zoals gastcolleges door alumni, werkbezoeken aan de Tweede Kamer, het schrijven van beleidsmemo’s, opiniebijdragen en adviesrapporten, etc.) die van belang zijn voor de oriëntatie en voorbereiding van de student op de arbeidsmarkt:

NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld:

 • opdracht NGO case study

 • opdracht mondeling presenteren NGO case study

Verkiezingen en Kiesgedrag:

 • opdracht beleidsmemo voor minister van Binnenlandse Zaken

 • opdracht opiniebijdrage voor een landelijk dagblad ( Trouw, Volkskrant, NRC)

 • opdracht advies aan een politieke partij als verkiezingsdeskundige
  Mediatisering van Politiek:
  gastcollege door alumnus politicologie uit het werkveld
  Politics and the Media:
  assignment writing articles as a journalist
  Democratie in Stad en Dorp:

 • opdracht rapport schrijven over de staat van democratie van een bepaalde gemeente, zodat studenten de vaardigheid van rapporten schrijven leren

 • gastcolleges door alumni, waarin zij vertellen over hun baan en werkzaamheden en over hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement, of interviews met lokale politici, media, ambtenaren en bestuurders, zodat studenten hun inzichten goed leren toe te passen op de praktijk
  Bachelor project Burgemeesters in Wereldpolitiek:
  werkbezoeken aan Tweede Kamer, internationale ambtenaren van gemeenten, en burgemeesters, deels ook geleid door alumni, waarbij studenten op locatie uitleg krijgen over het functioneren van een fractie, de EU-ondersteuning van de Tweede Kamer of een gemeente

(Zie ook het overzicht van vakken het kopje Vervlechting met bachelor cursussen (onderaan)

Ad 4. Workshops en Events
In het kader van loopbaanoriëntatie worden studenten binnen de Arbeidsmarktmodule in hun derde jaar bovendien uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende evenementen:
1) De Career Colleges van de Career Service FSW zoals ‘Working as a Trainee’, ‘Working as a researcher’, ‘Working in Policy’, en ‘Working in Consultancy’, waarbij studenten een inkijkje in de baanmogelijkheden voor politicologen krijgen;
2) Het SPIL-LAP Career Event waarbij studenten speeddaten met Politicologie alumni en op die manier contacten kunnen opbouwen met alumni uit het werkveld. Dit event wordt georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en de Leidse Alumnivereniging voor Politicologen (LAP);
3) De Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO), aangeboden door de FLO commissie van FSW op 6 maart 2018.

Toetsing en afronding

De module Arbeidsmarktvoorbereiding is voor studenten een verplicht studieonderdeel. Dat geldt zowel voor de vakken waarin arbeidsmarkt gerelateerde vaardigheden worden geleerd en geoefend, als voor de plenaire bijeenkomsten die worden verzorgd door de bachelor studieadviseurs. Aanwezigheid bij de diverse bijeenkomsten is verplicht en concrete opdrachten die worden gegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd. De plenaire bijeenkomsten hebben een verplichtend karakter, maar er worden geen ECs toegekend aan het bijwonen van deze bijeenkomsten. ECs worden wel toegekend middels de cursussen waarin arbeidsmarktvoorbereiding aan bod komt. Zo zijn de specifieke onderdelen van deze module die plaatsvinden middels (de opdrachten binnen) het vaardighedenonderwijs goed voor 10 EC van het eerste jaar en 10 EC van het tweede jaar. Ook arbeidsmarkt voorbereidende activiteiten (zoals de hierboven genoemde praktische opdrachten) die plaats vinden in het kader van andere cursussen in de BSc worden via die cursussen (ook onderdelen die gedaan worden in de vrije keuzeruimte) toebedeeld met ECs.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoeft de student geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten (of via E-mail/Blackboard).

Contact

Studieadviseur Danielle Lovink (Politicologie en IBO), d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
Studieadviseur Ariane Berends (Politicologie, IBO, IRO), a.d.berends@fsw.leiduniv.nl
NB. De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op
https://www.student.universiteitleiden.nl/stage-loopbaan-en-werk/loopbaan--solliciteren/loopbaanbegeleiding/loopbaanadvies/sociale-wetenschappen/politicologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=politicologie-bsc#tab-2.

Vervlechting met bachelor cursussen

Verschillende bachelor cursussen uit de studie Politicologie en de variant IBO omvatten onderdelen en/of concrete opdrachten die van belang zijn voor de oriëntatie en voorbereiding van politicologen op de arbeidsmarkt. Een overzicht per vak:

Eerste en tweedejaars (inleidende) vakken:

Politiek en Beleid:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk
Internationale Politiek:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk
Inleiding Internationale Organisaties:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk (met name internationale organisaties)
Politiek van de EU:

 • gastcolleges door alumni (o.a. griffiemedewerkers van gemeenteraden, medewerkers van Europarlementariërs, consultants), waarin zij aangeven hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen, wat ze aan hun studie hebben in hun werk, en hoe hun instelling werkt in de praktijk

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement.

Derdejaars verdiepende cursussen:

NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld:

 • opdracht NGO case study

 • opdracht mondeling presenteren NGO case study
  Verkiezingen en Kiesgedrag:

 • opdracht beleidsmemo voor minister van Binnenlandse Zaken

 • opdracht opiniebijdrage voor een landelijk dagblad ( Trouw, Volkskrant, NRC)

 • opdracht advies aan een politieke partij als verkiezingsdeskundige
  Mediatisering van Politiek:
  gastcollege door alumnus politicologie uit het werkveld
  Politics and the Media:
  assignment writing articles as a journalist
  Democratie in Stad en Dorp:

 • opdracht rapport schrijven over de staat van democratie van een bepaalde gemeente, zodat studenten de vaardigheid van rapporten schrijven leren

 • gastcolleges door alumni, waarin zij vertellen over hun baan en werkzaamheden en over hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement, of interviews met lokale politici, media, ambtenaren en bestuurders, zodat studenten hun inzichten goed leren toe te passen op de praktijk
  Bachelor project Burgemeesters in Wereldpolitiek:
  werkbezoeken aan Tweede Kamer, internationale ambtenaren van gemeenten, en burgemeesters, deels ook geleid door alumni, waarbij studenten op locatie uitleg krijgen over het functioneren van een fractie, de EU-ondersteuning van de Tweede Kamer of een gemeente.

Study Counselling

Mentoring programme

During your first study year you will receive intensive study guidance.

Your mentor in the first semester

In the Academic Skills courses (1) Text Interpretation, (2) Argumentation, (3) Book Review, and (4) Critical Review, you practice a cumulative series of academic skills that are essential to social scientific study and research. These skills will form the foundation of your study throughout the International Relations and Organisation programme. Academic course are offered in workgroup format (24 students).
The instructor of the Academic Skill courses of block 1 & 2 is also your mentor during the first semester. He/she will help you to acquire important academic skills (from searching for and correctly referring to literature, to writing an academic essay) and will help you find your way, both academically and personally. You will see your mentor weekly for the Academic Skills work group sessions. Each student will also have an individual talk with the mentor during the first semester.

Study advice during second semester

The study advisers are there throughout your studies to help you with any questions. They are the people who know most about the particular programme and the people to approach if you have any questions (on study delay, planning, examination regulations, etc.). The study advisers will guide you during the second semester and keep track of your study results for the Binding Study Advice (BSA). If you are falling behind in your studies you must inform your study adviser right away to discuss your study planning. It is also wise to let your study adviser know as soon as possible if personal circumstances are threatening to have a negative impact on your progress. You can also contact them yourself for questions and help.
The study advisers offer a mandatory Study Skills session each block. In these active sessions they will provide tools to manage your study and develop your personal skills and academic career.

Mentoring Sessions*

Friday 22 September 2017, 09:00 - 11:00h, room 2.01
Friday 17 November 2017, 09:00 - 11:00h, room 2.01
Friday 23 February 2018, 15:00-17:00h, room 2.01
Friday 20 April 2018, 09:00 - 11:00h, room 2.01
*the Mentoring Sessions are mandatory

Course and Examination Regulations (CER/OER)

You can find all regulations about the courses and exams (for instance rules about the resits or exam results) in the BSc in Political Science – International Relations and Organisations in this link:

Binding Study Advice (BSA)

During your first year of registration on a study programme your programme's Board of Examiners will send you an email concerning your academic progress on two occasions. These emails will state how far you have progressed in your studies and contain advice on the (dis)continuation of your studies based on the progress made. The advice issued midway through the academic year is non-binding and for information purposes only. The advice issued at the end of the academic year is binding. In formulating this study advice, any relevant personal circumstances, such as sickness or other personal factors, will, of course, be taken into account. If your studies are not progressing as you’d hoped, you are hindered by exceptional (personal) circumstances or if you risk being issued with negative BSA, you must contact your study adviser as soon as possible to discuss your situation.
You will receive your first, non-binding, study advice by 31 January at the latest. This advice is drawn up by the Board of Examiners after consultation with your study adviser. You will receive your BSA at the end of your first academic year, i.e. by 15 August at the latest. To be issued with positive advice, full-time students must have obtained at least 45 ECs in their first academic year. Note that a negative Binding Study Advise means that you are no longer allowed to continue the programme. See

Discontinuing your studies

You may choose to discontinue your studies at any point in the academic yearIf you are interested in restarting the IRO programme next year, you will need to deregister in Studielink before 31 January 2018. In that case, you avoid being issued with a negative Binding Study Advise at the end of the academic year.
If circumstances are preventing you from studying, please contact your study adviser.
Please note that if you are not enrolled as a student, your student visa will no longer be valid See for further information:

(Partial) tuition refund

In case you decide to formally discontinue your study, you can request a tuition refund. For further details:

Academic delay due to exceptional (personal) circumstances

Sometimes your academic progress can be hindered by exceptional (personal) circumstances. In that case you need to contact the your study adviser as soon as possible and discuss your situation. studyadvisers.iro@fsw.leidenuniv.nl

Board of Examiners Political Science

The Board of Examiners of the Institute of Political Science has been legally appointed to organise and coordinate examinations. Its main powers are described in the programme’s Course & Examination Regulations (CER), as well as its own Rules and Regulations

More programme rules and regulations Political Science.

Study plan

Study planning is an important requirement for a successful academic career. This topic will be addressed in the Academic Skills workgroups and the mentoring sessions. At the end of the first year we will ask you to draw up a study plan for the second and third year of your study. This study plan is intended to help you to define your long term planning and remain focused and motivated during the second and third year of the study. The study adviser will check your study plan and will invite you for a talk if needed.

Study advisers :

Ms. A.D. (Ariane) Berends
Ms. E.J.M (Ester) Blom
studyadvisers.iro@fsw.leidenuniv.nl

Blackboard

Blackboard
Detailed course information can be found on Blackboard. Log in with the login details sent to you by post. You must then enrol for each block on the Blackboard pages of your courses. You can find a course via the second tab ‘Courses’ (here you must enter the name of the course or the number given in the e-Prospectus). To the right of the searched course is a double arrow; click on this and you have enrolled.
Turnitin
Plagiarism is a violation of academic integrity that can have serious consequences for the perpetrator. To prevent plagiarism, all your written work is checked via Turnitin.

More Info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie en de internationale betrekkingen, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals ‘Economie voor Politicologen’.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op deelterreinen van de internationale betrekkingen, zoals ‘International Security’ en ‘International Political Economy’.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke internationale thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie op het terrein van de internationale politiek.

 • 2 Vervolgcursussen (2×10 ECTS=) 20 ECTS
  • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 25 ECTS
  • Een Bachelorproject van 15 ECTS