Studiegids

nl en

Neerlandistiek

Vijf afstudeerrichtingen

Binnen de Master Neerlandistiek bestaan formeel vijf afstudeerrichtingen:

Het is ook mogelijk een vrij onderwijsprogramma te volgen door zelf een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie.

Algemene randvoorwaarden

Je kiest in principe één van de vijf afstudeerrichtingen. Daarbinnen kun je een eigen pakket aan vakken volgen zolang maar aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:

 • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting

 • 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting

 • 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting

 • 10 EC vrije keuzeruimte

Specialisatiethema's

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van hun afstudeerrichting volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van acht specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties. Het gaat het om:

Masterlanguage

 • In het kader van het interuniversitaire programma Masterlanguage worden cursussen aangeboden die specifiek op het (middelbaar) onderwijs zijn gericht.

 • Eén cursus in het kader van Masterlanguage is zonder meer toegestaan. Wie twee of meer cursussen in het kader van Masterlanguage wil volgen heeft wél vooraf toestemming van de examencommissie nodig.

Overzicht alle mastercolleges hieronder

Klik voor een meer specifieke invulling van de specialisatiethema’s op een of meer van de hierboven gegeven links.

Alle MA-curssussen binnen de MA Neerlandistiek

Raadpleeg het programma-overzicht van je specialisatie voor de eisen die worden gesteld aan je vakkenpakket.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Moderne Nederlandse letterkunde

Mij Maak je Niets Wijs: Nederlandse Representatiekritiek en Cultuuranalyse 10
Grensverkeer: Nederlandse literatuur in mondiaal perspectief 10

Oudere Nederlandse letterkunde

Dialogen in literatuur en interactie 10

Nederlandse taalkunde

Historische sociolinguïstiek: taal in de stad 10

Taalbeheersing van het Nederlands

Theorie en methode van argumentatie 10
Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht 10

Nederlandkunde

Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10

Alle specialisaties

Reflectie op het schoolvak Nederlands (5 EC) 5
Reflectie op het schoolvak Nederlands (10 EC) 10

TWEEDE SEMESTER

Moderne Nederlandse letterkunde

Jeugdliteratuur: Persoonsvorming, identificatie en socialisatie 10
Literature, Ecocriticism and Decoloniality 10

Oudere Nederlandse letterkunde

Literaire loopbanen. Auteurschap in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd 10

Taalbeheersing van het Nederlands

De Sturende Kracht van Taal 10
Argumentative and Rhetorical Practices 10

Nederlandse taalkunde

Comparative Syntax 10
De Sturende Kracht van Taal 10

Nederlandkunde

Vertaalwetenschap 10

Masterlanguage

Taalkunde in de klas 5
Historische letterkunde in de klas 5

SCRIPTIE

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20
MA Scriptieseminar Taalbeheersing
MA-scriptieseminar Nederlandse Taalkunde

Meer info

Eindtermen van de opleiding Programma Afstudeerrichtingen

Eindtermen van de opleiding

Een ieder die met succes de masteropleiding Neerlandistiek heeft afgerond, beschikt over ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de afstudeerrichtingen van de neerlandistiek: de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere letterkunde, de Nederlandse moderne letterkunde of de taalbeheersing.

Van deze beknopte eindtermen bestaat een gedetailleerde beschrijving per afstudeerrichting in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Zie hiervoor deze website.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens beschikken over een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Het is ook mogelijk direct na de bachelor de tweejarige educatieve masteropleiding tot eerstegraads leraar te doen. Voor meer informatie over de lerarenopleiding, zie de website van het ICLON. Bovendien kunnen masters in de neerlandistiek afhankelijk van hun resultaten toegang krijgen tot het promotietraject.

Programma

Opzet

De masteropleiding heeft een omvang van 1 jaar (60 EC). Alle cursussen hebben een omvang van 10 EC. De studenten kunnen zich richten op één van de vijf hierboven genoemde afstudeerrichtingen of in overleg met de studieadviseur en na goedkeuring van de examencommissie kiezen voor een vrij onderwijsprogramma binnen de master. Naast de 20 EC voor de masterscriptie zijn 40 EC bedoeld voor cursorisch onderwijs. Binnen die 40 EC kiezen de studenten binnen de opleiding twee werkgroepen in de afstudeerrichting van elk 10 EC. De eerste werkgroep valt in het eerste semester, de tweede in het tweede semester. In dit tweede semester schrijven de studenten ook hun scriptie. Daarnaast kiezen zij een onderdeel van 10 EC dat aansluit bij de afstudeerrichting, hetzij binnen de opleiding, hetzij buiten de opleiding, in Leiden of elders; ook een wetenschappelijke stage of studieopdracht zijn mogelijk, op voorwaarde dat dit studieonderdeel aansluit bij de afstudeerrichting (dit ter beoordeling van de examencommissie). Tot slot heeft elke student 10 EC vrije keuzeruimte, eventueel te splitsen in 2 × 5 EC, waarvan de invulling eveneens moet worden goedgekeurd door de examencommissie.

Aanwezigheidsplicht

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, de student meldt de afwezigheid voorafgaand aan het college bij de docent). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 EC hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. De scriptie heeft een omvang van 20 EC (17.000 – 20.000 woorden) en is van niveau 600. Uit de scriptie blijken duidelijk:

 • de verworven kennis en inzichten in het onderwerp

 • kennis van de heuristiek

 • vermogen tot kritische reflectie

 • een formulering en uitwerking van de probleemstelling op het vereiste niveau

 • een adequate schriftelijke presentatie van het onderzoek.

Voor het afronden van de studie moeten alle onderdelen, inclusief de scriptie, met een voldoende zijn afgesloten. Vind hier de regeling van de masterscriptie.

Afstudeerrichtingen

De afstudeerrichtingen, waarvan er één op het diploma en diplomasupplement wordt vermeld, zijn:

 • Nederlandse Taalkunde

 • Oudere Nederlandse Letterkunde

 • Moderne Nederlandse Letterkunde

 • Taalbeheersing van het Nederlands

 • Nederlandkunde

Het is ook mogelijk een vrij onderwijsprogramma te volgen door zelf een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Vak EC Semester 1 Semester 2
Leiden Elective Academic Periodical - Special Issue #2 "Nature" 10