Studiegids

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van de BFW in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeuse Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op maandag 6 september 2010 om 10.00 uur in zaal C01 van de Gorleaus Laboratoria met de introductiedag en eindigt op of rond 31 augustus 2011 met de uitreiking van de diploma’s. In det eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. In de casusweek Inleiding BFW maakt de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 en 2 en Analytische chemie 1.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductiepracticum, ICT en veiligheid 1
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Moleculaire genetica 1 3
Biochemie 1 3
Calculus A 3
Biochemie 1 practicum 3
Inleiding BFW 1
Organische chemie 1 6
Histologie 2
Scheikunde voor BFW 2
Scheikunde 1 4
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Casus Effecten van geneesmiddelen 2
Scheikunde 1 practicum (wordt ook Organische chemie 1 practicum genoemd) 3
Thema Effecten van geneesmiddelen 1 6
Thema Effecten van geneesmiddelen 2 5
Analytische chemie 1 6

Tweede jaar

Het studiejaar begint op dinsdag 6 september 2010 om 13:30 uur in zaal C02 van de Gorlaeus Laboratoria met een korte introductie en eindigt op 8 juli 2010 met het inleveren van de verslagen van het deeltentamen Farmacologie. Voor de pechvogels is er daarna nog een periode met hertentamens in juli en augusutus.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van de propedeuse. Naast echte BFW-vakken, die geintegreerd worden aangeboden als de Thema’s Effecten van geneesmiddelen 3, Ontwerp & Synthese, en Geneesmiddelentoediening en -afgifte komen belangrijke medisch-biologische en biochemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Biochemie 2 en Moleculaire celbiologie 1.

Let op: De vakinhoudelijke informatie staat al in de e-studiegids, maar details (boeken e.d.) worden momenteel nog bijgewerkt

Vak EC Semester 1 Semester 2
Moleculaire genetica 2 3
Biochemie 2 3
Organische Chemie 2 6
Pathologie 3
Stralingshygiëne 1
Immunologie 3
Celbiologie practicum 4
Biochemie 2 practicum 4
Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte 11
Anatomie 3
Thema Effecten van geneesmiddelen 3 5
Thema Ontwerp en synthese 8
Blok Farmacologie en statistiek 8

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

In het eerste semester kunnen BFW3 studenten er voor kiezen een Leidse (of Leiden/Delftse) minor te doen of vakken van een eigen keuzevakkenpakket te volgen (voor zo’n pakket is goedkeuring van de examencommissie vereist). BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Disease, signalling and drug targets
Modern Drug Discovery (samen met LST & MST)
Systems Pharmacology

Deze minoren starten in de tweede week van september, en wel als volgt:

  • De minor Disease, signalling and drug targets start op 6 september 2010 om 9.00 uur in de Havingazaal (Gorlaeus Laboratoria)

  • De minor Modern Drug Discovery start op 8 september 2010 om 11.00 uur in L144 (Gorlaeus Laboratoria)

  • De minor Systems Pharmacology start op 10 september 2010 om 9.00 uur in de Havingazaal (Gorlaeus Laboratoria)

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden. De onderzoeksopdracht moet worden gedaan bij een van de Leidse secties van het LACDR (dus in het Gorlaeus).
De student is vrij om te kiezen bij welke sectie hij/zij zijn onderzoeksopdracht gaat doen, en bepaalt in overleg met de begeleider(s) wanneer hij/zij gaat beginnen. De opleiding raadt studenten echter aan snel na het verplichte deel van het derde jaar met de onderzoeksopdracht te beginnen en deze ook snel af te ronden. In principe mag de student de onderzoeksopdracht ook in de zomer doen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Onderzoeksopdracht BFW -- Mondelinge presentatie 1
Onderzoeksopdracht BFW -- Praktisch werk 12
Onderzoeksopdracht BFW -- Schriftelijk verslag 3
Farmacoepidemiologie 3
Ontwikkelingstraject geneesmiddelen 8
Communiceren over Geneesmiddelen 3

Meer info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde en biologie. Zowel de bachelor- als de masteropleiding van BFW zijn kleinschalig, met een omvang van gemiddeld ongeveer 50 studenten per jaar. Een goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding is hierdoor tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het master-onderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaats vindt. Dit onderzoek is georganiseerd in het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (dat weer onderdeel is van de interuniversitaire onderzoekschool ‘Leiden/Amsterdam Center for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere, en veiliger geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg, en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

  • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

  • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

  • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

  • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed.

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich specialiseren en verder te bekwamen op een BFW-vakgebied naar keuze.