Studiegids

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeutische fase Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op vrijdag 30 augustus 2024 en eindigt op of rond 31 augustus 2025. In het eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische, wiskundige en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica en onderzoeksopdrachten worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. De opleiding start met het vak Inleiding BFW waarin de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis maakt met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Fysiologie van ADME, Bioanalyse van Geneesmiddelen en Farmacokinetiek en -dynamiek.

LET OP: De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen kent een VERPLICHT matchingstraject.

Deelname aan Verplichte Matching is verplicht; alleen studenten die alle onderdelen van Verplichte Matching hebben afgerond én beschikken over de juiste vooropleiding kunnen starten met de opleiding in september. Zie website voor informatie over deadlines.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2
Academische Vorming 1 3
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Moleculaire Genetica 1 3
Biochemie 1 3
Computationele Onderzoeksvaardigheden 1 - Deel A 2
Biochemie 1 practicum 3
Scheikunde 4
Organische Chemie 1 5
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Histologie 2

Semester 2

Organische Chemie practicum 3
Computationele Onderzoeksvaardigheden 1 - Deel B 3
Fysiologie van ADME 4
Bioanalyse van Geneesmiddelen 6
Farmacokinetiek en farmacodynamiek 7

Overgangsregelingen

Onderstaande vakken zijn per 2024-2025 gewijzigd en worden niet meer onder de oude naam aangeboden. Op onderstaande pagina's vind je per vervallen vak wat je moet doen als je een vak nog niet (volledig) met een voldoende hebt afgerond.

Statistiek 1 (BFW) 2
Calculus 3

Tweede jaar

Het studiejaar begint op dinsdag 3 september 2024 met het vak Organische Chemie 2 en eindigt op 3 juli 2025 met het practicum Biofarmacie en -fysica. Daarna is er nog een periode met hertentamens in juli.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van jaar 1. Naast echte BFW-vakken, die geïntegreerd worden aangeboden als Toxicologie, Ontwerp & Synthese, en Biofarmacie en -fysica, komen belangrijke medisch-biologische en (bio)chemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Cellulaire Biochemie en Organische Chemie 2.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Moleculaire genetica 2 (BFW) 3
Organische Chemie 2 5
Cellulaire Biochemie 4
Academische Vorming 2 4
Practicum Cellulaire Biochemie 5
Statistiek 2 (BFW) 2
Toxicologie 4
Farmacologie 5 EC 5
Ontwerp en Synthese 4

Semester 2

Anatomie 3
Immunologie 3
Integratieopdracht in silico Geneesmiddelontwikkeling 3
Practicum Ontwerp en Synthese 2
Pathologie 3
Biofarmacie en -fysica 6
Practicum Biofarmacie en -fysica 4

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

Het eerste semester bestaat uit vrije keuzeruimte van 30 EC.

Deze kan als volgt naar keuze worden ingevuld:
1. met een Leidse, Delftse of Rotterdamse minor
2. met het standaard goedgekeurde keuzevakkenpakket ‘Disease, Signaling and Drug Targets’ van 30 EC.
3. voor een beperkt aantal studenten die voldoen aan de ingangseisen is het mogelijk om voor de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’ te kiezen; deze studenten vullen de vrije keuzeruimte met een ‘verplicht integraal Farmacie programma'.
4. met een zelf samengesteld keuzevakkenpakket.

NB voor optie 4, minoren aan andere onderwijsinstellingen en bij (latere) wijzigingen in de samenstelling van 1 t/m 4 is vooraf goedkeuring van de Examencommissie BFW/BPS vereist, vraag dit ruim van tevoren aan.

BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets
Part 1:

 • Introduction to Computational Thinking

 • Computational Biomedical Research

 • Biomarkers

Part 2:

 • Cellular Signal Transduction

 • Functional Genomics: from Genotype to Phenotype
  Keuze uit:

 • Farmacotherapie (Nederlands) óf

 • Stem Cells in Drug Research (max 10 plaatsen)

Modern Drug Discovery (samen met het LIC)

 • Introduction to Computational Thinking

 • Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

 • Synthetic Organic Chemistry

 • Drug Delivery Technology

 • Medicinal Chemistry

 • Bioorganic Synthesis

Deze BFW minoren en de afstudeerrichting BFW en Farmacie starten op 2 september 2024 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden.

De Bacheloronderzoeksopdracht BFW vindt in principe plaats in het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden. In het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Studenten ontvangen in periode oktober/november informatie over de plaatsingsprocedure en worden eind januari uitgenodigd om hun eigen interesse in type onderzoek en vakgebied aan te geven en een academic statement te schrijven. Op basis van deze gegevens worden studenten in maart ingedeeld voor een onderzoeksopdracht.

In principe starten alle Bacheloronderzoeksopdrachten volgens het rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de onderzoeksopdracht te starten, start op een ander moment;extra studievertraging is daarbij niet uitgesloten. LET OP: als je later in het jaar start: A) overleg eerst met de studieadviseurs en B) meld je wel op tijd aan via de reguliere plaatsingsprocedure.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuzeruimte BFW jaar 3 30

Semester 2

Het tweede semester van het derde studiejaar heeft omvang van 30 EC en omvat 2 vakken en een onderzoeksopdracht met een duur van 10 weken.

Ontwikkelingstraject moderne geneesmiddelen 13
Academische Vorming 3 1
Bacheloronderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR 16

Meer info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde, wiskunde en biologie. De bacheloropleiding start met ca. 250 eerstejaars studenten en de masteropleiding van BFW is kleinschaliger, met een omvang van gemiddeld ongeveer 120 nieuwe studenten per jaar. Door het vormen van mentorgroepen vanaf dag 1 van de bachelor en de vele contacturen is goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het masteronderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaatsvindt. Dit onderzoek is georganiseerd in de onderzoeksschool ‘Leiden Academic Centre for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere en veiligere geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

 • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

 • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

 • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische, wiskundige en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed. De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich te specialiseren en verder te bekwamen op een biofarmaceutisch vakgebied naar keuze.

Praktische informatie voor de start van de bachelor

Roosters worden in principe gepubliceerd via Brightspace. Het rooster van de eerste 2 weken wordt ca. begin augustus toegestuurd aan de studenten die zich hebben aangemeld voor het eerste jaar; tijdens de eerste dagen van de studie wordt uitgelegd hoe je daarna zelf alle informatie kunt vinden.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen de opleiding, gebruik van alumni- mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in het curriculum

Activiteiten
BFW-1,-2, en 3:

 • Academische Vorming: Persoonlijke Carrière Opdrachten (PCO’s)

 • Skills workshops

 • E-learning skills platform

 • Practica: samenwerking, praktijkervaring en research & communicatieskills

 • Programmeer- en simulatieopdrachten: analyseren en conceptualiseren

BFW-1

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Mentoraat

 • Inleiding BFW

 • Academische Vorming 1: o.a. carrièreopdrachten, skills workshops, career werksessie en research projectweken

 • Eerstejaars excursie Aesculapius naar een bedrijf

BFW-2

BFW-3

 • Academische Vorming 3: dilemma game, academic statement als selectie voor de Bacheloronderzoeksopdracht, skills workshops

 • Bachelor onderzoeksopdracht: research, writing, general communication skills

 • Buitenlandexcursie Aesculapius incl. bedrijfsbezoeken en lezingen

Activiteiten arbeidsmarktvoorbereiding naast/buiten het curriculum
Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn rond keuzemomenten binnen je opleiding, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.

 • Minorvoorlichting en minorenmarkt

 • Voorlichting over masterkeuze op Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Study abroad festival

 • Lunchlezingen van bedrijven en alumni

 • 2 symposia door Aesculapius

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Bèta Banenmarkt en BioScience Park Excursie

 • Carrièredag Aesculapius

 • LACDR spring symposium

 • FIGON Dutch Medicine Days

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Facultaire Career Service
De Career Service van jouw faculteit biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career Services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan- en sollicitatieworkshops, georganiseerd door de Career Service.