Studiegids

nl en

BA3-scriptie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De scriptie is een wetenschappelijk betoog van ca. 40 pagina’s over een door de student uitgevoerd (kleinschalig) archeologisch onderzoek. In de BA3-scriptie toont de student aan dat hij zijn archeologische kennis kan toepassen en in een breder theoretisch en interdisciplinair kader kan plaatsen.

Dit vak bestaat uit verschillende onderdelen:
Blok 1
Enkele algemene inleidende colleges, verzorgd door dr. Verpoorte.
Hierin worden de opzet van de scriptie, de richtlijnen en de kenmerken van een goede vraagstelling behandeld. De student zoekt een geschikt onderwerp in blok 1.

Blok 2 – Bibliotheekinstructies verzorgd door de UB. – Tweewekelijkse scriptieklassen per specialisatie.
In blok 2 verzorgt iedere specialisatie zijn eigen scriptieklas. Aan het eind van blok 2 geeft de student een presentatie over zijn scriptieonderwerp waarin het kader van de scriptie wordt geschetst: vraagstelling en methodiek zijn helder. Deze presentatie telt mee voor 1 ects en wordt ook becijferd.

Blok 3
In blok 3 gaat iedere student aan de slag: iedereen krijgt een eigen scriptiebegeleider en de begeleiding wordt op individuele basis voortgezet met regelmatige voortgangsgesprekken.

Leerdoelen

 • Het kunnen schrijven van een helder wetenschappelijk betoog met een logische opbouw dat voldoet aan de meest recente facultaire richtlijnen;

 • Zelfstandig relevante literatuur kunnen opzoeken en deze analytisch en kritisch kunnen beschouwen;

 • Wetenschappelijke data kritisch kunnen analyseren, door middel van eigen onderzoek, vergelijking met wetenschappelijke literatuur en toepassing van de in de opleiding verworven kennis;

 • Eigen onderzoek kunnen plaatsen in een breder theoretisch kader;

 • Relevante interdisciplinaire data kunnen toepassen in eigen onderzoek;

 • Eigen onderzoek mondeling kunnen presenteren en bediscussiëren;

 • Onderzoek leren opzetten en plannen.

Rooster

Roostergegevens zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Blok 1: hoorcollege voor de hele groep.
Blok 2: werkcollege (scriptieklas) per specialisatie, met opdrachten, discussies en een presentatie.

Toetsing

 • Scriptie in semester 2 (9 ects);

 • Presentatie aan het eind van blok 2 (1 ects).
  De presentatie telt mee voor 10% van het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet een voldoende worden behaald.

De eerste versie van de scriptie moet uiterlijk 1 mei 2014 bij de begeleider ingeleverd zijn.
De definitieve versie moet uiterlijk 15 juni 2014 ingeleverd zijn.

Literatuur

W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad (2004 (2007)). ISBN: 978 90 446 1047 5.

Contact

Neem voor meer informatie over de scriptie contact op met mw. dr. J.A. Mol.