Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Archeologie: Archeologie van de Klassieke Wereld

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Introductie

Onderwijs
De opleiding omvat de archeologie van de Mediterrane wereld in de klassieke oudheid.
De Griekse en Romeinse oudheid is niet alleen van fundamenteel belang voor ons begrip van de huidige westerse wereld, maar ook voor de ontwikkeling van de archeologie als discipline.
De grote ontdekkingen in Kreta, Mycene, Troje, Rome, Etrurië en Pompeii zijn bepalend geweest in de (beeld)vorming van onze Europese cultuur. Door deze unieke wisselwerking is het begrijpen van, bijvoorbeeld, de Griekse stadstaten en democratische politieke cultuur en het succes van het Romeinse expansionisme en imperialisme een enorme intellectuele uitdaging met grote maatschappelijke relevantie. Temeer omdat nieuwe (veld)methoden en theorievorming in de laatste jaren volledig nieuwe perspectieven op deze thema’s – en daarmee de ‘klassieke’ oudheid in zijn geheel – geven.

De nadruk in zowel de opleiding als het onderzoek van de stafleden ligt dan ook op het breed en contextueel onderzoeken en begrijpen van de Griekse, Hellenistische, Italische en Romeinse wereld aan de hand van nieuwe theorieën en praktische archeologische methoden.
In de specialisatie klassieke en mediterrane archeologie leer je gebruik maken van de rijke historische en archeologische bronnen waarover we beschikken voor dit veld, en leer je probleemgericht en praktisch te werken met grote historische vraagstukken over bijvoorbeeld kolonialisme, imperialisme, en gerelateerde culturele processen.

Veldwerk
Veldwerk en archeologische methoden vormen een essentieel onderdeel van de opleiding klassieke en mediterrane archeologie. Alleen door veldwerk ter plekke leer je de mogelijkheden, uitdagingen en bijzonderheden van de archeologie van Mediterrane gebieden goed kennen.
In de Bachelor fase staat het opdoen van ervaring met verschillende methoden en technieken voorop, zoals in field surveys en opgravingen, maar ook met luchtfotografie en gericht materiaalonderzoek. Door de inbedding van de klassieke en mediterrane field school in lopende onderzoeksprojecten is veel aandacht voor de relatie tussen wetenschappelijke vraagstelling en archeologische dataverzameling mogelijk. Veldwerk wordt momenteel met name in Italië verricht.

Vervolgmogelijkheden
Met een bachelor specialisatie in de klassieke en mediterrane archeologie doe je kennis op van de archeologie van het Mediterrane gebied in de klassieke oudheid, en van de grote onderzoeksvragen in een breed perspectief en de mogelijke (veldwerk)methoden om deze te benaderen. Het vormt daarmee een logische voorbereiding op een Master Classical and Mediterranean archaeology, maar kan ook dienen als voorbereiding op een andere Master specialisatie.

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld het verdiepingscollege Archeologie van de Mediterrane Wereld 1: Het Middellandse Zeegebied in het eerste millennium voor Christus.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 5
Geografische Informatie Systemen (GIS) 5
Gegevensanalyse 5
Materiaalkunde 2 5
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en vroege boeren in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Early cities and states in the Near East and Mediterranean world 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarcheologie 5
Experimental archaeology 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere Archeologie specialisaties:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory 5
Predictive modelling 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van de Klassieke Wereld

Archeologische projecten in het Mediterraneum 5
Huizen en household archaeology in de Mediterrane wereld 5
Archeologie van de Mediterrane wereld 1: Het Middellandse Zeegebied in het eerste millennium voor Christus 5