Studiegids

nl en

Archeologie: Archeologie van Noordwest-Europa

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Om aan deze specialisatie deel te nemen wordt het BA2 profiel Archeologie van Noordwest-Europa als ingangseis gesteld.

Introductie

Onderwijs
De specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa behandelt de periode van de vroegste bewoning 800.000 jaar geleden tot aan de Moderne Tijd in Nederland en omringende landen.
Alle grote thema’s komen aan bod: “Out-of-Africa”, Neandertalers en moderne mensen, de Neolithische revolutie, monumenten en grafritueel, complexe samenlevingen in de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen, en het proces van verstedelijking.

Het onderwijs geeft je een overzicht van de grote vragen, maar ook veel hands-on ervaring met archeologisch materiaal. De docenten verwachten een goede werkhouding zodat je goed voorbereid aan de colleges en practica kunt deelnemen en zelfstandig opdrachten maakt.
In de cursussen van het tweede jaar staan de grote vragen centraal, steeds gerelateerd aan de kritische interpretatie van archeologische gegevens. Denk aan site-formatieprocessen, dateringen en de representativiteit van gegevens.
In het derde jaar wordt de kennis toegepast bij het oplossen van concrete archeologische vraagstukken. Naast vondstmateriaal, veldtekeningen en dergelijke word je daarbij ook geconfronteerd met de maatschappelijke context van archeologisch onderzoek en met het verantwoorden van een geschikte veldwerkstrategie.

Onderzoek
Het onderwijs is verweven met het onderzoek van drie leerstoelgroepen. De groep van prof. dr. F. Theuws onderzoekt de transformatie van de Romeinse wereld met thema’s als frontier societies, grafritueel, handel en identiteit.
Prof. dr. H. Fokkens en zijn groep onderzoeken laat-prehistorische cultuurlandschappen met als thema’s onder andere nederzettingen, grafritueel en deposities.
De groep van prof. dr. W. Roebroeks houdt zich bezig met human origins met als thema’s Homo erectus, Neandertalers/vroege Homo sapiens, en vuur. De scriptieonderwerpen sluiten bij voorkeur aan bij het onderzoek van begeleiders.

Veldwerk
Er zijn stagemogelijkheden bij archeologische veldwerkprojecten, namelijk:

 • Eerstejaars veldpracticum

 • West-Friesland: opgraving van een Bronstijd landschap

 • Oss: opgraving van het cultuurlandschap van de prehistorie tot de late middeleeuwen

 • Veluwe: prospectie van grafheuvellandschappen in een natuurgebied

 • Hongarije: opgraving van een Bronstijd tell

 • Les Cottés (Frankrijk): de interactie tussen de laatste Neandertalers en de eerste moderne mensen in Europa

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

 • Early civilisations (15 ects)

 • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

 • Archaeological sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa het verdiepingscollege Materiaalkennis Nederlandse archeologie.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 5
Geografische Informatie Systemen (GIS) 5
Gegevensanalyse 5
Materiaalkunde 2 5
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en vroege boeren in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Early cities and states in the Near East and Mediterranean world 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarcheologie 5
Experimental archaeology 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

 • een tweede specialisatie in de Archeologie

 • een halve minor aan een andere faculteit

De andere Archeologie specialisaties:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory 5
Predictive modelling 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa

Materiaalkennis Noordwest-Europa 5
Projectgroepen Archeologie van Noordwest-Europa 5
Landschapsarcheologie 5