Prospectus

nl en

English Language and Culture

The part-time programme takes 4 1/2 years. Each year has a study load of approximately 40 ECTS. Only the first year has a load of 45 ECTS.

The lectures and seminars take place on Tuesdays and Thursdays, from 18.45 – 20.15 and from 20.30 – 22.00. In the third and fourth year of the programme some classes may take place on Monday and/or Tuesday between 17.00 – 19.00 hours. The examinations will also be offered during the evening hours, with the exception of the resit examinations in August, which will be during the day.

Students should spend about 20 to 25 hours per week on their study programme, including contact hours. It is always possible to switch from part-time to full-time. Part-time students who are able to study during the day-time may, after consultation with the Director of Studies, choose to take some day-time courses. Part-time students are not entitled to student grants.

First year

Scheme first year

Semester 1
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English
Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Semester 2
Literature 2: English Literature 1550-1700
Linguistics 2: The Syntax of English
Language Acquisition 2: The Spoken Word

Course EC Semester 1 Semester 2
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: The Spoken Word 5

Second Year

The students will do the two remaining subjects from the propedeuse and two subjects from the second year per semester.

Semester 1
Linguistics 1: Phonetics of English
Literature 3A: American Literature or Literature 3B: British Literature
Language Acquisition 3: Working Words: At Ease

Semester 2
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature
Literature 4A: American Literature or Literature 4B: British Literature
Language Acquisition 4: Working Words: At Work

Course EC Semester 1 Semester 2
Linguistics 1: Phonetics of English 5
Language Acquisition 3: Working words at Ease 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Culture 10
Language Acquisition 4: Working Words at Work 5

Literature 3

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
Literature 3B: British Literature 1678-1798 5

Literature 4

Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Third Year

Students must make a choice for a minor of optional courses with a study load of 30 ECTS.

Third Year:

Semester 1
Philology 3: Introduction to Old English Language and Culture
Minor

Semester 2
Linguistics 4: The Phonology of English
Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Linguistics 4: Phonology of English 5

Fourth Year

Programme Fourth Year:

Semester 1
Wetenschapsfilosofie

Students choose one course from:
Philology 5: Middle English Literature
Philology 5: Old English Literature
Philology 5: Early Modern English

Students choose either Literature or Linguistics:
Literature:
Literature 5A: American Literature, 1917 to the Present
Literature 5B: Modernism
Literature 5C: Literary and Cultural Theories: An Introduction

Linguistics:
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax (block 1)
Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology (block 1)
Linguistics 5: Semantics (block 2)

Semester 2
Kerncurriculum
Language Acquisition 6: From Script to Print

Students choose either Literature or Linguistics (dependent on the choice made in the first semester)

Literature:
Literature 6A: Contemporary Literatures in English
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course
Literature 6C: An Introduction to Anglo-American Film 1940-1990

Linguistics:
Linguistics 6: Advanced English Phonology (block 1)
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax (block 1)
Linguistics 6: Morphology (block 2)

Course EC Semester 1 Semester 2
Wetenschapsfilosofie 5
Language Acquisition 6: From Script to Print: Academic Writing in Theory and Practice 5

Philology

Philology 5: Early Modern English 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Old English Literature 5

Literature

Literature 5A: American Literature 1917 to 9/11 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: An Introduction to Literary and Cultural Theories 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course 10

Linguistics

Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: The Morphology of English 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: The Semantics of English 5

Fifth Year

Fifth jaar

Semester 1
Language Acquisition 5: Introduction to Second Language Acquisition, Sociolinguistics and Stylistics
Students choose one course from (dependent on the choice from the fourth year, 1st semester)
Philology 5: Middle English Literature
Philology 5: Old English Literature
Philology 5: Early Modern English

Bachelor thesis

Course EC Semester 1 Semester 2
Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5

Philology

Philology 5: Early Modern English 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Old English Literature 5

More info

2009-2010

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintance with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

American Language Laboratory

All Language Laboratory courses are also available in General American English. Students who wish to take American Language Laboratory will only be admitted if their accent is already sufficiently American.
Students should be aware that the model in the Department is Southern British English – not because we believe that Southern British English is somehow to be preferred to other varieties, but because it is the form most of us happen to speak. More importantly, the phonetics courses (Linguistics 1 and Linguistics 3) are based on a Southern British model, and students who take American Laboratory should expect minor problems adjusting to this.
Applicants for American Language Laboratory should see Mr A.A. Foster (room 105b) on the introduction day in September or make an appointment to do so as soon as possible. The judgement will be based on a brief informal interview.

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

  • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

  • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.
    De studenten heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem ISIS/S&S. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via U-Twist hun tentamenresultaten opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via U-TWIST (http://ulcn.leidenuniv.nl/u-twist.html) of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 3336.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum wordt vanaf 1 september 2009 gewijzigd. De nieuwe regeling is vanaf 15 juli te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.