Prospectus

nl en

Latin American Studies

Tijdens de studie Latijns-Amerikastudies worden drie vakgebieden behandeld: Moderne Geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Uitgangspunt is dat een zinvolle beschouwing van Latijns-Amerika alleen mogelijk is als je deze drie disciplines in hun samenhang bestudeert. Daarnaast is er veel aandacht voor taalverwerving Spaans of Portugees. Het bachelorprogramma beslaat drie jaar, wat overeenkomt met 180 EC. Van deze 180 EC is 150 beschikbaar voor het hoofdvak, 30 EC voor de minor c.q. keuzepakket. In het eerste jaar kies je of je wil richten op Spaans en het Spaanstalige gebied in de regio, of op Portugees en Brazilië. In het tweede jaar maak je verblijf je een aantal maanden in Latijns-Amerika om vakken te volgen. In het derde jaar van de studie kies je een van de hoofdvakken als specialisatie. De studie wordt afgesloten met een bachelor werkstuk.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Spaans module 1 10
Introduction to Latin American modern history I 5
Introduction to Latin American modern history II 5
Latijns-Amerika in woord en beeld 5
De erfenis van Trajanus 5

Tweede semester

Spanish module 2A 5
Spanish module 2b 5
Natievorming in Latijns Amerika 5
De stad in Latijns-Amerika 5
Taalkunde I: Fonologie en Morfologie van het Spaans 5
The Construction of the Other 5

Keuzevak

Introduction Portuguese 10

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Alle studenten volgen:

Introduction to Brazilian Literature 5
Historia del Arte Latinoamericano Contemporáneo 5
Sociaal beleid in Latijns-Amerika 5

Studenten track Spaans volgen:

Spanish module 3a 5
Spaans module 3b 5
Comunidad y política en la ficción latinoamericana I 5

Studenten track Portugees volgen:

Sprinters Portuguese 1 5
Sprinters Portugese 2 5
Sprinters Portuguese 3 5

Tweede semester

Alle studenten volgen:

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika 5

Studenten track Spaans volgen:

Spanish module 4 5
Spanish module 5 5
Taalkunde van Spaans Amerika II 5
Comunidad y política en la ficción latinoamericana II 5

Studenten track Portugees volgen:

Sprinters Portuguese 4 5
Sprinters Portuguese 5 5
Linguistics Brazil I 5
Literature and nation in Brazil 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15

Studenten track Spaans volgen:

Taalkunde III: Sociolingüistiek en Dialectologie van het Spaans 5
Maskers van het Zelf 5

Kies één van de volgende drie vakken:

Research Methods in Latin America 5
Wetenschappelijk onderzoek in de Latijns-Amerikaanse literatuur 5
Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika 5

Studenten track Portugees volgen:

Cinema and Literature in Brazil: Intermedial Journeys 5
Linguistics Brazil 5

Kies één van de volgende drie vakken:

Research Methods in Latin America 5
Research and Thesis Writing Skills in Portuguese 5
Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in het Portugees van Brazilië 1 5

Extra:

Brazilië: de constructie van een wereldmacht 5
Sprinters Portuguese 5 10

Tweede semester

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15
BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies 10

Studenten track Spaans kiezen één van de volgende drie vakken:

Publiek beleid in Latijns-Amerika 5
Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans 5

Studenten track Portugees kiezen één van de volgende drie vakken:

Publiek beleid in Latijns-Amerika 5
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Lusophone World 5
Taalkundig onderzoek Portugees II 5

More info

De opleiding

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands en Spaans
Verantwoordelijk: Opleidingsvoorzitter Latijns-Amerikastudies

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Latijns-Amerikastudies:

  • beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal , letter- en geschiedkundig oogpunt;

  • beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en geschiedenis van Latijns-Amerika;

  • zijn in staat zelfstandig onderzoeksmethoden van de geschiedenis, de taalkunde of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen;

  • zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag;

  • zijn in staat op mondelinge en schriftelijke wijze in het Spaans te communiceren (op de niveaus B1, B2 of C1 van het CEFR [Common European Framework of Reference]).
    Zie ook www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende Master programma’s

Het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Latin American Studies aan de Universiteit Leiden. Bachelors Latijns-Amerikastudies kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Latin American Studies, die de mastergraad oplevert en onder meer voorbereidt op een promotietraject. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Latin American Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid Spaans verwerven. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van de Bacherlor opleiding Latijns-Amerkastudies bestaat uit vakken in taalverwerving en inleidende vakken rondom de drie disciplines. De opleiding Latijns-Amerikastudies gaat uit van studenten die geen enkele voorkennis hebben van het Spaans (studenten mét voorkennis kunnen deelnemen aan een inschalingstoets in september en op basis daarvan eventueel in een hogere taalverwervingsmodule instromen). Daarom wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in het Spaans kunnen volgen en Spaanse teksten kunnen lezen. De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Van elk van de drie disciplines wordt in de propedeuse een inleidend vak gedoceerd. Ook oefen je de vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van tentamens, referaten en een werkstuk.

Tweede jaar

In het tweede jaar staat een aantal vakken voor alle studenten vast. Daarnaast kiezen ze of ze verder willen met de vakken van de track Spaans of de track Portugees, deze keuze geldt voor de rest van hun studie. Studenten die kiezen voor de track Spaans gaan verder op het gebied van Spaanse Taalvaardigheid en enkele vakken die specifiek zijn voor Spaanstalig Latijns-Amerika. Studenten die kiezen voor de track Portugees beginnen met het leren van Portugees en krijgen daarnaast vakken die specifiek zijn gericht op het Portugese taalgebied in Latijns-Amerika. Voor alle studenten geldt dat de drie disciplines terug komen en hun thema’s steeds complexer van aard worden.
In het tweede blok van het eerste semester gaan alle studenten naar Latijns-Amerika om daar een aantal vakken te volgen.

Derde jaar

In het derde jaar kiezen de studenten, naast een gedeelte dat voor iedereen gelijk is, een disciplinair accent (een specialisatie). Het accent bestaat uit een onderzoekscollege in een van de drie disciplines Moderne Geschiedenis, Letterkunde of Taalkunde; dit college bereidt voor op het BA-eindwerkstuk waarmee de student de studie in het tweede semester afsluit. In het tweede semester volgt de student binnen dezelfde discipline nog een accentvak. In het derde jaar is ook een keuzeruimte van 30 EC.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 8500 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem USIS. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van USIS hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via USIS, Studielink, of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot informatiecentrum Plexus telefoon 071-527 8011.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.