Prospectus

nl en

Latin American Studies

De Bachelor Latijns-Amerikastudies is een veelzijdig programma waar je vanuit drie verschillende wetenschapsgebieden (Moderne Geschiedenis, Culturele Analyse en Taalkunde) kennis maakt met de regio. Daarnaast leer je Spaans en/of Portugees.

In het eerste jaar kies je welke taal en regio je wil bestuderen tijdens de rest van je studie: Spaans en daarmee een focus op het Spaanstalige gebied in de regio of Portugees en Brazilië.
Het eerste jaar bestaat uit een aantal vaste vakken die je laten kennismaken met taal, politiek, moderne geschiedenis, literatuur en film van Latijns-Amerika. In het tweede jaar verdiep je je verder in de gekozen regio, waarbij je in het tweede semester ook een aantal maanden studeert aan een universiteit in Brazilië of in Chili. In het derde jaar van de studie specialiseer je je in een van de wetenschapsgebieden en kies je een onderwerp waar je je eindwerkstuk over schrijft. In het derde jaar is er ook 30 EC keuzeruimte waarin je een minor kunt volgen, losse keuzevakken kiest of een stage loopt.

Voor meer informatie over het programma kan je contact opnemen met Martine van Leeuwen (Studiecoördinator).

Vanuit deze opleiding wordt ook een minor aangeboden waarin je Spaans of Portugees kunt leren en een aantal andere vakken uit de opleiding volgt.
Studenten die geen minor willen volgen maar geïnteresseerd zijn in losse vakken van de opleiding Latijns-Amerikastudies kunnen het aanbod vinden onder Keuzevakken.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: Gezamenlijk

Introduction to Latin American modern history I 5
Introduction to Latin American modern history II 5
De erfenis van Trajanus 5
Introduction in the Literature of Spanish America 5
Academic Skills (Latin American Studies)

Eerste semester: Brazilië

Portuguese Module 1 10

Eerste semester: Spaans-Amerika

Spanish Module 1 10

Tweede semester: Gezamenlijk

Nation building in Latin America 5
The Latin American City 5
The Construction of the Other 5
Academic Skills (Latin American Studies)

Tweede semester: Brazilië

Portugese Phonology and Morphology 5
Portugese Module 2 5
Portugese Module 3 5

Tweede semester: Spaans-Amerika

Spanish Phonology and Morphology 5
Spanish Module 2 5
Spanish Module 3 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: Gezamenlijk

Latin American International Relations 5
Philosophy of Science 5

Eerste semester: Brazilië

Brazilian Literature and Culture (LK3) 5
Brazil: The Construction of a World Power 5
Portuguese Module 4 5
Portugese Module 5 5

Eerste semester: Spaans-Amerika

Identity, Social Masks and Latin American Literature 5
Latin American Sociolinguistics and Dialectology 5
Spanish Module 4 5
Spanish Module 5 5

Tweede semester: Buitenlandverblijf Chili en Brazilië

Buitenlandverblijf Chili en Brazilië 30

Tweede semester: Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie en bestaat uit 30 EC vakken binnen de juiste track.

Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober 2016 een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via het formulier op de website.

Social Policies in Latin America 5
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 5
The Structure of Spanish 5
The Structure of Portuguese 5
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Portuguese-Speaking World 5
Arts and politics in Latin America 5
Portuguese Module 6 5
Portuguese Module 7 5
Spanish Module 6 5
Spanish Module 7 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: gezamenlijk

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15

Eerste accent

Alle studenten kiezen één van onderstaande vakken, het Bachelor Eindwerkstuk wordt in de betreffende discipline geschreven

Research Methodology: History 5
Research Methodology: Linguistics 5
Research Methods: Cultural Analysis 5

Semester 1: Brazilië

Kies twee van de onderstaande vakken:

Economic processes in Latin America 5
Sociolinguistics and dialectology of Brazilian Portuguese 5
Cinema and Literature in Brazil: Intermedial Journeys 5

Semester 1: Spaans-Amerika

Kies twee van de onderstaande vakken:

Economic processes in Latin America 5
Topics in Latin American Linguistics 5
populaire Genres in Latin American Culture 5

Extra cursus (bijvoorbeeld als onderdeel van de keuzeruimte of extra-curriculair)

Translation to and from Spanish 5

Tweede semester: gezamenlijk

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15
BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies 10
Bachelor Scriptieseminar 0

Semester 2: Brazilië

Tweede accent, kies één van onderstaande vakken:

Public Policy in Latin America 5
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Portuguese-Speaking World 5
Workshop Taalkunde: Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World 5

Semester 2: Spaans-Amerika

Tweede accent, kies één van onderstaande vakken:

Public Policy in Latin America 5
Arts and politics in Latin America 5
Workshop Taalkunde: Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World 5

Keuzevakken

Keuzevakken voor niet-hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies

Course EC Semester 1 Semester 2

Taalvaardigheid Spaans of Portugees voor niet-hoofdvakstudenten

Language acquisition Spanish I 10
Language acquisition Spanish 2 5
Beginners Portuguese 1 minor 5
Beginners Portuguese 2 minor 5
Intermediate Portuguese 3 minor 5
Intermediate Portuguese 4: Brazilian Language and Culture minor 5

Semester 1

Introduction to Latin American modern history I 5
Introduction to Latin American modern history II 5
Introduction in the Literature of Spanish America 5
De erfenis van Trajanus 5
Latin American International Relations 5
Identity, Social Masks and Latin American Literature 5
Translation to and from Spanish 5

Semester 2

Nation building in Latin America 5
The Latin American City 5
The Construction of the Other 5
Spanish Phonology and Morphology 5
Spanish: Language in culture 5
Social Policies in Latin America 5
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Portuguese-Speaking World 5
Minor Brazilian Chair 2017: Brazil’s Economy and International Projection in the 21st century 5

More info

Eindtermen van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Latijns-Amerikastudies, dat:

  • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

  • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands, Spaans, Portugees

Bindend Studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van het propedeuse programma behalen.

Ingangseis buitenlandverblijf

Studenten die in het tweede jaar willen deelnemen aan het buitenlandverblijf dienen hun propedeuse voor vertrek te hebben afgerond.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van de Bachelor opleiding Latijns-Amerikastudies bestaat uit vakken in taalverwerving en vakken rondom de drie disciplines. Studenten kiezen aan het begin van hun opleiding in of ze zich willen richten op Portugees/Brazilië of Spaanstalig Amerika en Spaans.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne Geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Van elk van de drie disciplines worden in de propedeuse een inleidende vakken gedoceerd. Ook wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving Spaans of Portugees. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in de doeltaal kunnen volgen en teksten kunnen lezen. Ook oefen je de academische vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van tentamens, referaten en een werkstuk.

Tweede jaar

In het tweede de opleiding krijgen studenten opnieuw vakken aangeboden uit de drie verschillende disciplines. Deze vakken zorgen voor verdieping van de kennis die in het eerste jaar werd opgedaan. De vakken richten zich specifieker op de gekozen taal en regio (Brazilië of Spaans-Amerika). Je verdiept je verder in specifieke vraagstukken en uitdagingen waarmee Latijns-Amerika wordt geconfronteerd. Natuurlijk werk je ook verder aan je taalontwikkeling Spaans of Portugees.
In het tweede semester gaan alle studenten naar Latijns-Amerika om daar vakken te volgen aan een lokale universiteit.

Derde jaar

In het derde jaar kiezen de studenten een disciplinair accent (een specialisatie). Het methodologische vak in het eerste semester bereidt studenten voor op het schrijven van het BA-eindwerkstuk waarmee de studie in het tweede semester wordt afgesloten.

In het derde jaar is er een keuzeruimte van 30 EC ( 15 EC per semester). Studenten kiezen zelf hoe ze deze ruimte willen opvullen. Er bestaat een mogelijkheid om daarin ook de ‘tweede taal’ van de opleiding leren.

Vrijstelling vakken taalvaardigheid voor studenten met voorkennis

Studenten die in het eerste jaar van de bachelor starten en voorkennis hebben van Spaans en/of Portugees dienen dit bij de start van het studiejaar aan te geven. Studenten kunnen deelnemen aan een inschalingstoets op basis waarvan zij door de docenten taalvaardigheid worden ingedeeld in de taalmodule van juiste niveau. De inschalingstoets kan alleen bij aanvang van het eerste jaar worden afgelegd.

Op het moment dat het tentamen van de module waarin de student werd ingedeeld is behaald heeft hij/zij recht op vrijstelling voor de modules op onderliggend niveau. De behaalde vrijstellingen voor de taal in de gekozen track tellen mee in het propedeuseprogramma (en dus voor de BSA eis). Eventueel behaalde vrijstellingen of cijfers voor de tweede taal worden niet meegeteld in de propedeuse of voor het BSA.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en het BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.

Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 10 000 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Compensatieregeling

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0;
d. een student voor ten minste één onderwijseenheid binnen het cluster ten minste een 7.0 heeft behaald; de betreffende onderwijseenheid dient minimaal hetzelfde niveau en hetzelfde aantal studiepunten te hebben als de onderwijseenheid waarvoor een onvoldoende is behaald.
Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:
In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster.
Alle onderwijseenheden die behoren tot de propedeuse.

In de postpropedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:
Alle onderwijseenheden die behoren tot de postpropedeuse, met uitzondering van het BA-eindwerkstuk.