Prospectus

nl en

Latin American Studies

De Bachelor Latijns-Amerikastudies is een veelzijdig programma waar je vanuit drie verschillende wetenschapsgebieden (Moderne Geschiedenis, Culturele Analyse en Taalkunde) kennis maakt met de regio. Daarnaast leer je Spaans en/of Portugees.

In het eerste jaar kies je welke taal en regio je wil bestuderen tijdens de rest van je studie: Spaans en daarmee een focus op het Spaanstalige gebied in de regio of Portugees en Brazilië.

Het eerste jaar bestaat uit een aantal vaste vakken die je laten kennismaken met taal, politiek, moderne geschiedenis, literatuur en film van Latijns-Amerika. In het tweede jaar verdiep je je verder in de gekozen regio, waarbij je in het tweede semester ook een aantal maanden studeert aan een universiteit in Brazilië of in Chili. In het derde jaar van de studie specialiseer je je in een van de wetenschapsgebieden en kies je een onderwerp waar je je eindwerkstuk over schrijft. In het derde jaar is er ook 30 EC keuzeruimte waarin je een minor kunt volgen, losse keuzevakken kiest of een stage loopt.

Voor meer informatie over het programma kun je contact opnemen met de Studiecoördinator

Vanuit deze opleiding wordt ook een minor aangeboden waarin je Spaans of Portugees kunt leren en een aantal andere vakken uit de opleiding volgt.

Studenten die geen minor willen volgen maar geïnteresseerd zijn in losse vakken van de opleiding Latijns-Amerikastudies kunnen het aanbod vinden onder Keuzevakken

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Gemeenschappelijk

Introduction to Modern Latin American History I 5
Core Curriculum: Introduction to Linguistics 5
Latin America in Literature and Images 5
Introduction to Modern Latin American History II 5

Gemeenschappelijk

Phonetics, Phonology and Morphology of Spanish and Portuguese 5
La imagen del otro 5
Nation Building in Latin America 5
The City in Latin America 5

Track Spaans

Spanish 1 10
Spanish 2 10

Track Brazilië

Portuguese 1 10
Portuguese 2 10

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Track Spaans

Sociolinguistics and Dialectology of the Spanish in Latin America 5
Latin American International Relations 5
Masks, Identity and Subjectivity in Latin American Literature and Cinema 5
Spanish 3 10

Track Brazilië

Nation and Imagination in Brazilian Literature, Arts and Culture (LK3) 5
Brazil: Construction of a World Power 5
Portuguese 3 10
Sociolinguistics and Dialectology of Brazilian Portuguese 5

Buitenlandverblijf of Schaduwprogramma in Leiden

Buitenlandverblijf Chili en Brazilië

Buitenlandverblijf Chili

Spanish 4 10

Buitenlandverblijf Brazilië

Portuguese 4 10

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie en bestaat uit 30 EC vakken binnen de juiste track.

Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober 2022 een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via het formulier op de website.

Social Policy in Latin America 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5

Track Spaans

Spanish 4 10
Arts and politics in Latin America 5
The Structure of Spanish 5

Track Brazilië

Portuguese 4 10
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Portuguese-Speaking World 5
The Structure of Portuguese 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Track Spaans. Kies twee van de volgende vakken.

Economic Processes in Latin America 5
Bilingualism in the Hispanic and Portuguese speaking world (TK4) 5
Géneros Populares en la cultura latinoamericana (LK5) 5

Track Brazilië. Kies twee van de volgende vakken.

Economic Processes in Latin America 5
Bilingualism in the Hispanic and Portuguese speaking world (TK4) 5
Film Journeys in Brazilian Cinema (LK5) 5

Gebonden keuzevakken. Eerste accentvak: Kies één van de volgende vakken:

Alle studenten kiezen één van onderstaande vakken, het Bachelor Eindwerkstuk wordt in de betreffende discipline geschreven

Research Methodology History 5
Research Methodology: Linguistics 5
Metodología de Investigación: Análisis Cultural 5

Scriptieseminar

Thesis Seminar Cultural Analysis (LAS) 0
Thesis Seminar Linguistics (LAS) 0
Thesis Seminar Modern History (LAS) 0

Gebonden keuzevakken. Tweede accentvak: Kies één van de volgende vakken:

Arts and politics in Latin America 5
Global Crossings: Brazil and Cultural Dialogues in the Portuguese-Speaking World 5
Public Policy in Latin America 5
Topics in Latin American Linguistics 5

Bachelor Eindwerkstuk

BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies 10
Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 30

Keuzevakken

Keuzevakken voor niet-hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies

Course EC Semester 1 Semester 2

Taalvaardigheid Spaans of Portugees voor niet-hoofdvakstudenten

Taalvaardigheid Spaans niveau 1 10
Taalvaardigheid Spaans niveau 2 5
Portuguese 1 minor 10
Portugues 2 minor 10

Semester 1

Introduction to Modern Latin American History I 5

Semester 2

La imagen del otro 5
Social Policy in Latin America 5

Career Preparation

Het programma van de Bachelor Latijns-Amerikastudies is veelzijdig: Je verdiept je in de taal, politiek, moderne geschiedenis, literatuur en films uit Latijns-Amerika. Maar hoe kun je de kennis die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen, hoe bereid je je daar zo goed mogelijk op voor op de toekomst?

Op verschillende momenten tijdens je Bachelor Latijns-Amerikastudies komen deze vragen - en meer - ter sprake. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’

Activiteiten

Via mail word je op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Soft skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedragsgerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je bijvoorbeeld met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen, en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Latijns-Amerikastudies vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de ‘soft skills’ waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studiecoördinator Latijns Amerikastudies T. Sanders

More info

Eindtermen van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Latijns-Amerikastudies, dat:

 • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

 • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands, Spaans, Portugees

Bindend Studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan.

Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van het propedeuse programma behalen.

Ingangseis buitenlandverblijf

Studenten die in het tweede jaar willen deelnemen aan het buitenlandverblijf dienen hun propedeuse voor vertrek te hebben afgerond.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van de Bacheloropleiding Latijns-Amerikastudies bestaat uit vakken in taalverwerving en vakken rondom de drie disciplines. Studenten kiezen aan het begin van hun opleiding of ze zich willen richten op Portugees/Brazilië of Spaanstalig Amerika en Spaans.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne Geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Van elk van de drie disciplines worden in de propedeuse inleidende vakken gedoceerd. Ook wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving Spaans of Portugees. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in de doeltaal kunnen volgen en teksten kunnen lezen. Ook oefen je de academische vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van tentamens, referaten en een werkstuk.

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding krijgen studenten opnieuw vakken aangeboden uit de drie verschillende disciplines. Deze vakken zorgen voor verdieping van de kennis die in het eerste jaar werd opgedaan. De vakken richten zich specifieker op de gekozen taal en regio (Brazilië of Spaans-Amerika). Je verdiept je verder in specifieke vraagstukken en uitdagingen waarmee Latijns-Amerika wordt geconfronteerd. Natuurlijk werk je ook verder aan je taalontwikkeling Spaans of Portugees.
In het tweede semester gaan alle studenten naar Latijns-Amerika om daar vakken te volgen aan een lokale universiteit.

Derde jaar

In het derde jaar kiezen de studenten een disciplinair accent (een specialisatie). Het methodologische vak in het eerste semester bereidt studenten voor op het schrijven van het BA-eindwerkstuk waarmee de studie in het tweede semester wordt afgesloten.

In het derde jaar is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Studenten kiezen zelf hoe ze deze ruimte willen opvullen. Er bestaat een mogelijkheid om daarin ook de ‘tweede taal’ van de opleiding leren.

Vrijstelling vakken taalvaardigheid voor studenten met voorkennis

Studenten die in het eerste jaar van de bachelor starten en voorkennis hebben van Spaans en/of Portugees dienen dit bij de start van het studiejaar aan te geven. Studenten kunnen deelnemen aan een inschalingstoets en op basis van de uitslag door de docenten taalvaardigheid worden ingedeeld in de taalmodule van het juiste niveau. De inschalingstoets kan alleen bij aanvang van het eerste jaar worden afgelegd.

Op het moment dat het tentamen van de module waarin de student werd ingedeeld is behaald heeft hij/zij recht op vrijstelling voor de modules op onderliggend niveau. De behaalde vrijstellingen voor de taal in de gekozen track tellen mee in het propedeuseprogramma (en dus voor de BSA eis). Eventueel behaalde vrijstellingen of cijfers voor de tweede taal worden niet meegeteld in de propedeuse of voor het BSA.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en het BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.

Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 10 000 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier