Prospectus

nl en

Latin American Studies

Tijdens de studie Latijns-Amerikastudies worden drie vakgebieden behandeld: Moderne Geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Uitgangspunt is dat een zinvolle beschouwing van Latijns-Amerika alleen mogelijk is als je deze drie disciplines in hun samenhang bestudeert. Daarnaast is er veel aandacht voor taalverwerving Spaans of Portugees. Het bachelorprogramma beslaat drie jaar, wat overeenkomt met 180 EC. Van deze 180 EC is 150 beschikbaar voor het hoofdvak, 30 EC voor de keuzeruimte. In het eerste jaar kies je of je wil richten op Spaans en het Spaanstalige gebied in de regio, of op Portugees en Brazilië. In het tweede jaar maak je verblijf je een aantal maanden in Latijns-Amerika om vakken te volgen. In het derde jaar van de studie kies je een van de hoofdvakken als specialisatie. De studie wordt afgesloten met een bachelor werkstuk.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: Gezamenlijk

Introduction to Latin American modern history I 5
Introduction to Latin American modern history II 5
Latijns-Amerika in woord en beeld (LK1) 5
De erfenis van Trajanus 5
Mentoraat 1 0

Eerste semester: Brazilië

Portuguese Module 1 10

Eerste semester: Spaans-Amerika

Spaans Module 1 10

Tweede semester: Gezamenlijk

Nation building in Latin America 5
The Latin American City 5
The Construction of the Other 5
Mentoraat 1 0

Tweede semester: Brazilië

Portugese Phonology and Morphology 5
Portugese Module 2 5
Portugese Module 3 5

Tweede semester: Spaans-Amerika

Fonologie en Morfologie van het Spaans (TK1) 5
Spanish Module 2 5
Spanish Module 3 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: Gezamenlijk

Latin American International relations 5
Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0
Philosophy of Science 5

Eerste semester: Brazilië

Introduction to Brazilian Literature 5
Brazil: World power 5
Portugese Module 2 5
Portugese Module 3 5

Eerste semester: Spaans-Amerika

Identity, Social Masks and Latin American Literature 5
Linguistics Spanish-America II 5
Spanish Module 4 5
Spanish Module 5 5

Tweede semester: Buitenlandverblijf Argentinië/Chili

Hedendaagse Kunstgeschiedenis van Latijns Amerika 5
Social Policies in Latin America 5
Latin American Sociolinguistics and Dialectology 5
National constructions, cultural (de)constructions 5
Spanish Module 6 5
Spanish Module 7 5

Tweede semester: Buitenlandverblijf Brazilië

Hedendaagse Kunstgeschiedenis van Latijns Amerika 5
Taalkunde Portugees (TK2) 5
Social Policies in Latin America 5
Literature and nation 5
Portugese Module 4 5
Portugese Module 5 5

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie en bestaat uit 30 EC vakken binnen de juiste track.
Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober 2014 een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via een formulier op de website.

Taalkunde Portugees (TK2) 5
Social Policies in Latin America 5
Introduction World Art Studies 5
Literature and nation 5
National constructions, cultural (de)constructions 5
Latin American Sociolinguistics and Dialectology 5
Portugese Module 4 5
Portugese Module 5 5
Spanish Module 6 5
Spanish Module 7 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester: gezamenlijk

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15

Eerste accent

Alle studenten kiezen één van de onderstaande vakken (het Bachelor Eindwerkstuk wordt in de betreffende discipline geschreven):

Research techniques in Latin America 5
Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Latijns Amerika 5
Onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een BA Eindwerkstuk in Culturele en Literaire Analyse 5

Semester 1: Brazilië

Kies twee van de onderstaande vakken:

Sociolingüistiek en Dialectologie van het Portugees: (TK BR 2) 5
Economic processes in Latin America 5
Cinema and Literature in Brazil: Intermedial Journeys 5

Extra:

Portuguese Module 6 5
Portuguese Module 7 5

Semester 1: Spaans-Amerika

Kies twee van onderstaande vakken:

Economic processes in Latin America 5
Language diversity within Spanish 5
populaire Genres in Latin American Culture 5

Tweede semester: gezamenlijk

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 15
BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies 10
Bachelor Scriptieseminar 0

Semester 2: Brazilië

Tweede accent, kies één van onderstaande vakken:

Public Policy in Latin America 5
Global Crossings and Cultural Dialogues 5
Taalkundig onderzoek Portugees II 5

Semester 2: Spaans-Amerika

Tweede accent, kies één van onderstaande vakken:

Public Policy in Latin America 5
Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Workshop Taalkunde: Bilingualism in the Spanish speaking world 5

More info

De opleiding

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands, Spaans, Portugees
Verantwoordelijk: Opleidingsvoorzitter Latijns-Amerikastudies

Bindend Studieadvies

In de loop van het eerste studiejaar krijgt elke eerstejaarsstudent twee studieadviezen, die worden uitgebracht door de propedeuse examencommissie, te weten:
het eerste studieadvies, eind januari en het definitieve studieadvies, vóór 15 augustus.
In het studiejaar 2014-2015 zal worden uitgegaan van de volgende norm:

 • januari-advies: > 25 EC positief; < 25 EC negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 EC propedeuse behaald; > 45 EC positief, maar propedeuse moet voor 1/9/15 worden behaald; < 45 EC negatief bindend
  In het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen is nadere informatie te vinden over procedures met betrekking tot:

 • persoonlijke omstandig¬heden (zoals ziekte, zwangerschap, en andere zaken die studievertraging veroorzaken)

 • de daarbij behorende procedureafspraak

 • de zogenaamde hardheidsclausule die een examencommissie van toepassing kan ver¬klaren

 • de mogelijkheid om tegen het definitieve studieadvies in beroep te gaan

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Latijns-Amerikastudies:

 • beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal , letter- en geschiedkundig oogpunt;

 • beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en geschiedenis van Latijns-Amerika;

 • zijn in staat zelfstandig onderzoeksmethoden van de geschiedenis, de taalkunde of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen;

 • zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag;

 • zijn in staat op mondelinge en schriftelijke wijze in het Spaans te communiceren (op de niveaus B1, B2 of C1 van het CEFR [Common European Framework of Reference]).
  Zie ook www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van de Bachelor opleiding Latijns-Amerikastudies bestaat uit vakken in taalverwerving en vakken rondom de drie disciplines. Studenten kiezen aan het begin van hun opleiding in of ze zich willen richten op Portugees/Brazilië of Spaanstalig Amerika en Spaans.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Van elk van de drie disciplines worden in de propedeuse een inleidende vakken gedoceerd. Ook wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving Spaans of Portugees. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in de doeltaal kunnen volgen en teksten kunnen lezen. Ook oefen je de vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van tentamens, referaten en een werkstuk.

Tweede jaar

In het tweede de opleiding versterk je je analytische vaardigheden. Je verdiept je verder in specifieke vraagstukken en uitdagingen waarmee Latijns-Amerika wordt geconfronteerd. Natuurlijk werk je ook verder aan je taalontwikkeling Spaans of Portugees. In het tweede semester gaan alle studenten naar Latijns-Amerika om daar aan een universiteit vakken te volgen.

Derde jaar

In het derde jaar kiezen de studenten, naast een gedeelte dat voor iedereen gelijk is, een disciplinair accent (een specialisatie). Het accent bestaat uit een onderzoekscollege in een van de drie disciplines Moderne Geschiedenis, Letterkunde of Taalkunde; dit college bereidt voor op het BA-eindwerkstuk waarmee de student de studie in het tweede semester afsluit. In het tweede semester volgt de student binnen dezelfde discipline nog een accentvak. In het derde jaar is ook een keuzeruimte van 30 EC. Hierin kunnen studenten die dat willen de ‘tweede taal’ van de opleiding leren.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 10 000 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Diploma’s

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Als aanhangsel van het propedeusediploma wordt een officiële cijferlijst bijgevoegd met informatie over de gevolgde vakken.
Bij het bachelordiploma wordt een diplomasupplement toegevoegd en dit bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, het niveau, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 EC-punten, dus 1 EC-punt staat voor 28 uur.

Aansluitende Master programma’s

Het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Latin American Studies aan de Universiteit Leiden. Bachelors Latijns-Amerikastudies kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Latin American Studies, die de mastergraad oplevert en onder meer voorbereidt op een promotietraject. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Latin American Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid Spaans verwerven. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door de onderwijsadministratie verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem uSis. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van USIS hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan de onderwijsadministratie..
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste correspondentieadres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven via Studielink.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies volgen. Studenten met een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986, kunnen een verzoek tot toelating doen.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot informatiecentrum Plexus telefoon 071-527 8011.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde begin van de studie. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.