Studiegids

nl en

Duitse taal en cultuur

De bacheloropleiding Duitse taal en cultuur is een driejarige opleiding. Je bestudeert Duitsland en het Duits vanuit het perspectief van drie wetenschappelijke disciplines: de taalwetenschap, de literatuurwetenschap en de cultuurwetenschap. Verder train je intensief je Duitse taalvaardigheid.

Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken. In je tweede jaar ga je een halfjaar naar een Duitse universiteit. In het derde jaar kun je je specialiseren in één van de drie wetenschapsgebieden. Daarnaast is er in het derde jaar een keuzeruimte van 30 EC.

Eerste jaar

Let op:

 • Eerstejaarsstudenten worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor vakken in het eerste semester. Hogerejaars studenten die vakken in het eerste semester moeten herkansen kunnen zich inschrijven via MyStudyMap.

 • In het tweede semester schrijven eerstejaarsstudenten zich zelf voor vakken in via MyStudyMap.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: inleiding literatuurwetenschap 5
Core Curriculum: Introduction to Linguistics 5
Deutschland in Bildern 5
Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis heute 5
Die deutsche Sprache: Fundament I 10
Mentoraat BA Duits

Tweede semester

Kämpfen, beten, schreiben: Literatur von 750 bis 1700 5
Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität 10
Must reads: Leseliste ab 1700 5
Das germanische Sandwich: Deutsch, Niederländisch und Englisch 5
Die deutsche Sprache: Fundament II 5
Mentoraat BA Duits

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5
Sprache von gestern und heute 5
Geschichte und Erinnerung in Deutschland 5
Cultural Memory of World War I & II 5
Die deutsche Sprache: Vertiefung 10

Tweede semester

Kämpfen, beten, schreiben: Literatur von 750 bis 1700 5
BA Duits Verplicht buitenlandverblijf 25

Derde jaar

Vereisten van het derde studiejaar:

 • 20 EC gebonden keuzevakken waarvan minstens 1 vak van 10 EC in dezelfde discipline als het BA-eindwerkstuk

 • 10 EC BA-eindwerkstuk (inclusief seminar BA-eindwerkstuk)

 • 30 EC vrije keuzeruimte (minor, vrij keuzepakket of stage)

De studiegids geeft de optimale EC-verdeling weer voor studenten die nominaal studeren. Het staat studenten vrij om een persoonlijk studieplan te maken waarmee ook aan de derdejaars vereisten wordt voldaan, maar waarin de EC's anders verdeeld zijn over de semesters.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gebonden keuzevakken (kies 15 EC):

Einführung in die soziolinguistische Feldforschung: Deutschsprachige Communities in den Niederlanden 5
Einführung in die soziolinguistische Feldforschung: Deutschsprachige Communities in den Niederlanden 10
Fremde Welten: Reiseliteratur vom Mittelalter bis heute 5
Fremde Welten: Reiseliteratur vom Mittelalter bis heute 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte BA Duitse taal en cultuur 15

Tweede semester

Gebonden keuzevakken (kies 5 EC):

Migration und Interkulturalität in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (5 EC) 5
Migration und Interkulturalität in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 10
Die Wissenschaft der Wörter 5
Die Wissenschaft der Wörter 10

BA-eindwerkstuk

Als onderdeel van het BA-eindwerkstuk volgt de student het BA-scriptieseminar

BA-scriptieseminar 0
BA-eindwerkstuk Duitse taal en cultuur 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte BA Duitse taal en cultuur 15

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij de BA Duitse taal en cultuur

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Complexe informatie verwerken en oplossingen vinden voor uitdagende vraagstukken

 • Kritisch denken

 • Argumenteren

 • Helder schrijven en presenteren

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studieadviseur Rosa van Straten.  

Meer info

Eindtermen van de opleiding

Onderwijs- en Examenregeling.

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

a) Kennis en inzicht
1. een globaal inzicht in de historische ontwikkelingen van en de actuele verschijnselen betreffende de Duitse taal, literatuur en cultuur;
2. kennis van en inzicht in een beperkt, maar representatief corpus van primaire, respectievelijk secundaire bronnen uit elk van de participerende disciplines;
3. globale kennis van en inzicht in relevante theorieën en methodes uit de participerende disciplines (literatuurwetenschap, taalwetenschap en cultuurwetenschap)
4. kennis van en inzicht in maatschappelijke en culturele processen binnen het Duitse taalgebied waarin bovengenoemde teksten en theorieën een rol spelen;
5. culturele processen in het Duitse taalgebied vanuit de eigen, met name Nederlandse, achtergrond begrijpen en analyseren (interculturele competentie), voor zover deze in taal worden gerepresenteerd;

b) Toepassen kennis en inzicht
1. het vermogen om daarbij, uitgaande van een concrete probleemstelling, bestaande onderzoeksresultaten uit de verschillende disciplines bibliografisch op te sporen, te analyseren en hergroeperen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verworven elementaire inzichten in de verschillende methodes;

c) Oordeelsvorming
1. de mogelijkheden om met behulp van theoretische inzichten de subdisciplines aan elkaar te relateren t.b.v. een bescheiden en gerichte vraagstelling;
2. het vermogen om zelfstandig niet-complexe onderzoeksvragen te formuleren en deze daarna zelfstandig op systematische wijze uit te werken;

d) Communicatie
1. het vermogen om de verworven kennis en opgedane inzichten voor een algemeen en/of wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven;
2. een taalvaardigheid Duits op het volgende niveau, in termen van het Europees Referentiekader Taalvaardigheid (CEFR):

Propedeuse - Luisteren: C1 - Lezen: C1 - Gesproken interactie: B2 - Gesproken productie: B2 - Schrijven: B2

Bachelor - Luisteren: C2 - Lezen: C2 - Gesproken interactie: C1 - Gesproken productie: C1 - Schrijven: C1

Dit betekent op het gebied van de literatuurwetenschap dat alle afgestudeerden:
1. op een elementair wetenschappelijk niveau in staat zijn een geschreven tekst op een literatuurwetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen;
2. de zeggingskracht van een literaire tekst in aanzet kunnen bepalen in een netwerk van gelijk- en andersoortige teksten en hiervan verslag kunnen doen;
3. kennis hebben van en inzicht hebben in een selectief, maar representatief corpus van primaire teksten, beginnend bij de 21ste eeuw en teruggaand tot de 8e eeuw.

Dit betekent op het gebied van de taalwetenschap dat alle afgestudeerden:
1. op een elementair wetenschappelijk niveau in staat zijn gesproken of geschreven taaluitingen op een taalwetenschappelijke manier te analyseren en hiervan verslag te doen;
2. globale kennis van en inzicht in verschillende elementaire disciplines binnen de taalkunde hebben.

Dit betekent op het gebied van de cultuurwetenschap dat alle afgestudeerden:
1. primaire bronnen in aanzet kunnen plaatsen in de Duitse culturele context en hiervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag kunnen doen;
2. beschikken over een in aanzet gedifferentieerde kennis van en inzicht in culturele verschillen tussen Nederland of andere landen en de Duitstalige gebieden (interculturele competentie).

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair en universitair geformuleerde algemene academische vaardigheden en transferable skills. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden en zijn opgenomen in de facultaire eindtermen.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: BSA

Academische Integriteit

Studenten dienen zich vertrouwd te maken met het begrip wetenschappelijke integriteit en de wijze waarop dit tot uiting komt in hun eigen werk. Een goede plek om te beginnen is deze pagina. Plagiaat wordt niet getolereerd. Studenten mogen teksten die ze eerder in deze of andere cursussen hebben ingediend niet substantieel hergebruiken. Geringe overlap met eerder werk is toegestaan, mits dit naar behoren wordt vermeld in de bronvermelding.

Studeren met een functiebeperking

De universiteit zet zich in voor het ondersteunen en opvangen van studenten met een functiebeperking zoals vermeld in het universitaire protocol (met name pagina 3-5). Studenten dienen ten minste vier weken voor aanvang van de cursus contact op te nemen met het Fenestra Disability Centre om er zeker van te zijn dat alle benodigde academische voorzieningen tijdig kunnen worden getroffen conform het bovengenoemde protocol. Voor meer informatie zie hier.

Het programma

Het studieprogramma is ingedeeld in drie fases: propedeuse (jaar 1), verdieping (jaar 2) en specialisatie (jaar 3). Alle studenten volgen tegelijkertijd vier leerlijnen: een literatuur- en cultuurwetenschappelijke, een taalwetenschappelijke en een leerlijn gericht op taalvaardigheid, plus een leerlijn academische vaardigheden.

Leerlijn literatuur- en cultuurwetenschap

Er wordt een solide inhoudelijke basis gelegd door middel van zes vakken:

 • Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap

 • Deutschland in Bildern

 • Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis heute

 • Kämpfen, beten, schreiben: Literatur von 750 bis 1700

 • Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität

 • Must reads: Leseliste ab 1700

De opleiding volgt het principe ‘van heden naar verleden’ en introduceert de Duitse literatuur teruglopend in de tijd, van het heden tot in de vroege middeleeuwen. Het vak Das Eigene und das Andere heeft een kernpositie binnen het eerste jaar, want het behandelt het centrale onderwerp van het ontstaan en de ontwikkeling van culturele, sociale en politieke identiteiten. De contrastieve benadering—Duitsland door Nederlandse ogen—neemt hierbij een belangrijke plaats in.

In het tweede jaar worden de eerder opgedane vaardigheden verder verdiept. Het hoorcollege Cultural Memory of World War I & II, waarbij de opleiding samenwerkt met docenten van andere opleidingen, bouwt voort op het eerstejaarsvak Das Eigene und das Andere. Het college behandelt vanuit een vergelijkend perspectief hoe Europese samenlevingen met het 20ste-eeuwse oorlogsverleden omgaan. De studenten onderzoeken zelfstandig een eigen casus van collectieve herinnering, waarbij zij de in het college geoefende onderzoeksmethodes toepassen.

In het derde jaar worden wisselende keuzevakken aangeboden die, volgens het principe van onderzoekend leren, aansluiten bij de onderzoeksexpertise van de docent.

Leerlijn taalwetenschap

De leerlijn taalwetenschap begint met een algemeen kerncurriculumvak: Introduction to Linguistics. Hierop volgt het werkcollege Das germanische Sandwich: Deutsch, Niederländisch und Englisch, waarin de taalkundige kennis wordt toegespitst op het Duits. Er wordt contrastief te werk gegaan: het Duits wordt systematisch vergeleken met zijn zustertalen Nederlands en Engels. Door de makkelijke toegang tot primaire taaldata leent dit college zich voor eerste kleine linguïstische onderzoeksopdrachten.

In het tweede jaar volgt het werkcollege Sprache von gestern und heute, waarin de geschiedenis van de Duitse taal wordt belicht. Hier leren de studenten het verleden te begrijpen door middel van het heden, en andersom.

Ook in de taalkunde variëren de derdejaars-keuzevakken binnen de opleiding regelmatig. De inhoudelijke bandbreedte is groot, van traditionele taalkundige thema’s zoals de morfologie tot onderwerpen die elders zelden aan bod komen, bijvoorbeeld het schrift.

Leerlijn taalvaardigheid

Het taalvaardigheidsonderwijs is geclusterd in de eerste twee jaar van de studie. Er zijn drie intensieve taalcursussen, oplopend in niveau:

 • Die deutsche Sprache: Fundament I (jaar 1)

 • Die deutsche Sprache: Fundament II (jaar 1)

 • Die deutsche Sprache: Vertiefung (jaar 2)

De eindkwalificaties zijn per jaar gespecificeerd met behulp van het Europees Referentiekader Taalvaardigheid (CEFR).

In het eerste jaar ligt de focus op de verwerving van een stabiele grammaticakennis en het opbouwen van een brede woordenschat voor het algemene taalgebruik. In intensieve practica oefenen de studenten met taal in diverse formaten (audio, video, geschreven tekst) en verschillende genres (verhalen, essays, interviews, informele en formele gesprekken etc.).

Het tweede jaar staat in het teken van het registerspecifieke taalgebruik, Dit betekent dat de studenten zich in verschillende communicatieve situaties mondeling en schriftelijk adequaat leren uitdrukken.

De werkwijze in beide jaren volgt dezelfde methodologische richtlijnen en is gebaseerd op nieuwe taaldidactische inzichten, met een grote nadruk op het intensieve en coöperatieve oefenen van woorden, collocaties en grammaticale patronen. Door middel van tweewekelijkse toetsen en het bijhouden van een portfolio wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie hier.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma (180 EC) met een voldoende zijn afgesloten en het BA-eindwerkstuk als voldoende is beoordeeld.
Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 EC dat wordt geschreven over een onderwerp waarover vooraf met de begeleider overeenstemming is bereikt. Vaak bestaat er samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een begeleidingsplan voor het BA-eindwerkstuk. Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven. Verder dient het als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde werkstukbegeleider en de student. Daarnaast is er een verplicht scriptieseminar.
De facultaire regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op deze pagina.

Specialisaties

In het derde jaar kunnen de studenten zich specialiseren in taalkundige of in literatuur-/cultuurwetenschappelijke richting.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Duitse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track Modern Languages of de eenjarige masteropleiding Literary Studies, track German Literature and Culture. Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’. Het is ook mogelijk een tweejarige educatieve master te volgen.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding kunnen studenten, die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Als je binnen je bachelor de educatieve minor volgt en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.

Aanwezigheidsplicht

Tijdens (werk)colleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Herkansingen tentamens

Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden. Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) van (schriftelijke) tentamens moeten in principe altijd herkanst worden. Indien het tentamen (dan wel: het geheel van de deeltoetsen waaruit het tentamen bestaat) verbonden aan een onderwijseenheid met goed gevolg is afgelegd, kan de student onder de hierna genoemde voorwaarden het tentamen desgewenst opnieuw afleggen. In dat geval geldt de hoogst behaalde uitslag.

Er gelden de volgende nadere bepalingen:

 • De student maakt hiertoe gebruik van de tweede tentamengelegenheid in hetzelfde academisch jaar.

 • Herkansing van tentamens of deeltoetsen die bestaan uit werkstukken, scripties, presentaties en/of stages is niet toegestaan.

 • Indien de student het tentamen pas bij de tweede gelegenheid behaalt kan hij voor die onderwijseenheid dus geen gebruik maken van de regeling om een voldoende te herkansen.

 • Indien de tweede tentamengelegenheid zo is ingericht dat de student een of meer deeltoetsen aflegt die samen niet het volledige tentamen beslaan, behouden deze hun oorspronkelijke wegingsfactor bij het bepalen van de uitslag. De uitslag van de herkansing wordt in dat geval mede bepaald door het behaalde cijfer op de niet-herkanste deeltoets(en).

 • Binnen een bacheloropleiding mag een student voor maximaal één onderwijseenheid gebruik maken van deze mogelijkheid.