Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur (deeltijd)

Het deel­tijd­programma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar ongeveer een studielast heeft van 40 EC, muv het eerste jaar dat 45 EC heeft.

Het avond­onderwijs vindt in de eerste twee jaren plaats op dinsdag- en donderdag­avond. De uren waarop college wordt gegeven zijn van 17.15 tot 18.45 uur, en van 19.00 tot 21.30 uur, waarbij zowel voor als na de pauze een blok van eenmaal of tweemaal drie kwartier gegeven kan worden. In het vierde- en vijfde jaar zal er, afhankelijk van de gekozen keuzeruimte/minor, ook onderwijs overdag moeten worden gevolgd.

De reguliere tentamens worden ’s avonds afgenomen en dit kan zijn op maandag t/m donderdag. De herkan­sings­tentamens in januari, maart en juni/juli zijn echter alleen overdag.

Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 20-25 uur. Dit is zeer globaal en afhankelijk van de omstandigheden van de student. Het is te allen tijde mogelijk om van het deeltijd- naar het vol­tijd­programma over te stappen. Voor deeltijdstudenten bestaat ook de mo­gelijk­heid overdag college te volgen, mits er overdag voldoende plek is. Dit is in overleg met de studiecoördinator te be­palen. Deeltijd­studenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele anglistiek. De hoofdvakken Filologie, Literatuur, Taalkunde en Taalvaardigheid worden in beide semesters gedoceerd in de vorm van hoor- en werkcolleges en talenlaboratorium. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6 of hoger) heeft afgerond.

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: The Spoken Word 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5

Second semester

Language Acquisition 2: From Scratch to Print 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5

Tweede jaar

In het tweede jaar (semester drie en vier) komen ook weer alle onderdelen aan de orde, maar dan heeft men een aantal keuzemogelijkheden. Men kan binnen het hoofdvak Literatuur kiezen uit Amerikaanse of Britse Literatuur. Dit geldt voor beide semesters. De keuze in het eerste semester heeft geen invloed op de keuze voor het tweede semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester

Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice 5

Keuzevak literatuur 3:

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature 5

Second semester

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Language Acquisition 4: Speaking of Words 5

Keuzevak literatuur 4:

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Derde jaar

Let op, dit is het oude programma. Vanaf 2016-2017 zal dit programma veranderen

In het derde studiejaar is er ruimte van 30 EC om een keuzevakpakket of minor te volgen. Let op: de minoren worden alleen overdag aangeboden, op maandag, woensdagmiddag en/of vrijdag.

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester

Philology 3: History of the English Language 5

Keuzeruimte van 15 ECTS.

Second semester

Keuzeruimte van 15 ECTS.

Vierde/vijfde jaar

Let op, dit is het oude programma. Vanaf 2016-2017 zal dit programma veranderen

In het vierde/vijfde jaar dient de student het volgende onderwijsprogramma te volgen. Dit programma is zelf samen te stellen aan de hand van de vakken die worden aangeboden

Verplicht:
Language Acquisition 5
Language Acquisition 6
BA eindwerkstuk Engelse taal en cultuur
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie
Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 2

Gebonden keuze:
1 Literatuurcursus van 10 ec
1 Filologiecursussen van 10 ec
2 Taalkundecursussen van 5 ec

Vak EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Literature:

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10

Linguistics:

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5

Philology:

Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Middle English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Second Semester

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Literature:

Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Linguistics:

Linguistics 6: Historical Linguistics 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: Introduction to English Semantics 5

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Bindend Studieadvies
Het programma
Keuzeruimte
Voltijd en deeltijd
Native speaker regeling
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2015-2016

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Engelse taal en cultuur beschikken over:

  • kennis van en inzicht in de Anglistiek (c.q. Amerikanistiek), d.w.z. kennis van (1) de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Engelse taal, van (2) de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde in historisch-cultureel perspectief, en (3) een passieve (lezen, luisteren) en actieve (schrijven, spreken) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C1;

  • een zodanig inzicht in de resultaten, de begrippen en de methoden van het vakgebied van de Anglistiek, dat zij in staat zijn desbetreffende problemen te onderkennen en zich aan de hand van vakliteratuur een oordeel te vormen over mogelijke oplossingen;

  • zij zijn in staat om een correct, beargumenteerd en kritisch verslag in woord en geschrift te doen van de stand van zaken betreffende onderwerpen binnen één of meer deelgebieden van de Anglistiek en uit deze bevindingen verantwoorde conclusies te trekken;

  • een zodanige kennis en zodanige vaardigheden met betrekking tot het vakgebied van de Anglistiek, dat zij in staat geacht kunnen worden deze in de uitoefening van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding in de Anglistiek nodig is of dienstig kan zijn, toe te passen.

Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis. Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

De opleiding Engelse taal en cultuur kent vier vakgebieden, te weten: Filologie (Philology), Letterkunde (Literature), Taalkunde (Linguistics) en Taalvaardigheid (Language Acquisition).

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste en een deel van het tweede jaar van het bachelorprogramma bestaat alleen uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle vier hierboven genoemde vakgebieden.
Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in latere jaren verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tweede jaar tot vierde/vijfde jaar
Ook beide semesters van het tweede en derde jaar zijn gevuld met verplichte hoofdvakonderdelen uit alle vier de vakgebieden en volgen studenten twee sectie-overstijgende cultuurcursussen. Binnen de sectie Literature kan er in dit tweede jaar gekozen worden uit Amerikaanse of Britse literatuur. In het tweede semester kan men bij Philology kiezen uit één van beide aangeboden specialisaties. De student moet zijn keuze vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan.

Daarnaast wordt in het tweede/derde jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Wetenschapsfilosofie gevolgd.

Nieuwe programma (vanaf 2016-2017)
In het vierde/vijfde jaar kan de student zich specialiseren in één van de vakken die door de verschillende secties worden aangeboden. Het is de bedoeling dat de student in het tweede semester een bachelorwerkstuk schrijft dat aansluit op de specialisatie die de student in het eerste semester heeft gekozen. Daarnaast volgen alle studenten nog verplicht Language Acquisition in beide semesters. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombineerd met het verplichte scriptieseminar.
Ten slotte heeft de student in zijn vierde/vijfde jaar een Keuzeruimte van 30 ec.

Oude programma (voor 2015-2016)
In het vierde/vijfde jaar zijn de cursussen van Language Acquisition verplicht. Tevens kan de student per vakgebied een specialisatiecursus (10 ec en in het geval van _Linguistics) 2× 5 ec) kiezen. Daarnaast wordt in het derde jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Wetenschapsfilosofie gevolgd.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studiecoördinator voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studiecoördinator . Als er naar haar oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studiecoördinator neemt haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Keuzeruimte

In het vierde/vijfde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse taal en cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. De beschrijving van het voltijdprogramma kunt u ook vinden in deze studiegids.

Native speaker regeling

Om als native speaker van het Engels in aanmerking te kunnen komen moet een student (1) het grootste gedeelte van hun jeugd (tussen 5 en 15 jaar) in een Engels sprekend land hebben geleefd, of (2) opgegroeid zijn met ten minste één Engels-sprekende ouder. Kandidaten voor de native speaker regeling moeten een algemeen geaccepteerd accent hebben zonder enige invloed van andere talen. Kandidaten worden beoordeeld door een van de stafleden die zelf native speaker zijn, of iemand die zeer bekend is met het accent wat van toepassing is (RP, Schots, Iers, Canadees, Amerikaans, Australisch, etc.). De kandidaat zal worden beoordeeld aan de hand van een gemotiveerd verzoek en een kort en informeel interview.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma (180 ec) met een voldoende zijn afgesloten en het BA-eindwerkstuk als voldoende is beoordeeld.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat wordt geschreven over een onderwerp waarover vooraf met de begeleider overeenstemming is bereikt. Vaak bestaat er samenhang met een (tweede- of) derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptieaanvraagformulier voor het BA-eindwerkstuk. Aan de hand van het formulier beoordeelt de examencommissie het voorstel. In dit voorstel vat de student kort samen wat hij/zij wil onderzoeken. Verder dient het als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde werkstukbegeleider en de student. Daarnaast is er een verplicht (facultair) scriptieseminar.

De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Engelse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track English Language and Linguistics of de eenjarige masteropleiding Literary Studies, track English Language and Culture. Studenten die de bachelor Engelse taal en cultuur en de minor Vertalen hebben afgerond hebben direct toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track Translation in Theory and Practice).

Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’. Ook kunnen studenten een toelatingsverzoek doen voor een andere, aanverwante masteropleiding zoals bijvoorbeeld de master ‘Media Studies’, track Book and Digital Media Studies of ‘Linguistics’, track Language and Communication.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding English Literature and Culture of English Language and Linguistics kunnen studenten, die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Als je binnen je bachelor de educatieve minor volgt (alleen toegankelijk als je eerste én tweede jaar succesvol hebt afgerond) en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.