Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Academische Vaardigheden I (Kunstgeschiedenis): kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst 5
How The World Makes Art 5
Middeleeuwse architectuur en beeldende kunst 400-1300 5
Architectuurgeschiedenis 1400-2000 5
Westerse beeldende kunst 1300-1800 5
Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst 5

Tweede semester

Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren 5
Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design 5
Moderne en hedendaagse kunst en fotografie 5
Design en toegepaste kunst 1500-heden 5
Representatie: cultuur en betekenis 5
Curating Cultures 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Esthetica 5
Kerncurriculum: Inleiding World Art Studies 5

Kies één van de volgende themacolleges:

Themacollege Beeldcultuur 1839-heden 5
Topical course Highlights in the Architecture of the Low Countries 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester één moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester twee

Werkcollege BA2 Beeldende kunst 1800-heden: Hedendaagse schilderkunst vanuit historisch perspectief 5
Werkcollege BA2 Beeldende Kunst tot 1800: Leonardo da Vinci en de studie van de natuur 5
Werkcollege BA2 Kunstnijverheid tot 1800: Inspiratie of imitatie. De decoratieve kunsten in Parijs en de Republiek 1680-1800 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Excursiewerkcollege Berlijn (/Florence) 10

Kies twee van de volgende themacolleges:

Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Topical course Decorative Art/Design: Wiener Seccession 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester twee moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester één.

Werkcollege BA2 Architectuurgeschiedenis: Vorstelijke buitenverblijven en lusthuizen in de Republiek en Europa, 17de - 18de eeuw 5
Werkcollege BA2 Beeldende kunst/Designgeschiedenis: Grafische Kunsten 1800-heden 5

Derde jaar

In het derde jaar kiezen studenten 30 ec aan keuzevakken. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk 5

Kies één uit de volgende werkcolleges (bij voorkeur binnen de specialisatie):

Werkcollege BA3 musea en collecties: Virtual Exhibition, The Lost Museum - Looting and Restitutions 10
Werkcollege BA3 Beeldende kunst/toegepaste kunst: Playing at Home. Representaties van ‘het huis’ in hedendaagse kunst 10
Seminar BA3 Visual Arts/Architecture/Design and Decorative Arts: Delightful horror in the Dutch Golden Age 10
Seminar BA3 Architectural History: Gothic Mania 10

Tweede semester

Seminar Bachelor Eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis) 5
Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 10

Keuzeruimte

Studenten kunnen in de keuzeruimte onderstaand aanbod van kunsthistorische vakken naast de hoofdvakken gebruiken, bijv. als deel van de minor Museums, Heritage and Collections.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Stage Kunstgeschiedenis 10, 15 of
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5 or 10
Topical course Decorative Art/Design: Wiener Seccession 5
Licht op Italië 5
Seminar BA2 Visual Arts: Abstractie en modernisme in de beeldhouwkunst 1900-2016 10
Museums in Berlin (Excursion seminar) 5 or 10

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

  • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

  • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

  • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Tijdens introductiecursussen maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering, kwesties die betrekking hebben op musea en collectievorming, de iconografie van de westerse beeldende kunst en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk, daartoe voorbereid in een scriptieseminar.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacollege hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Bachelor Eindwerkstuk seminar. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.