Studiegids

nl en

Leiden Leadership Programme

In het LLP nemen masterstudenten met uiteenlopende studieachtergronden deel aan colleges en trainingen. Zij passen deze opgedane kennis en vaardigheden toe in een praktijkopdracht bij een bedrijf of organisatie. Studenten leren zodoende impact te maken binnen een relevant maatschappelijk thema. Het programma (15 EC), waar ook internationale studenten zich voor in kunnen schrijven, start in november en eindigt in juni.

Algemene informatie

Algemene informatie

Het Leiden Leadership Programme (LLP) is een honoursprogramma voor ambitieuze en getalenteerde Leidse, Delftse en Rotterdamse masterstudenten. In dit programma word je door middel van colleges, vaardigheidstrainingen en het uitvoeren van een praktijkopdracht toegerust met de nodige kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap om zo je maatschappelijke impact te vergroten.

Doelstellingen

De doelstellingen van het programma hebben betrekking op het vergaren van kennis en inzicht, werken aan vakoverstijgende vaardigheden en het ontwikkelen van oordeelsvorming rondom relevante leiderschapsvraagstukken:

 • Je vergaart kennis over leiderschapstheorieën en doet empirisch onderzoek naar leiderschap in verschillende disciplines en over actuele leiderschapsvraagstukken, en je leert deze toe te passen bij de analyse van actuele vraagstukken in je eigen discipline;

 • Je leert te beschikken over vaardigheden die nodig zijn om impact en effect te hebben op dagelijkse situaties;

 • Je ontwikkelt een kader voor het afwegen van keuzes in leiderschapsvraagstukken en kan – op basis van dat kader – reflecteren op je bijdrage binnen een professionele en maatschappelijke context.

Voertaal

De voertaal van het programma is Engels. Het Leadership Lab wordt ook in het Nederlands aangeboden.

Programmaopzet

Het Leiden Leadership Programme bestaat uit 15 EC en omvat een vast basisgedeelte genaamd LLP Essentials (5 EC), aangevuld met een Leadership Lab (4 EC) en twee Electives (elk 3 EC).

In de LLP Essentials worden de fundamentele aspecten van leiderschap besproken in een serie hoorcolleges, verzorgd door docenten en leiders uit de praktijk.

Tijdens het Leadership Lab, waarbij je kiest voor één van de vier verschillende maatschappelijke thema’s, werk je aan een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties. Daarnaast ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden die tevens bijdragen aan het succesvol uitvoeren van de praktijkopdracht.

Als laatste kies je twee electives, waarbij je aan de slag gaat met specifieke leiderschapsthema’s.

Het programma vindt plaats tussen november en juni. Al het onderwijs vindt in de maandag- en donderdagavonden tussen 17:15 en 19:00 en tussen 19:15 en 21:00 plaats, en met hoge uitzondering op andere momenten (maandag of dinsdag overdag of zaterdagen 09:15 - 15:00). Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk onderwijs on campus te organiseren. Er geldt een fysieke aanwezigheidsplicht voor alle onderdelen.

Toetsing

De cijfers die je hebt behaald voor ieder programmaonderdeel (de LLP Essentials, één Leadership Lab en twee Electives) resulteren in je eindcijfer voor het LLP.

Aan het einde van het programma heb je:

 • veel geleerd over leiderschapstheorie

 • leiderschapsvaardigheden geoefend en ontwikkeld

 • je eigen sterke en zwakke punten leren kennen

 • geleerd op welke manier je effectief impact kunt maken in een organisatie

 • bijzondere mensen ontmoet en je professionele netwerk gestart

 • 15 EC extracurriculair onderwijs op je diplomasupplement en een honourscertificaat gekregen

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het programma.

Contact

Leiden Leadership Programme – Leadership@ha.leidenuniv.nl

Voor meer informatie kunnen studenten zich als geinteresseerden opgeven op de volgende link. Mensen die zich hebben aangemeld worden op de hoogte gehouden van nieuws en de opening van de inschrijvingen in september 2023.

LLP Essentials

Programma

In dit onderdeel komen de fundamentele aspecten van leiderschap naar voren. De LLP Essentials bestaan uit een reeks van hoorcolleges, verzorgd door ervaren docenten. Daarnaast zullen leiders uit de praktijk tijdens de Leiden Leadership Lectures gastcolleges verzorgen die open staan voor alle studenten.

Deze hoorcolleges zijn plenaire bijeenkomsten en zullen plaatsvinden in de periode van november t/m juni.

Leerdoelen

 1. De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in state-of-the-art theorieën en empirisch onderzoek naar leiderschap en actuele leiderschapsvraagstukken in verschillende disciplines.
 2. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken en daarbij te reflecteren op de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn met diens rol binnen een professionele en maatschappelijke context.
 3. De student is in staat om de verworven kennis en vaardigheden op het terrein van leiderschap zelfstandig verder te ontwikkelen in diens loopbaan.

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 5 EC (140 uur, waarvan een belangrijk deel voor zelfstudie).

 • De LLP Essentials bestaan uit colleges gegeven door docenten uit verschillende disciplines, en colleges gegeven door praktijksprekers (de Leiden Leadership Lectures).

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Voertaal: Engels

Toetsing

 • Reflectieverslag (ook verplicht voor studenten die het volledige programma willen afronden)

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace).

Docenten

Sandra Groeneveld en Ben Kuipers

Leadership Lab

Programma

In het Leadership Lab ga je aan de slag met een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties én ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden. Deze vaardigheden dragen eveneens bij aan het succesvol uitvoeren van je praktijkopdracht.

Het interdisciplinaire Leadership Lab start in november en eindigt in juni. De groepsgrootte is circa 25 studenten. Het lab wordt begeleid door een docent met ervaring in de verbinding van wetenschap en praktijk.

Er zijn drie Leadership Labs, alle gekoppeld aan relevante vraagstellingen rond een maatschappelijk thema. De maatschappelijke thema’s zijn:

 • Sustainability & Climate

 • Equality & Inclusion

 • Healthy Living & Well-being

De thema’s vormen de contextuele kapstok waarbinnen actuele leiderschapsvraagstukken worden besproken. Jij en je medestudenten brengen verschillende expertises bij elkaar om tot een impactvol resultaat voor de partnerorganisatie te komen. Daarbij gaat het om de expertise die is opgedaan in de eigen reguliere masteropleiding, maar ook de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan bij de overige onderdelen van het LLP.

De praktijkopdracht

Tijdens de praktijkopdracht ga je in interdisciplinaire en (inter)nationale studententeams van gemiddeld 5 studenten aan de slag met het oplossen van een actueel leiderschapsvraagstuk binnen een van de partnerorganisaties van het LLP. De praktijkopdracht gaat over leiderschap (in brede zin) en is gekoppeld aan het thema van jouw lab.

De vaardigheidstrainingen

Voor het maken van impact zijn behalve kennis en inzicht ook vaardigheden van belang. De geoefende vaardigheden kunnen direct in de praktijkopdracht worden toegepast. In de trainingen zul je o.a. de volgende onderdelen behandelen: luisteren, de vraag achter de vraag herkennen, omgaan met conflicterende belangen, feedback geven en ontvangen, en het overtuigend overbrengen van je verhaal richting andere mensen.

Leerdoelen

 1. De student weet verworven kennis en inzicht toe te passen bij de analyse van actuele leiderschapsvraagstukken binnen diverse (multidisciplinaire) contexten en heeft de vaardigheden ontwikkeld om het vraagstuk aan te pakken/op te lossen.
 2. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken en daarbij te reflecteren op de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verant-woordelijkheden die verbonden zijn met diens rol binnen een professionele en maatschappelijke context.
 3. De student beschikt over een gedragsrepertoire dat nodig is om door middel van effectieve communicatie invloed uit te oefenen in dagelijkse situaties en is getraind in de daarvoor benodigde vaardigheden (waaronder zelfreflectie).

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 4 EC (112 uur).

 • Het Leadership Lab bestaat uit werkgroepen, begeleiding, in groepen werken aan de praktijkopdracht en trainingen.

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Voertaal zowel in het Nederlands als in het Engels.

Toetsing

 • De praktijkopdracht is de toetsing van het Leadership Lab. Het studententeam dient een beknopt adviesrapport en een visual op te leveren.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace) en handouts.

Keuzemodules

Programma

Je kiest twee van de vier Electives, waarin je inhoudelijk en verdiepend aan de slag gaat met bepaalde leiderschapsthema’s.

De Electives bestaan uit colleges en vaardigheidstrainingen. Tijdens de colleges komen uiteenlopende leiderschapstheorieën aan bod en tijdens de vaardighedentrainingen zal je aan de slag gaan met het oefenen en toepassen van specifieke leiderschapsvaardigheden die gerelateerd zijn aan het thema van de gekozen module.

De eerste ronde Electives (januari-maart) zijn (maximaal 1 keuze):

 • Business Leadership

 • Public Leadership

De tweede ronde Electives (maart-juni) zijn (maximaal 1 keuze):

 • Adaptive Leadership

 • Inclusive Leadership

Leerdoelen

 1. De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in state-of-the-art theorieën en empirisch onderzoek naar leiderschap en actuele leiderschapsvraagstukken in verschillende disciplines.
 2. De student is in staat onderbouwde afwegingen te maken in leiderschapsvraagstukken en daarbij te reflecteren op de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn met diens rol binnen een professionele en maatschappelijke context.

Onderwijsvorm

 • De totale studielast voor dit onderdeel is 3 EC (84 uur).

 • De Electives bestaan uit colleges, vaardigheden en zelfstudie.

 • Aanwezigheid is verplicht.

 • Deze modules kennen een (hoor)collegevorm en worden in het Engels aangeboden.

Toetsing

 • Online individuele opdracht

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar.

Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van dit onderdeel kan dit worden vermeld op je diplomasupplement. Je verkrijgt een honourscertificaat als je alle onderdelen van het LLP met minimaal een voldoende hebt afgerond.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace).

Aanmelding en selectie

Het LLP heeft jaarlijks één startmoment. Voor collegejaar 2022-2023 is dat 7 november. Het programma eindigt in juni. Elk jaar kunnen ongeveer 200 studenten starten met het Leiden Leadership Programme, maar er zijn meer aanmeldingen. Daarom vindt er een selectie plaats.

Profiel

Je komt in aanmerking voor het programma als je jezelf in het volgende profiel herkent:

 • Je volgt een masteropleiding aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam gedurende het studiejaar 2022-2023;

 • Je hebt ruimte om naast je reguliere masteropleiding een intensief extra traject te volgen;

 • Je hebt de ambitie en motivatie om meer te leren over leiderschap, zowel theoretisch als praktisch;

 • Je hebt maatschappelijke belangstelling, belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken en belangstelling om samen te werken met studenten uit andere vakgebieden;

 • Je wilt graag samen met andere studenten verschil maken in een concrete uitdaging waar een organisatie voor staat;

 • Je bent bereid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling;

 • Je hebt goede studieresultaten behaald tijdens je bacheloropleiding (>7,0) of een verklaring waarom deze ontbreken.

Aanmelden en deadlines

De inschrijvingen voor het studiejaar 2022-2023 zijn open vanaf 1 september 2022. In verband met een strakke planning voor het uitvoeren van de selectie is het belangrijk dat je je vóór de aanmelddeadline aanmeldt. De aanmelddeadline is 30 september 2022. De datum van de aanmelding van studenten heeft geen invloed op de selectie.

Bij aanmelding vragen wij je om jouw geprefereerde voertaal door te geven voor jouw Leadership Lab. Ook vragen we je om een top 3 te maken van het Leadership Lab en van de Electives die je het liefst zou willen volgen. Het programmateam zet zich in om zoveel mogelijk studenten in te delen bij de eerste en tweede keuzes.

Studenten kunnen zich vanaf 1 september 2022 aanmelden door de website van de Honours Academy de vragen in te vullen en een aantal bijlagen (Engels of Nederlands) aan te leveren. De benodigde bijlagen zijn:

 • Je curriculum vitae, van maximaal 2 A4, waarin je benoemt welke opleidingen je tot nu toe gevolgd hebt (namen, instituten, data) en welke extracurriculaire activiteiten je hebt ondernomen in verschillende contexten, met een nadruk op die met maatschappelijke impact. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijbaantjes, commissies, stages, vrijwilligerswerk, (mantel)zorgtaken, eigen bedrijven of een verblijf in het buitenland;

 • Een gecertificeerde kopie van je studieresultaten uit je bacheloropleiding (een uSis-uitdraai wordt niet geaccepteerd).

Selectie

De selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke inzendingen en wordt direct na de aanmelddeadline in gang gezet. Ieder studiejaar kunnen we een klein aantal studenten van de TU Delft, de EUR en studenten van niet EER-landen toelaten.

De Dean van de Honours Academy benoemt ieder jaar de selectiecommissie. De selectiecommissie adviseert de Dean over welke kandidaten toegelaten zouden moeten worden.

Toelating

Je hoort uiterlijk 24 oktober (twee weken voor de start van het programma) of je bent toegelaten tot het programma. Zo snel mogelijk na je toelating volgt je rooster.