Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Nederlandkunde

Dit is een van de vijf afstudeerrichtingen van de Master Neerlandistiek. De overige vier afstudeerrichtingen zijn:

Studenten die afstuderen in een specialisatie moeten voldoen aan de afstudeereisen van de betreffende specialisatie. Er is een mogelijkheid om een vrij onderwijsprogramma te volgen door in overleg met de studiecoördinator een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie vóór de student met het programma van start gaat.

Te volgen cursussen

Studenten kiezen binnen de specialisatie Nederlandkunde voor het thema Taal of voor het thema Cultuur. Om af te studeren in een thema, moeten studenten de volgende onderdelen hebben afgerond:

 • Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10 EC en/of Vertaalwetenschap (10 of 20 EC).

 • Specialisatievakken op het gebied van het gekozen thema binnen Nederlandkunde (20 of 30 EC, afhankelijk van bovengenoemde keuze)

 • Scriptie op het gebied van het gekozen thema binnen Nederlandkunde (20 EC)

Studenten behalen in totaal 60 studiepunten, wat neerkomt op 30 studiepunten per semester. De scriptie maakt deel uit van het laatste van de twee semesters en wordt in één semester geschreven.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplicht (kies minimaal 10 EC)

Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
Vertaalwetenschap 10

Thema Cultuur: specialisatievakken

Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek 10
Vrouwen in het literaire bedrijf 10
Literatuur, emoties en geluk 10
Literaire loopbanen 10

Thema Taal: specialisatievakken

Historische sociolinguïstiek: taal in de stad 10
Second Language Acquisition 10
Comparative Syntax 10
De sturende kracht van taal 10

Scriptie

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20
MA-scriptieseminar Moderne Nederlandse Letterkunde 0
MA-scriptieseminar Oudere Nederlandse Letterkunde 0

Meer info

Programma

Opzet

Het programma van de specialisatie Nederlandkunde duurt een jaar. Daarin behalen studenten 60 studiepunten. Studenten kiezen minstens een van de twee volgende vakken: Didactiek van het Nederlands als tweede taal of Vertaalwetenschap. Zij mogen ook beide vakken volgen. Afhankelijk van de gemaakte keuze moeten ze daarnaast nog twee of drie vakken à 10 EC volgen die bij het gekozen specialisatiethema passen. Ten slotte schrijven zij een masterscriptie op het gebied van hun gekozen thema.

Thema Taal

Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 25 EC aan vakken over taalkunde hebben gevolgd. Voor studenten die doorstromen uit de BA Dutch Studies geldt dat zij tijdens hun bachelorprogramma 3 verdiepingsmodules Taalkunde hebben gevolgd en het BA-werkstuk over een taalkundig of aanverwant onderwerp hebben geschreven.

Thema Cultuur

Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 25 EC aan vakken over letterkunde hebben gevolgd. Voor studenten die doorstromen uit de BA Dutch Studies geldt dat zij tijdens hun bachelorprogramma 3 verdiepingsmodules Letterkunde hebben gevolgd en het BA-werkstuk over een letterkundig of aanverwant onderwerp hebben geschreven.

Aanwezigheidsplicht

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, de student meldt de afwezigheid voorafgaand aan het college bij de docent). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 EC hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. De scriptie heeft een omvang van 20 EC (17.000 – 20.000 woorden) en is van niveau 600. Uit de scriptie blijken duidelijk:

 • de verworven kennis en inzichten in het onderwerp

 • kennis van de heuristiek

 • vermogen tot kritische reflectie

 • een formulering en uitwerking van de probleemstelling op het vereiste niveau

 • een adequate schriftelijke presentatie van het onderzoek.

Voor het afronden van de studie moeten alle onderdelen, inclusief de scriptie, met een voldoende zijn afgesloten.

Afstudeerrichtingen

De afstudeerrichtingen, waarvan er één op het diploma en diplomasupplement wordt vermeld, zijn:

 • Nederlandse Taalkunde

 • Oudere Nederlandse Letterkunde

 • Moderne Nederlandse Letterkunde

 • Taalbeheersing van het Nederlands

 • Nederlandkunde

Er is een mogelijkheid om een vrij onderwijsprogramma te volgen door in overleg met de studiecoördinator een programma samen te stellen uit het aanbod van de opleiding. Zo’n programma moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie vóór de student met het programma van start gaat.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Neerlandistiek

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

 • Workshops Career Service Geesteswetenschappen. Denk aan workshops: Hoe vind je een baan, Inzicht in je vaardigheden, Werken als consultant.

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Humanities Career Event in het voorjaar

 • Leiden University Career Week in het najaar en het voorjaar

 • Activiteiten studievereniging NNP

 • Leiden University Career Zone

 • Arbeidsmarktmiddag Nederlandse taal en cultuur

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Vakken Nederlandse taal en cultuur

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Neerlandistiek gebeurt dit bij alle vakken: van gastcolleges tot het trainen van competenties die van pas komen bij je (eerste) baan na je studie.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.