Studiegids

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Tijdens de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) volgen studenten onderwijs in de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, maar ook in oude geschiedenis, klassieke archeologie, antieke wijsbegeerte en de werking van de antieke culturen in latere eeuwen. Leidse studenten GLTC krijgen zo een complex en genuanceerd beeld van de Grieks-Romeinse oudheid op basis van een geïntegreerde cultuurhistorische en literaire bestudering van representatieve primaire tekstuele en materiële bronnen. Ook leren zij om op geïnspireerde, deskundige en kritische wijze hun kennis van de klassieke oudheid te relateren aan literaire en culturele verschijnselen uit latere perioden en de huidige maatschappij.

De bacheloropleiding GLTC is een brede driejarige opleiding. Het eerste jaar en een grootdeel van het tweede jaar van de opleiding bestaat uit een basisprogramma dat voor alle studenten gelijk is. In het tweede en derde jaar kiest de student in totaal drie werkcolleges (cultuurhistorisch en talig). In het derde jaar kiest de student een universitaire minor of individueel keuzepakket. De studie wordt afgesloten met een bacheloreindwerkstuk. Beide talen moeten in het derdejaarsprogramma vertegenwoordigd zijn (in de vorm van het BA3 pensum, een werkcollege en het bacheloreindwerkstuk).

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Verplichte vakken

Academische vaardigheden
Overzicht Griekse en Romeinse Filosofie 5
Overzicht Oude Geschiedenis: Griekenland en Rome 5

Gebonden keuzevakken (studenten worden ingedeeld per taal op het niveau dat overeenkomt met hun ervaring).

Grieks

Grieks A-groep

Grieks taalverwerving 1A 5
Grieks taalverwerving 2A 5

Grieks B-groep

Grieks taalverwerving 1B 5
Grieks taalverwerving 2B 5

Grieks C-groep

Grieks taalverwerving 1C 5
Grieks taalverwerving 2C 5

Latijn

Latijn A-groep

Latijn taalverwerving 1A 5
Latijn taalverwerving 2A 5

Latijn B-groep

Latijn taalverwerving 1B 5
Latijn taalverwerving 2B 5

Latijn C-groep

Latijn taalverwerving 1C 5
Latijn taalverwerving 2C 5

Tweede semester

Verplichte vakken

Grieks proza: Herodotus 5
Latijn: retorica 5
Grieks Poëzie: Drama 5
Latijn: Lyriek/Elegie 5
Core Curriculum: Introduction to Literary Theory 5
Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis en lectuur 5

Bezemvakken

BA1 Taaltraining Grieks/Latijn 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Verplichte vakken

Grieks: Plato 5
Latijn in de Renaissance 5
Epos: Homerus en Vergilius 10

Gebonden keuzevakken (studenten kiezen één vak)

De Stoa: een antieke filosofie voor de moderne tijd? 10
Themacollege oude geschiedenis 10

Tweede semester

Verplichte vakken

Latijn: Drama 5
Grieks Taalkunde 5
Materiële cultuur van de Klassieke Wereld 5
Papyrus en perkament: de overlevering van klassieke bronnen 5
Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5

Gebonden keuzevakken Grieks/Latijn (Studenten kiezen één vak)

Griekse epigrammen: van steen tot verfijnd genre 5
Werkcollege Latijn: Catullus carmina maiora 5

Bezemvakken

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5
Griekse literatuurgeschiedenis en pensum 5
Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum 5

Derde jaar

Vereisten van het derde jaar:

 • Wetenschapsfilosofie/Geïntegreerde activiteit (alternerend aangeboden) – 5 EC

 • Pensum Grieks/Latijn – 5 EC - Om de leesvaardigheid van studenten te verbeteren, lezen studenten in het derde jaar zelfstandig een pensum Grieks of Latijn.

 • Twee werkcolleges – totaal minimaal 10 EC - In het derde jaar kiezen studenten twee werkcolleges vanuit de gebonden keuzevakken - keuze uit Grieks, Latijn, Oude Geschiedenis, Antieke Wijsbegeerte en Archeologie (mits er een passend vak bij de archeologen wordt aangeboden) - waarin de werkcolleges worden gevolgd. Tenminste één van deze werkcolleges/gebonden keuzevakken dient Grieks of Latijn te zijn.

 • BA-eindwerkstuk – 10 EC

 • Vrije keuzeruimte – 30 EC - Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma Griekse en Latijnse taal en cultuur (30 EC) is er in het derde jaar een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC, verspreid over het eerste en tweede semester. Deze 30 EC kan op diverse manieren worden ingevuld. Voor meer informatie zie Keuzeruimte Griekse en Latijnse taal en cultuur.
  N.B. Beide talen moeten in het derde jaar vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 EC; dat kan in de vorm van het BA3 pensum, een werkcollege of het BA-eindwerkstuk.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Verplichte vakken

Geïntegreerde Activiteit: De wereld van Augustinus 5

Gebonden keuzevakken Grieks / Latijn

Werkcollege Grieks: Griekse Lyriek van Sappho to Simonides 5
Werkcollege Latijn: Latijnse Taalkunde, corpusonderzoek 5

Gebonden keuzevakken
Studenten kiezen nul tot één vak(ken). GLTC studenten kunnen de Geschiedenisvakken ook voor 5 EC volgen.

Antieke Wijsbegeerte: Plato’s Timaeus en zijn Receptie in de Late Oudheid 5
De Romeinen in Griekenland (197 v. Chr.-235 n. Chr.) 10
Thuis is waar de Lares zijn: De Romeinse familia en haar leden 10

Pensum
Studenten kiezen één vak

Pensum Grieks BA3 5
Pensum Latijn BA3 5

Vrije keuzeruimte

Keuzeruimte Griekse en Latijnse taal en cultuur 15

Tweede semester

Verplichte vakken

BA Scriptie GLTC 10
Scriptieseminar GLTC 0

Gebonden keuzevakken Grieks / Latijn

Werkcollege Grieks: Thucydides 5
Werkcollege Latijn: Didactische poëzie: Vergilius, Georgica 5

Gebonden keuzevakken
Studenten kiezen nul tot één vak(ken). GLTC studenten kunnen de Geschiedenisvakken ook voor 5 EC volgen.

Antiek oriëntalisme? Het Nabije Oosten door Griekse en Romeinse ogen 10
In de mistige moerassen: leven en religie aan de noordgrens van het Romeinse Rijk 10
The “Other” in Classical Greece and the Hellenistic World: Women, Foreigners and Slaves 10

Vrije keuzeruimte

Keuzeruimte Griekse en Latijnse taal en cultuur 15

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 5
Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 5
Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 2 5
Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 2 5
Classical Literature 5
Keuzepensum Grieks/Latijn 5

Semester 2

Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 1 5
Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 5
Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 2 5
Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 2 5
Editing Greek Papyri 5
Monsters 5
De Oudheid in Muziek en Film 5

Meer info

2024-2025

 1. Eindtermen van de opleiding
 2. BSA en aanvullende eisen GLTC
 3. Het programma
 4. Eerste jaar: propedeuse
 5. Tweede en derde jaar
 6. Keuzeruimte
 7. BA-eindwerkstuk
 8. Toegangseisen
 9. Afstudeereisen
 10. Voltijdstudie
 11. Contact
 12. Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

1. Eindtermen van de opleiding

De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur biedt de student een academische vorming in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de Griekse en Latijnse taal en cultuur. Het bachelordiploma biedt toegang tot aansluitende masteropleidingen en aan het eind van de opleiding is de student in staat tot het uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau vereist dan wel wenselijk zijn.

Een student GLTC:

 • is in staat om Griekse en Latijnse teksten van eenvoudige tot middelmatige moeilijkheidsgraad zelfstandig te lezen met behulp van de gangbare hulpmiddelen;

 • kan een van tevoren ongelezen stuk Grieks (Attisch) of Latijn van eenvoudige moeilijkheidsgraad vertalen;

 • is op de hoogte van de regels voor wetenschappelijke omgang met primaire bronnen van tekstuele en materiële aard;

 • beschikt over een elementair cultuurkritisch, literair-kritisch en taalkundig begrippenapparaat dat hem/haar in staat stelt kritisch kennis te nemen van de secundaire literatuur;

 • kan, uitgaande van een concrete onderzoeksvraag, bestaande onderzoeksresultaten uit de verschillende disciplines analyseren en hergroeperen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verworven elementaire inzichten in de verschillende methodes;

 • kan zelfstandig een niet-complexe onderzoeksvraag formuleren;

 • beschikt over lees-, spreek- en schrijfvaardigheid (in het Nederlands) op academisch niveau.

2. Aanvullende eisen BSA

De opleiding GLTC geeft in het eerste jaar een Bindend Studieadvies (BSA). Lees meer over de BSA-regeling.
De opleiding GLTC hanteert aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het tweede Bindend Studie Advies, namelijk tenminste 15 EC vakken Grieks en tenminste 15 EC vakken Latijn.

3. Het programma

De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) is een brede, interdisciplinaire driejarige opleiding, gericht op vakinhoudelijke kennis en inzichten en training in algemene academische vaardigheden. Voor een goed begrip van de oudheid zetten we veel disciplines tegelijk in. Een flink aantal studieonderdelen is in eerste instantie gericht op taalbeheersing en leesvaardigheid, maar daarbij en daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan letterkunde (Grieks en Latijn), taalkunde (Grieks), Renaissance (Latijn), oude geschiedenis, antieke wijsbegeerte en materiële cultuur van de oudheid. De studenten brengen de teksten die zij lezen en analyseren in verband met wat men weet van deze disciplines. De vaardigheden en kennis die hiervoor nodig zijn, worden uiteraard geleidelijk opgebouwd: het is dus niet zo dat studenten eerst Latijn en Grieks leren en later ‘de rest’. Op elk niveau leert de student te werken met een compleet en breed instrumentarium.

4. Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van het bachelorprogramma (60 EC) bestaat uit een basisopleiding die voor alle studenten gelijk is. Er gaat veel aandacht uit naar taalverwerving Grieks en Latijn (ook in lectuurblokken: Herodotus, drama, retorica en lyriek/elegie), maar studenten volgen ook vakken Oude Geschiedenis en Antieke Wijsbegeerte. In het kader van het facultaire kerncurriculum maakt het vak Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap deel uit van het eerste jaar.

Het programma van het eerste jaar biedt – samen met het Leids studiesysteem met Bindend Studie Advies – de gelegenheid om te bezien of de student aan de goede studie begonnen is; aan het eind van het eerste jaar heeft de student een goed beeld van de zwaarte en het interdisciplinaire karakter van de studie. Het eerste jaar wordt met het propedeutisch examen afgesloten: studenten die het programma van de propedeuse met voldoende resultaat hebben doorlopen krijgen het propedeusediploma uitgereikt.

5. Tweede en derde jaar

Het tweede jaar (60 EC) bestaat tevens grotendeels uit vaste studieonderdelen. Dit jaar richt zich op het verbeteren van de leesvaardigheid in primaire teksten: Grieks en Latijn epos, Grieks proza: Plato, Grieks taalkunde, Latijn: drama en Latijn in de Renaissance. De colleges Materiële cultuur van de antieke wereld en Papyrus en perkament: de overlevering van klassieke bronnen maken ook deel uit van het tweedejaars programma.

In het tweede jaar volgen studenten het facultaire vak Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie.

In het derde jaar (60 EC) kiezen studenten twee specialisatievakken uit de vier hoofdvakken (Grieks, Latijn, Oude Geschiedenis, Antieke Wijsbegeerte), waarin ze werkcolleges volgen. Tenminste één van deze vakken dient Grieks of Latijn te zijn. Om de leesvaardigheid van studenten te verbeteren, lezen studenten in het derde jaar zelfstandig een pensum Griekse of Latijnse teksten.

Beide talen moeten in het derdejaarsprogramma vertegenwoordigd zijn (in de vorm van het BA3 pensum, een bachelorwerkcollege of het BA-eindwerkstuk). In het derde jaar zit verder een keuzeruimte van 30 EC, die met studieonderdelen binnen of buiten de opleiding ingevuld kan worden.

6. Keuzeruimte

Studenten mogen zelf invulling geven aan de keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel studenten volgen een minor, ofwel studenten stellen een individueel keuzepakket samen; daaronder vallen ook een buitenlandverblijf of stage.

Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 EC. Universiteit Leiden biedt bijna 50 minoren aan, waarvan de meeste toegankelijk zijn voor alle studenten (enkele minoren hebben een ingangseis). Studenten die voor een minor kiezen, hoeven hiervoor geen toestemming bij de examencommissie te vragen.

Voor studenten die zich alvast op een baan in het onderwijs willen oriënteren, is er de Educatieve minor. Wie de Educatieve minor en de bacheloropleiding heeft afgerond, kan met een beperkte bevoegdheid alvast in de onderbouw aan de slag. Bovendien kunnen studenten die tijdens hun bachelor de Educatieve minor gedaan hebben een aantal vrijstellingen binnen de lerarenopleiding krijgen. Meer informatie over minoren.

Studenten die geen minor willen/kunnen volgen, mogen een individueel keuzepakket samenstellen. Voor de volgende situaties is dit aan te raden:

 • wanneer studenten zich meer willen verdiepen in de oudheid en de klassieken;

 • wanneer studenten een semester aan een buitenlandse universiteit willen studeren;

 • wanneer studenten een stage willen lopen (met evt. hierop aansluitende keuzevakken).

Studenten GLTC die zich meer willen verdiepen in de vakgebieden, kunnen op deze manier extra werkcolleges volgen of een extra pensum lezen, maar zich ook verdiepen in onder andere Papyrologie, Paleografie en Mythologie. Overzicht van keuzevakken voor studenten GLTC.

Een individuele invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de Examencommissie (en evt. ook van het Stagecoördinaat Geesteswetenschappen). Bij de beoordeling baseert de Examencommissie zich op de samenhang (centraal thema) en het niveau van de gekozen vakken. Wanneer studenten een individueel pakket willen samenstellen is het raadzaam in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de studieadviseur.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een master die niet direct aansluit op GLTC (bijvoorbeeld een master geschiedenis, wijsbegeerte of archeologie) doen er verstandig aan hier bij de invulling van hun keuzeruimte rekening mee te houden. Meer informatie over de keuzeruimte.

7. BA-eindwerkstuk

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding GLTC een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (maximaal 10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen).

Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De opleiding raadt studenten aan om bij een werkcollege of blokcollege aan te sluiten, en zeer ambitieuze onderwerpen zo veel mogelijk te bewaren voor de masteropleiding. Studenten mogen een onderwerp kiezen dat gerelateerd is aan de volgende vakgebieden:

 • Grieks

 • Latijn

 • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/of Latijn)

 • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/of Latijn)

In het eindwerkstuk dient de student een redelijke hoeveelheid primaire schriftelijke bronnen zodanig te bespreken/integreren, dat daaruit zijn/haar competentie in het omgaan met die bronnen blijkt. Dit geldt ook als het werkstuk over een cultuurhistorisch onderwerp gaat. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.

Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar GLTC. Meer informatie over het BA-eindwerkstuk GLTC.

8.Toegangseisen

Studenten die toegelaten willen worden tot het bachelorprogramma Griekse en Latijnse taal en cultuur moeten hun eindexamen behaald hebben met voldoende resultaat voor Grieks of Latijn. Wie in geen van beide talen eindexamen heeft gedaan moet vóór aanvang van de studie voor de Examencommissie van GLTC aannemelijk hebben gemaakt tenminste één van de talen op eindexamenniveau te beheersen (eventueel moeten kandidaten een colloquium doctum afleggen). Het is in dit geval zeer raadzaam voor nader advies in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de studieadviseur.

9. Afstudeereisen

Het bachelorexamen is geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor het examen hebben voldaan, zodra zij het bachelorprogramma (180 EC) met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

10. Voltijdstudie

De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is een voltijdstudie en kent geen deeltijdvariant. Wel is het mogelijk om vakken te volgen als keuzevakstudent, als Contractstudent of als À la carte student. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

11. Contact

Meer informatie is te vinden op de opleidingswebsite. Geïnteresseerden en studenten kunnen voor vragen altijd contact opnemen met de studieadviseur.

12. Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Het bachelordiploma geeft toegang tot de meer gespecialiseerde masterfase. Er zijn een paar Leidse masters die direct aansluiten op de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur:

Studenten kunnen ook kiezen voor een andere masteropleiding, die niet direct aansluit op de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur. Wanneer studenten dit overwegen, is het aan te raden om bij het samenstellen van de keuzeruimte in het derde jaar, rekening te houden met de toelatingseisen van de masters.

Meer informatie over masteropleidingen.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Griekse en Latijnse taal en cultuur

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen van de opleiding GLTC vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

 • Samenwerken

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met de studieadviseur.