Prospectus

nl en

French language and culture

De bachelor Franse taal en cultuur omvat een driejarige opleiding (180 ec). Hierbinnen wordt aandacht besteed aan taalvaardigheid en ook en vooral aan de vakgebieden taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. In de propedeuse (60 ec) ligt het programma geheel vast. Het tweede en derde jaar bachelorjaar bestaan behalve uit vaste onderdelen ook uit keuzeonderdelen (Séminaires) binnen de opleiding Frans.

Het derde bachelorjaar (60 ec) omvat naast vaste onderdelen en de scriptie (het BA-eindwerkstuk) tevens een vrije keuzeruimte van 30 ec t.b.v. een minor of een keuzepakket.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Grammaire et vocabulaire I 5
Expression et compréhension orales I 5
Core Curriculum: Introduction to literary theory 5
Littérature de la Renaissance aux Lumières 5
Core Curriculum: Introduction to Linguistics 5
Le français dans le monde : introduction à la linguistique française 5

Tweede semester

Grammaire et vocabulaire II 5
Expression et compréhension orales II 5
Littérature médiévale 5
Des sons aux mots 5
Littérature moderne et contemporaine (1800-aujourd’hui) 5
Culture et histoire (de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale) 5

Tweede jaar

In het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Writing in French 5
Les mots dans la phrase 5
Culture et société contemporaine (des ‘Trente Glorieuses’ à aujourd’hui) 5
Francophonies et littératures francophones 10

Tweede semester

Expression et compréhension orales III 5
Littérature et pensée 5
De la forme au sens 5
Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5

Kies in het tweede jaar in totaal drie Séminaires uit het eerste en/of tweede semester.

Séminaire : L’immigration à travers le cinéma francophone 5
Séminaire pratique : Le Français Juridique 5
Séminaire: Introductory course: teaching and learning French in secondary schools 5
Séminaire: Idées reçues sur le langage : fact-checking et vulgarisation 5
Séminaire : Textes et représentations du Moyen Âge dans la littérature française 5
Séminaire : Les écritures de la vie quotidienne 5

Derde jaar

In het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte Franse taal en cultuur (Invulling eerste en tweede semester) 30
BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur 10

Tweede semester

De la forme au sens 5
Littérature et pensée 5

Kies in het derde jaar twee Séminaires uit het eerste of eventueel tweede semester

Séminaire : L’immigration à travers le cinéma francophone 5
Séminaire pratique : Le Français Juridique 5
Séminaire: Introductory course: teaching and learning French in secondary schools 5
Séminaire: Idées reçues sur le langage : fact-checking et vulgarisation 5
Séminaire : Textes et représentations du Moyen Âge dans la littérature française 5
Séminaire : Les écritures de la vie quotidienne 5

Keuzevakken

Keuzevakken voor niet-hoofdvakstudenten Frans

Course EC Semester 1 Semester 2

Taalvaardigheid

Langue française (intermédiaire/avancé) 10

Taalkunde

Le français dans le monde : introduction à la linguistique française 5
Des sons aux mots 5

Letterkunde

Littérature de la Renaissance aux Lumières 5
Littérature moderne et contemporaine (1800-aujourd’hui) 5

Cultuurkunde

Culture et société contemporaine (des ‘Trente Glorieuses’ à aujourd’hui) 5
Culture et histoire (de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale) 5

Praktijkgericht

Séminaire pratique : Le Français Juridique 5

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij de opleiding Franse taal en cultuur

Het programma

Het programma van de bachelor Franse taal en cultuur kenmerkt zich door een breed aanbod van (voornamelijk) Franstalige colleges, die onze studenten in staat stellen zich te ontwikkelen tot academici met een grondige kennis van het Frans op academisch niveau en een brede basiskennis van de Franse taal en cultuur inclusief de francofonie. Afgestudeerden beschikken daarnaast over algemene academische vaardigheden. Na de BA-opleiding kunnen studenten zich verder specialiseren op het gebied van het Frans (in de MA-programma’s Linguistics, Literary Studies of de tweejarige Educatieve Master), maar het is ook mogelijk een masterprogramma in het verlengde van een minor te volgen.

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen? Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Mentoraat Studieloopbaanbijeenkomst met studentmentoren en docentmentor

 • Kennismaking Humanities Career Service

 • Voorlichting buitenlandverblijf

 • Leiden University Career Zone

 • Carrièredag (georganiseerd door studievereniging Gibalaux)

Tweede jaar

Derde jaar

 • Buitenlandverblijf

 • Bijeenkomsten voor oriëntatie op de arbeidsmarkt met alumni

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Workshop ‘Hoe vind je een baan?’

 • Workshop CV en brief

 • Humanities Career Event

 • Leiden University Career Zone

 • Carrièredag (georganiseerd door studievereniging Gibalaux)

 • Gevarieerd aanbod aan ‘séminaires de recherche’, waarbij schrijf-, presentatie- en onderzoeksvaardigheden worden getraind

 • Mogelijkheid tot het volgen van een ‘séminaire pratique’ (juridisch Frans, zakelijk Frans of voorbereiding op de lespraktijk)

 • Met het bacheloreindwerkstuk worden belangrijke academische vaardigheden getraind (schrijven, argumenteren, onderzoek, informatieverwerking)

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van de opleiding Franse taal en cultuur vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waaraan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

 • Kritisch denken

 • Redeneren en argumenteren

 • (Interculturele) communicatie

Vakken Franse taal en cultuur

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen de opleiding Franse taal en cultuur gebeurt dit binnen alle vakken: bij veel vakken werken studenten samen aan bijvoorbeeld presentaties of opdrachten, en studenten leren om zich schriftelijk en mondeling uit te drukken in academisch Frans. Omdat de studie breed is leren studenten om verschillende soorten problemen op te lossen: de analyse van een roman en het analyseren van taal vragen om een verschillende aanpak, maar in beide gevallen zijn creativiteit, opmerkzaamheid, precisie en goede argumentatieve vaardigheden noodzakelijk.

Met name tijdens de séminaires in het tweede en derde jaar ben je actief bezig met het trainen van algemene academische vaardigheden. Niet alleen word je uitgedaagd om zelf actief onderzoek te doen (alleen of in een groepje) en daar mondeling en schriftelijk verslag van te doen, je leert ook om problemen te definiëren en daar door onderzoek een oplossing voor te vinden. Naast de ‘séminaires de recherche’, waar je je algemene onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend vermogen traint, biedt de opleiding ook een aantal séminaires pratiques aan. Tijdens deze séminaires kan je je bijvoorbeeld oriënteren op het vak van leraar, of je juist verdiepen in juridisch Frans of zakelijk Frans. Tijdens het college zakelijk Frans (‘Français des affaires’) schrijven studenten in groepen een ‘business plan’ voor het opzetten van een bedrijf in een Franstalig land.

Tijdens de studie is het mogelijk om een semester aan een Franstalige universiteit te studeren of om een stage te doen (al dan niet in het buitenland). In beide gevallen gaat het om een verrijkende ervaring waarmee je je horizon kan verbreden. Bovendien krijg je door een verblijf in het buitenland een ‘bain linguistique’, wat je helpt om met name je mondelinge taalvaardigheid te perfectioneren.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator mw. drs. E.M.T. Poolman.

More info

2024-2025

Bachelor en Master

Het studieprogramma Franse taal en cultuur bestaat uit twee delen: het Bachelorprogramma en een daarop aansluitend Masterprogramma.
Het bachelordiploma Franse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics (track Modern Languages) en Literary Studies (track French). Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Tevens bestaat er een tweejarige ‘educatieve masteropleiding’ (lerarenopleiding).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie Mastersinleiden.nl
Deze gids beschrijft vanaf de volgende paragraaf het driejarige Bachelorprogramma.

Bachelorprogramma

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak. In het tweede en derde studiejaar worden deze hoofvakonderdelen verder uitgebouwd en in het derde jaar is er tevens een vrije keuzeruimte van in totaal 30 ec voorzien.

Voltijd en deeltijd

De opleiding Frans kan als voltijdstudie en als deeltijdstudie overdag gevolgd worden. In deze studiegids wordt onder de term ‘opleiding Frans’ of ‘studie Frans’ de voltijdstudie bedoeld, tenzij anders is aangegeven.

Opbouw Bachelorprogramma

De Leidse bachelorstudie kent een propedeutische fase van één jaar met het afsluitende propedeusediploma. De propedeuse bestaat geheel uit verplichte onderdelen. In het tweede en derde bachelorjaar wordt allengs meer keuze geboden: naast het verplichte basisprogramma kan de student naar eigen inzicht en voorkeur, evenwel in overleg met de studiecoördinator, inhoud geven aan de keuzeonderdelen binnen het programma.
De student kiest, uit de jaarlijks wisselende cursussen, keuzevakken (Séminaires) voor totaal 25 ec binnen de opleiding Frans en maakt de scriptie (BA-eindwerkstuk); ook is er een vrije keuzeruimte van 30 ec.
De propedeuse bestaat uit 60 ec, het hele bachelorprogramma (inclusief de propedeuse) bestaat uit 180 ec.
Voor elk programmaonderdeel dat de student met voldoende resultaat afrondt, krijgt hij een aantal studiepunten, dat de studielast wordt genoemd.
Na afronding van de bacheloropleiding kan de student instromen in de masterfase.

Vrije keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • een Minor

 • een door de student zelf samengesteld vakkenpakket

 • een door de student zelf samengesteld vakkenpakket tijdens een buitenlandverblijf

 • een door de student zelf samengesteld vakkenpakket waarvan een academische stage deel uitmaakt

Voor meer informatie over de keuzeruimte en de mogelijke invulling daarvan, zie Invulling van je keuzeruimte.
Zie ook de Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.

Studenten die overwegen de lerarenopleiding bij het ICLON te doen na de Master Linguistics: French Language and Linguistics of de Master Literary Studies: French Literature and Culture, doen er verstandig aan de Educatieve minor in hun studieparcours op te nemen.

Doel van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de Franse taal en cultuur, dat:

 • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

 • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Eindkwalificaties

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

I. Algemeen
Bachelors Franse taal en cultuur beschikken over:

a) Kennis en inzicht
i. algemene kennis van en inzicht in de Franse taal en de Franstalige letterkunde, neerkomend op de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Franse taal in Frankrijk en daarbuiten; de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Franstalige letterkunde van de middeleeuwen tot nu; de grote lijnen van de Franse (cultuur)geschiedenis; de belangrijkste aspecten van de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur; de belangrijkste aspecten van de Francofonie;
ii. algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken op het gebied van de Franse taal- en letterkunde.

b) Oordeelsvorming
i. het vermogen om de algemene lijnen van argumentatie in de vakliteratuur op het gebied van de Franse taal en cultuur te begrijpen;
ii. het vermogen om met behulp van de verworven kennis en inzicht een beredeneerd oordeel te vormen over een niet eerder behandeld onderwerp op het vakgebied van de Franse taal en cultuur.

c) Communicatie
i. het vermogen om een beredeneerd oordeel helder uiteen te zetten in een mondeling en schriftelijk verslag.

d) Leervaardigheden
i. de leervaardigheden die vereist zijn om een relevante master te kunnen volgen.

II. Taalkunde (toepassen kennis en inzicht)
Bachelors Franse taal en cultuur zijn in staat om:

i. basisbegrippen van de Franse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek te definiëren en toe te passen in elementaire taalkundige analyses, waarbij blijk wordt gegeven van inzicht in het theoretisch begrippenapparaat van de taalkunde;
ii. geografische, historische en sociale taalvarianten van het Frans binnen en buiten Frankrijk op elementair niveau te analyseren, en daarvan verslag te doen.

III. Letterkunde (toepassen kennis en inzicht)
Bachelors Franse taal en cultuur zijn in staat om:

i. basisbegrippen van de literatuurtheorie te definiëren en toe te passen in analyses van literaire teksten op het gebied van, onder andere, de volgende genres: roman, poëzie, toneel en beschouwend proza, en daarvan verslag te doen;
ii. de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorievorming in de Franstalige letterkunde te plaatsen in een literatuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch kader.

IV. Cultuurkunde (toepassen kennis en inzicht)
Bachelors Franse taal en cultuur zijn in staat om:

i. basisbegrippen van de cultuurtheorie te definiëren en toe te passen in analyses van Franstalige culturele uitingen (tekstueel, visueel en auditief);
ii. Franstalige culturele uitingen en stromingen te plaatsen in een cultuurhistorisch kader en te koppelen aan maatschappelijke veranderingen in Frankrijk en andere Franstalige landen.

V. Taalvaardigheid (toepassen kennis en inzicht)
Bachelors Franse taal en cultuur:

i. beschikken over een vaardigheid in de Franse taal die overeenkomt met de in de onderstaande tabel aangegeven competentieniveaus, in termen van het Europees Referentiekader (CEFR):

Skill Propedeuse Bachelor
Luisteren B2 C1
Lezen B2 C1
Gesproken interactie B1/B2 C1
Gesproken productie B1/B2 C1
Schrijven B1 C1

Het Europees Referentiekader taalvaardigheden (Common European Framework of Reference: CFER) is een systeem van doelstellingen dat in de afgelopen jaren op Europees niveau is uitgewerkt en op zes niveaus voor vijf aspecten van taalvaardigheid een samenhangende beschrijving van taalvaardigheidsdoelen geeft. Bij alle niveaus en alle aspecten gaat het om taalvaardigheid in een vreemde taal. Voor meer informatie zie de beschrijving van deze zes niveaus en van deze vijf aspecten.

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden.

Bindend Studieadvies

Bindend studieadvies (BSA)

Aan de Universiteit Leiden krijgt een student een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat de student in het eerste jaar van de bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met de studie. Voor voltijdstudenten zijn er andere BSA-eisen dan voor deeltijdstudenten. Voor meer informatie over het BSA, zie BSA-regeling.

Van voltijd naar deeltijd en omgekeerd

Als je als voltijdstudent vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving je inschrijving als voltijder beëindigt en je als deeltijdstudent inschrijft, word je voor de regeling Bindend Studieadvies als deeltijdstudent beschouwd. Als je na 1 februari je inschrijving van voltijd in deeltijd wijzigt, word je voor deze regeling als voltijdstudent beschouwd. Als je als deeltijdstudent je inschrijving van deeltijd wijzigt in voltijd word je voor deze regeling vanaf het moment van verandering als voltijdstudent beschouwd.

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

Voor het behalen van de Bachelor Franse taal en cultuur gelden onderstaande eisen.

Propedeuse

 • Alle vaste onderdelen van de propedeuse dienen met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 60 ec).

Tweede/derde jaar

 • Alle vaste onderdelen van het tweede jaar dienen met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 25 ec).

 • Alle alternerende onderdelen van het tweede en derde jaar dienen met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 30 ec).

 • In totaal vijf keuze-onderdelen (Séminaires), waarvan minimaal drie met een onderzoekscomponent (Séminaires de recherche) dienen met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 25 ec).

 • Alle goedgekeurde onderdelen t.b.v. Keuzeruimte dienen met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 30 ec).

 • Het goedgekeurde BA-eindwerkstuk dient met goed gevolg afgerond te zijn (totaal 10 ec).

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per studiejaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ec-punten, dus 1 ec-punt (kortweg ‘ec’) staat voor 28 uur.

Werkvormen

Binnen de opleiding Franse taal en cultuur bestaan voor het onderwijs verschillende werkvormen. In alle gevallen is actieve deelname van de student van groot belang.

Om de participatie van de student te stimuleren zijn steeds meer (elementen van) actieve werkvormen binnen het studiecurriculum ingevoerd. Ook maakt Brightspace, de digitale leeromgeving van de Faculteit der Geesteswetenschappen, deel uit van het onderwijsproces.

De werkvormen kunnen worden gecombineerd met diverse manieren van toetsing.

 • Voor werkcolleges, waarbij de eindwaardering ook op grond van de inbreng van de student tot stand komt, kan de verplichting van aanwezigheid worden gesteld.

 • De séminaires binnen Frans hebben allemaal de vorm van werkcollege.

 • Het BA-eindwerkstuk kan de student tot stand brengen door middel van ondersteunende werkcolleges in combinatie met individuele docentbegeleiding.

Toetsing

Om de student snel tot studeren aan te zetten en al spoedig met de eerste studieresultaten te confronteren, zijn halverwege het eerste semester reeds tentamens gepland.

Bij verschillende studieonderdelen zijn, als ijkpunten voor de student, tussentijdse toetsen ingebouwd. De tentamenperiodes zijn gedurende de toetsweek in het eerste semester (28 oktober - 1 november 2024), aan het einde van het eerste semester, gedurende de toetsweek in het tweede semester (24 maart - 28 maart 2025) en na het tweede semester (voor precieze data: zie MyTimetable).

Mogelijke toetsvormen van hoor-/werkcolleges:

 • Tentamen eventueel gecombineerd met opdrachten en/of deeltentamens

Mogelijke toetsvormen van werkcolleges:

 • Werkstuk/papers eventueel gecombineerd met opdrachten

 • Tentamen eventueel gecombineerd met opdrachten en/of deeltentamens

Toetsing geschiedt schriftelijk, in een enkel geval mondeling, of door middel van een werkstuk. Referentiepunten bij de toetsing zijn kennis, inzicht en vaardigheden. Elk studieonderdeel heeft tenminste één herkansing in hetzelfde studiejaar.

De resultaten van (afgeronde) vakken worden vastgesteld door de docenten en doorgegeven aan de onderwijsadministratie.
De uitslag van wordt uitgedrukt in een geheel getal of een getal met maximaal één decimaal, tussen 1,0 tot 10,0, beide grenzen inbegrepen. De uitslag wordt niet uitgedrukt in een getal tussen 5,0 en 6,0.
Bij een voldoende resultaat (minimaal 6,0) worden studiepunten toegekend.
Onder voorwaarden kan een met goed gevolg afgelegd tentamen worden overgedaan, zie: Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen, artikel 4.1.8: Facultaire onderwijs- en examenregelingen.
Zie voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en andere regelingen: Facultaire en opleidingsreglementen.

Studentenadminstratiesysteenm uSis

De universiteit maakt gebruik van het studentadminstratiesysteenm uSis.
Het is voor àlle studenten verplicht zich in te schrijven voor colleges, werkgroepen en tentamens.
De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het onderwijssecretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem uSis. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van uSis hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de onderwijsadministratie van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administratie van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via uSis of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de onderwijsadministratie van de opleiding.

Toegangseisen

Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma kan het bachelorprogramma Franse taal en cultuur volgen.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden, voor verdere informatie: Student Affairs Front Office.

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin.
Voor aanmelding en toelatingsprocedures zie Colloquium doctum.

Instroomregeling HBO-diploma Lerarenopleiding Frans

Voor studenten met een HBO-diploma Lerarenopleiding Frans bestaan speciale instroomprogramma’s (zie ook MA Literary Studies: Pre-master French Literature and Culture en MA Linguistics: Pre-master Modern Languages (French Linguistics) waarbij vrijstellingen kunnen worden verkregen.
Nadere inlichtingen bij de studiecoördinator mw. drs. E.M.T. Poolman.