Prospectus

nl en

First year

De Leidse bachelorstudie kent een propedeutische fase van één jaar met het afsluitende propedeusediploma. De propedeuse bestaat geheel uit vaste onderdelen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Frans: De erfenis van Trajanus 5
Frans: taalkunde I 5
Histoire & Civilisation I 5
Inleiding Franse letterkunde I 5
Inleiding Franse Letterkunde II (19e/20e eeuw) 5
Middeleeuwen I 5
Mondelinge Taalvaardigheid I (MTVI) 5
Mondelinge Taalvaardigheid II (MTVII) 5
Frans: Romaanse taalkunde 5
Schriftelijke taalvaardigheid I (STVI) 5
Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II) 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5

Second year

In het tweede bachelorjaar dient de student, naast de vaste onderdelen, twee (keuze)séminaires binnen de opleiding Frans af te ronden.

Course EC Semester 1 Semester 2
Frans : Histoire & Civilisation II 5
Frans: Baudelaire (séminaire) 5
Ces sacrés adjectives 5
Dissertation 5
Franse taalkunde II 5
Franse taalkunde III 5
Franse taalkunde IV 5
Frans: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1(Séminaire) 5
Frans: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 (Séminaire) 5
Frans: Le paysage nominal du français – du concret à l’abstrait (keuze)séminaire 5
Les Français et le Nouveau Monde: de Jacques Cartier à Chateaubriand (Séminaire) 5
Littérature Francophonie & Actualités 5
Littérature Renaissance-Classicisme 5
Frans: Mondelinge taalvaardigheid III (MTVIII) 5
Frans: Schriftelijke taalvaardigheid III (STV III) 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5

Third year

In het derde bachelorjaar heeft de student, naast de vaste onderdelen, een vrije keuzeruimte van 30 ects en schrijft een scriptie (het BA-eindwerkstuk).

Course EC Semester 1 Semester 2
Thesis 5
Scriptie 5
Franse taalkunde III 5
Franse taalkunde IV 5
Frans:Keuzeruimte (invulling eerste semester) 15
Frans: Keuzeruimte (invulling tweede semester) 15
Littérature Francophonie & Actualités 5
Littérature Renaissance-Classicisme 5

More info

Bachelor en Master
Het BA-hoofdvak
Bacheloreindtermen
De opleidingsdoelen
Bindend Studieadvies
Propedeuse- en bachelordiploma
Studiebelasting en studiepunten
Werkvormen
Toetsvormen
De adminstratie van tentamenresultaten
Wijzigen van het studieadres
Toegang tot de mogelijkheden van ULCN
Toegangseisen

2010-2011

Bachelor en Master

Het studieprogramma Franse Taal en Cultuur bestaat uit twee delen: het bachelorprogramma en een daarop aansluitend masterprogramma. Deze gids beschrijft vanaf de volgende paragraaf het driejarige bachelorprogramma. De masterprogramma’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn begonnen in 2005, toen de eerste lichting studenten de bachelorprogramma’s had afgerond. Elke student die een BA-diploma in een Leidse studie geesteswetenschappen behaalt, krijgt zonder verdere selectie toegang tot minstens één MA-programma. In het algemeen zal dat de ‘doorstroommasteropleiding’ zijn, dat wil zeggen een meestal eenjarig MA-programma op het gebied van de afgesloten BA-studie. Naast deze doorstroommasteropleiding zijn er een tweejarige ‘onderzoeksmasteropleiding’ en een tweejarige ‘educatieve masteropleiding’ (lerarenopleiding). Voorts ontwikkelt de faculteit enkele eenjarige ‘beroepsvoorbereidende masteropleidingen’ en ten slotte zullen studenten een keuze kunnen maken uit een aantal een- of tweejarige ‘internationale masteropleidingen’.

Het BA-hoofdvak

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak. In het tweede en derde studiejaar worden deze hoofvakonderdelen verder uitgebouwd en in het derde jaar is er tevens een vrije keuzeruimte van in totaal 30 ects voorzien.

Voltijd en deeltijd

De opleiding Frans kan als voltijdstudie en als deeltijdstudie overdag gevolgd worden. In deze studiegids wordt onder de term ‘opleiding Frans’ of ‘studie Frans’ de voltijdstudie bedoeld, tenzij anders is aangegeven.

Opbouw

De Leidse bachelorstudie kent een propedeutische fase van één jaar met het afsluitende propedeusediploma. De propedeuse bestaat geheel uit verplichte onderdelen. In het tweede en derde bachelorjaar wordt allengs meer keuze geboden: naast het verplichte basisprogramma kan de student naar eigen inzicht en voorkeur, evenwel in overleg met de studiecoördinator, inhoud geven aan de keuzeonderdelen binnen het programma.
De student kiest, uit de jaarlijks wisselende cursussen, keuzevakken (séminaires) voor totaal 10 ects binnen de opleiding Frans en maakt de scriptie; ook is er een vrije keuzeruimte van 30 ects.
De propedeuse bestaat uit 60 ects, het hele bachelorprogramma (inclusief de propedeuse) bestaat uit 180 ects.
Voor elk programmaonderdeel dat de student met voldoende resultaat afrondt, krijgt hij een aantal studiepunten, dat de studielast wordt genoemd.
Na afronding van de bacheloropleiding kan de student instromen in de masterfase.

Vrije keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).
De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • een keuzepakket (een door het College van Bestuur vastgesteld pakket vakken dat niet ter goedkeuring langs de examencommissie hoeft)

 • een door de student zelf samengesteld pakket cursussen (dat wel op niveau en samenhang door de examencommissie dient te worden getoetst)

 • een buitenlandverblijf

 • een academische stage

Voor meer informatie over de keuzeruimte en de mogelijke invulling daarvan, zie www.keuzeruimteletteren.nl. Deze gids verschijnt elk voorjaar op het web.

Onder de naam ‘PraktijkStudies’ worden drie beroepsgerichte keuzepakketten aangeboden:

 • Management

 • Journalistiek & Nieuwe Media

 • Europese Unie Studies.
  Voor meer informatie zie de site van PraktijkStudies

Studenten die overwegen de lerarenopleiding bij het ICLON te doen na hun MA French Language and Culture, doen er verstandig aan de educatieve minor in hun studieparcours op te nemen.

Bacheloreindtermen

De algemene doelstelling van de opleiding Franse Taal en Cultuur betreft het verwerven van:

 • Algemene kennis van en inzicht in de Franse taal en de Franse letterkunde, neerkomend op de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Franse taal; de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Franse letterkunde; de grote lijnen van de Franse (cultuur)geschiedenis; de belangrijkste aspecten van de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

 • Algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en technieken e.d. van de Franse taal en letterkunde.

 • Praktische taalvaardigheid Frans op het gebied van luisteren, lezen, gesproken interactie, gesproken productie en schrijven van en in het Frans.

 • Algemene academische vaardigheden op het gebied van ict, schriftelijke en mondelinge presentatie en samenwerking.

De opleidingsdoelen

Bachelors Franse Taal en Cultuur beschikken over:

 • Algemene kennis van en inzicht in de Franse taal en de Franse letterkunde, neerkomend op de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Franse taal; de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Franse letterkunde; de grote lijnen van de Franse (cultuur)geschiedenis; de belangrijkste aspecten van de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

 • Algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en technieken e.d. van de Franse taal- en letterkunde.

Op taalkundig gebied zijn bachelors in staat om:

 • Basisbegrippen van Franse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek te definiëren en toe te passen in elementaire taalkundige analyses.

 • De algemene lijnen van argumentatie in de taalkundige vakliteratuur te begrijpen.

 • Beargumenteerde analyses van elementaire taalkundige problemen te formuleren aan de hand van een elementair inzicht in het theoretisch begrippenapparaat van de taalkunde.

 • Geografische, historische, en sociale taalvarianten van het Frans te herkennen, op elementair niveau te analyseren, en daarvan verslag te doen.

Op letterkundig gebied zijn bachelors in staat om:

 • Basisbegrippen van de literatuurtheorie te definiëren en toe te passen in analyses van literaire teksten op het gebied van de vier hoofdgenres: narratieve teksten, poëzie, toneel en beschouwende teksten, en daarvan verslag te doen.

 • De algemene lijnen van argumentatie in de literatuurwetenschappelijke vakliteratuur te begrijpen.

 • De belangrijkste schrijvers, stromingen en theorievorming in de Franse letterkunde te plaatsen in een literatuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch kader.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de opleiding de volgende opleidingsdoelen, uitgesplitst naar de daar genoemde aspecten: instroom na 1 jaar na 3 jaar
Luisteren B1 B2 C1
Lezen B1 B2 C1
Gesproken interactie A2 B1 B2
Gesproken productie A2 B1 B2
Schrijven A2 B1 B2

Het Europees Referentiekader taalvaardigheden (Common European Framework of Reference: CFER) is een systeem van doelstellingen dat in de afgelopen jaren op Europees niveau is uitgewerkt en op zes niveaus voor vijf aspecten van taalvaardigheid een samenhangende beschrijving van taalvaardigheidsdoelen geeft. Bij alle niveaus en alle aspecten gaat het om taalvaardigheid in een vreemde taal. Voor meer informatie zie de beschrijving van deze zes niveaus en van deze vijf aspecten.

Bindend Studieadvies

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft je het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar.
Aan de andere kant worden er ook eisen aan je studievoortgang gesteld.
Als voltijdstudent moet je in het eerste studiejaar 40 ects halen en – als de opleiding die stelt (hetgeen bij de opleiding Franse taal en cultuur niet het geval is) – aan de aanvullende eis voldoen.

Als deeltijdstudent heb je een jaar extra om aan deze eis te voldoen. In beide gevallen heb je vervolgens nog een jaar om de propedeuse te halen. Je mag je opleiding alleen vervolgen als je aan beide eisen voldoet. Als je door omstandigheden buiten je wil niet in staat bent om aan de eisen te voldoen, kan daar onder bepaalde voorwaarden rekening mee worden gehouden.

Zowel voltijd als deeltijdstudenten tenminste ontvangen een drietal studieadviezen. Als het laatste advies negatief is, is het ook bindend. Je mag je dan 4 jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of andere opleiding met dezelfde propedeuse, in Leiden inschrijven.

Studieadviezen

Voltijdstudenten

 • januari-advies: > 20 ects positief; < 20 ects negatief

 • juni-advies: 60 ects propedeuse behaald definitief positief; > 40 ects positief; < 40 ects negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 ects propedeuse behaald; > 40 ects positief, maar propedeuse moet voor 1/9/11 worden behaald; < 40 ects negatief bindend

Deeltijdstudenten

 • juni-advies (1ste advies) (einde eerste jaar): > 20 ects positief; < 20 ects negatief

 • januari-advies (2de advies) (in het tweede jaar): > 40 ects positief; < 40 ects negatief

 • augustus-advies (bindend) (in het tweede jaar): 60 ects propedeuse behaald ; > 40 ects positief maar propedeuse moet voor 1/9/13; < 40 ects negatief bindend.

Lees meer over de verschillende studieadviezen

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Wanneer je te maken hebt gehad met persoonlijke omstandigheden die de voortgang van je studie hebben belemmerd, moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies als je die omstandigheden direct bij de opleiding hebt gemeld.

Uitschrijven vóór 1 februari

Als je in het eerste jaar van inschrijving voor 1 februari schriftelijk kenbaar maakt dat je je wilt uitschrijven en voor 1 maart daadwerkelijk bent uitgeschreven krijg je in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding, wordt voor deze regeling beschouwd als je eerste inschrijving.

Van voltijd naar deeltijd en omgekeerd

Als je als voltijdstudent vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving je inschrijving als voltijder beëindigt en je als deeltijdstudent inschrijft, word je voor de regeling Bindend Studieadvies als deeltijdstudent beschouwd. Als je na 1 februari je inschrijving van voltijd in deeltijd wijzigt, word je voor deze regeling als voltijdstudent beschouwd. Als je als deeltijdstudent je inschrijving van deeltijd wijzigt in voltijd word je voor deze regeling vanaf het moment van verandering als voltijdstudent beschouwd.

Voor meer informatie zie Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per studiejaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ects-punten, dus 1 ects-punt (kortweg ‘ects’) staat voor 28 uur.

Werkvormen

Binnen de opleiding Franse Taal en Cultuur bestaan voor het onderwijs verschillende werkvormen. In alle gevallen is actieve deelname van de student van groot belang.

Om de participatie van de student te stimuleren zijn steeds meer (elementen van) actieve werkvormen binnen het studiecurriculum ingevoerd. Ook maakt Blackboard, de digitale leeromgeving van de Faculteit der Geesteswetenschappen, steeds vaker deel uit van het onderwijsproces.

De werkvormen kunnen worden gecombineerd met diverse manieren van toetsing.

Voor werkcolleges, waarbij de eindwaardering ook op grond van de inbreng van de student tot stand komt, kan de verplichting van aanwezigheid worden gesteld. Werkcolleges die met een testimonium worden afgesloten, hebben in ieder geval het karakter van verplichte aanwezigheid.

De séminaires binnen Frans hebben allemaal de vorm van werkcollege.

De scriptie komt op individuele basis, in overleg met een docent, tot stand.

Toetsvormen

Om de student snel tot studeren aan te zetten en al spoedig met de eerste studieresultaten te confronteren, zijn halverwege het eerste semester reeds tentamens gepland.

Bij verschillende studieonderdelen zijn, als ijkpunten voor de student, tussentijdse toetsen ingebouwd. De tentamenperiodes zijn gedurende de toetsweek in het eerste semester (25-29 oktober), aan het einde van het eerste semester, gedurende de toetsweek in het tweede semester (21-25 maart) na het tweede semester en voor een aantal vakken in de tweede helft van augustus (voor precieze data: zie het tentamenrooster.

Toetsvorm van hoor-/werkcolleges: tentamen.

Mogelijke toetsvormen van werkcolleges:

 • werkstuk(ken) eventueel gecombineerd met opdrachten

 • tentamen eventueel gecombineerd met opdrachten

 • opdrachten bekroond met testimonium.

Examinering geschiedt schriftelijk, in een enkel geval mondeling, of door middel van een werkstuk. Referentiepunten bij de examinering zijn kennis, inzicht en vaardigheden. Elk studieonderdeel heeft tenminste één herkansing in hetzelfde studiejaar.

Voor een tentamen dient men zich uiterlijk zeven dagen voor de tentamendatum aan te melden via USIS. De tentamenuitslagen worden binnen 15 dagen bekend gemaakt via U-Twist.

Het secretariaat verstrekt telefonisch geen inlichtingen over tentamenresultaten. De cijfers voor tentamens worden vastgesteld door de docenten en doorgegeven aan het secretariaat. Bij onvoldoendes (< 5,49) worden slechts hele cijfers genoteerd. Bij voldoendes worden hele en halve cijfers genoteerd, zoals bijvoorbeeld een 6 (= 5,5 t/m 6,25), een 6,5 (= 6,3 t/m 6,75) of een 7 (= 6,8 t/m 7,25). Bij een voldoende resultaat (minimaal 6,0) worden studiepunten toegekend. Dit betekent dat in principe het tentamen niet mag worden overgedaan.

De adminstratie van tentamenresultaten

USIS

Voor het registreren van studievoortgangsgegevens wordt gebruikgemaakt van USIS (Tentamen en Werkgroepen Inschrijving en Studieresultaten). De homepage van ULCN (Universiteit Leiden Community Network) www.ulcn.leidenuniv.nl biedt via USIS de volgende mogelijkheden:

 • het raadplegen en opvragen (via e-mail) van behaalde tentamenresultaten

 • het aan- en afmelden voor tentamens/keuzevakken binnen de opleiding Frans

 • het wijzigen van het studieadres.

Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar *een u-account (gebruikersnaam en wachtwoord) *een u-mailadres.

Met het u-account kan via ULCN toegang worden verkregen tot USIS en de u-mailbox. Bij vragen en problemen zie: www.ulcn.leidenuniv.nl/help.html of neem contact op met de helpdesk van het ULCN, telefoon 071-527 7777
e-mail: helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl.

Toegangseisen

Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO kan het bachelorprogramma Franse taal en cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie. Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend.

Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het Informatiecentrum van het Expertisecentrum Internationalisering, Communicatie en Studenten (ICS), telefoon 071-527 8011 of e-mail informatiecentrum@ics.leidenuniv.nl.

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. Een colloquium doctum-brochure inclusief aanvraagformulier is op te vragen bij de Studielijn, tel. 071-527 1111, Studielijn@ics.leidenuniv.nl. Informatie over het colloquium doctum voor studies geesteswetenschappen is verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, WSD Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, studiepunt@hum.leidenuniv.nl of via de website: www.colloquiumdoctum.leidenuniv.nl.

Instroomregeling MO en lerarenopleiding

Voor studenten met een MO-A diploma of een MO-B diploma Frans, alsmede studenten met een tweedegraads- of eerstegraadslerarenopleiding Frans bestaan speciale instroomprogramma’s, waarbij aanzienlijke vrijstellingen kunnen worden verkregen. Nadere inlichtingen bij de studiecoördinator mw. drs. E.M.T. Poolman.

Instroomregeling studenten oude stijl

Voor studenten oude stijl bestaan overgangsbepalingen die, onder bepaalde voorwaarden, het mogelijk maken om in te stromen in het bachelorprogramma. Nadere inlichtingen bij de studiecoördinator mw. drs. E.M.T. Poolman. Zie verder www.bama.leidenuniv.nl (menu: overgangsbepalingen). Zie voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER): www.hum.leidenuniv.nl/frans.