Prospectus

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Introductie en doelgroep

Deze minor is bedoeld voor studenten met een brede interesse in het functioneren van de publieke sector in al haar verscheidenheid die, bovendien, een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van publieke dienstverlening. Studenten worden in de minor in staat gesteld op basis van goede inhoudelijke kennis degelijke oordelen te kunnen vellen inzake problemen in de publieke sector en goede aanbevelingen te doen ter verbetering.
Vanzelfsprekend staat de minor open voor studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. De studie Bestuurskunde leent zich hier goed voor. Zij is bij uitstek interdisciplinair en gebruikt allerhande inzichten om de complexiteit van het openbaar bestuur te kunnen doorgronden.
In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in historische en recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur en bekijken ook normatieve vragen van ethiek in de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Programma en opbouw

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken. In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de ontstaansgeschiedenis en het huidig functioneren van het Nederlands openbaar bestuur. Bovendien kunnen studenten in dit blok een keuze maken uit twee vakken. Men kiest of Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (zie tab aanvullende informatieover instroom in de Master zonder een pre master te hoeven volgen) of Introduction to International Relations and Organizations. In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in drie verschillende kerngebieden van de Bestuurskunde. Dat wil zeggen, aandacht voor ethiek en normatieve vragen, voor publiek management en organisaties en voor beleid. In deze minor komt ook een Flipped classroom cursus voor (een Small Private Online Course verweven met face-to-face bijeenkomsten). Online en flipped classroom onderwijs maakt het mogelijk om op een nieuwe en uitdagende manier met mede studenten, de docent en de lesstof om te gaan! Dit vak wordt in het Engels gegeven, in het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden. Alle vakken zijn 5 ECTS.

Blok 1 (Semester 1)

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 200)

 • Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (niveau 200)
  Keuzemogelijkheid:

 • Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (niveau 200). NB: dit vak is nodig voor toelating tot een Master Bestuurskunde zonder pre Master te hoeven volgen; voor mensen zonder achtergrond in de sociale wetenschapen (zie aanvullende informatie)
  OF

 • Introduction to International Relations and Organizations (niveau 300)

Blok 2 (Semester 1)

 • Public Values and Ethics (niveau 300). NB: dit is een online cursus met face-face elementen. Dit vak wordt in het Engels gegeven.

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 200)

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 300)

Een 15 ECTS keuzevakken programma:
Onderdelen van de minor kunnen worden gevolgd als een programma van 15 ECTS aan keuzevakken die als zodanig op de bul worden vermeld, maar die wel samen een coherent pakket vormen. Het betreft de volgende vakken:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 200), blok 1, semester 1

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 200), blok 2, semester 1

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 300), blok 2, semester 1

Werkgroepen

Minorstudenten volgen ook werkgroepen als deze horen bij de te volgen vakken. In uSis moeten studenten zich hier zelf voor inschrijven. Let op dat er dus speciale minorwerkgroepen zijn in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minorstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina.

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag.

Rooster 2018-2019

De roosterpagina 2018 wordt zo snel als mogelijk is gepubliceerd door middel van een link naar de website, zie rechterzijde van deze pagina. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina. Roosters zijn altijd onder voorbehoud.
Er staat nu een link naar de roosterpagina 2017.

Niveau van de minor
Zie het tabblad ‘Zie tabblad Belangrijke informatie’

Instroom in een Master Bestuurskunde
Zie het tabblad ‘Zie tabblad Belangrijke informatie’

Onderwijs Examenregeling en herkansing
Zie het tabblad ‘Zie tabblad Belangrijke informatie’

Contactpersonen

 • Vragen over de minor in relatie tot de eigen studieplanning kunnen worden gesteld aan de studieadviseur van de Bachelor Bestuurskunde via Studieadviseur Bachelor Bestuurskunde

 • Vragen over de inhoud en/of interne samenhang van het programma kunnen worden gesteld aan coördinator van het programma; Dr. V.E. Pattyn

Minor Bestuurskunde 2018-2019

Course EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Administrative History 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (minor OBBM) 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Public Values & Ethics (SPOC) 5
Policy studies (part 1) Minor 5
Publiek Management en Organisaties 5

Belangrijke informatie

Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

 • Inschrijven voor vakken en tentamens

 • Hertentamens: 2 eisen

 • Niveau van de minor

 • Studeren met een functiebeperking

 • Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

 • Onderwijs en Examenregeling

 • Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

Inschrijven voor vakken en tentamens

Je dient je voor de vakken in te schrijven via uSis. Het vak verschijnt dan in je persoonlijk rooster. Minorstudenten hebben hun eigen werkgroepen met hun eigen activiteitcode, kijk hiervoor in het rooster. Wanneer je ingeschreven staat voor het vak, dan zal ons Onderwijs Service Centrum je inschrijven voor het tentamen.
Je bent geslaagd voor het tentamen als het resultaat 5,5 of hoger is. Een resultaat lager dan 5,5 betekent dat je het tentamen niet gehaald hebt.

Hertentamens: 2 eisen

Van belang is (in het kader van Leidse roostering en het blokkensysteem) dat herkansingen in de maand januari vallen.
Verder kun je niet zo maar meedoen met de hertentamens. Er zijn 2 regels waar je aan moet voldoen:
1) Alle studenten zijn verplicht om het tentamen direct bij de eerste mogelijkheid af te leggen. Als je niet meedoet aan de eerste kans, dan kun je niet meedoen aan de herkansing. Als je twee tentamens op dezelfde dag of als je een andere reden hebt waarom je het tentamen niet bij de eerste gelegenheid kan doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseurs.

2) Als het eerste (niet afgeronde) tentamencijfer 3,0 of lager is, kun je niet mee doen met de herkansing. Je zult de examencommissie moeten vragen om toestemming om mee te mogen doen. Zonder toestemming zullen gehaalde cijfers niet geldig zijn. Je kunt de examencommissie benaderen via het webformulier i. Als er toestemming is, kun je je inschrijven voor de herkansing via uSis.

Is het cijfer tussen 3.0 en 5.5, dan kun je de herkansing doen zonder toestemming. Vergeet je dan niet in te schrijven voor de herkansing via uSis.
Voor vragen over deze regeling kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Niveau van de minor

Omdat het volgen van een minor binnen de vrije keuzeruimte in het derde jaar van de Bachelor valt moet het niveau navenant zijn. Sommige vakken in deze minor maken echter ook onderdeel uit van het reguliere programma van de Bachelor Bestuurskunde. Dit betekent dat hetzelfde vak voor minor studenten soms een hoger niveau heeft dan voor de reguliere Bachelor studenten Bestuurskunde. Dit is het geval bij Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap, Geschiedenis van het Openbaar Bestuur en Beleid I: Beleids- en Besluitvorming. In deze vakken zal dit hogere niveau worden getoetst door middel van andere en/of aanvullende opdrachten. Van minor studenten wordt zodoende verwacht dat zij beschikken over 3e-jaars niveau academische vaardigheden in schrijven, lezen, en het verrichten van (zelfstandig) onderzoek.

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (een afspraak maken gaat via de studentdecanen. Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie:

 • Het Onderwijs Service Centrum wilt het aanleveren van deze informatie zo makkelijk mogelijk voor jou maken. Ze zullen je ieder blok, ruim van te voren, een mail sturen waarin specifiek naar deze informatie gevraagd wordt. Wanneer je deze mail binnen de deadline volledig beantwoordt zal je gegarandeerd van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierover zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin o.a. de tijd en locatie van het tentamen. Hou in de gaten dat je deze mail wel ontvangt!

 • Onvolledige informatie of reacties na de deadline worden niet meer in behandeling worden genomen. Concreet houdt dit in dat er geen faciliteiten voor jou zijn geregeld en je in de reguliere zaal tentamen zal moeten maken.

 • Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

Het behalen van deze minor (alle 30 ECTS, inclusief het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek) biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan de voorwaarde voor motivatie voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de Master programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken is het voor mensen zonder achtergrond in de sociale wetenschappen essentieel om in blok 1 het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek te kiezen in plaats van Introduction to International Relations and Organizations. Neem voor meer informatie over de vereisten en mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding.

Onderwijs en Examenregeling

De vakken in deze minor vallen onder de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Bestuurskunde. Dit heeft consequenties voor mogelijkheden voor herkansing, becijfering en afronding van cijfers. Voor meer informatie kan de website van de examencommissie van de opleiding bestuurskunde worden geraadpleegd: Examencommissie

Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

In het geval dat een student een of meer vakken niet haalt, zal onderstaande regeling worden aangehouden bij een minor van 30 ECTS:

 1. Indien een student 1 of 2 vakken niet heeft gehaald én er sprake is van aantoonbare persoonlijke omstandigheden (zoals ernstige ziekte, een overlijden in de familie, etc.), zal de student een verzoek bij de Examencommissie in moeten dienen voor één extra – en laatste – kans (bij voorkeur z.s.m. na de hertentamens van januari).
 2. Indien een student 3 of meer vakken niet heeft gehaald (ongeacht wel of geen persoonlijke omstandigheden) kan de student de minor niet afronden. In dat geval zal voor de ontbrekende vakken andere keuzevakken moeten worden gekozen om de vrije keuzeruimte in te vullen.

In beide gevallen kan de student zich niet opnieuw inschrijven voor de minor.

Inschrijven en registratie

Inschrijving en registratie

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillendeaanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden

 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Andere studenten van buiten de Universiteit Leiden ,
  Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 1 mei t/m 31 juli 2018 inschrijven voor deze minor via USis.
De uSIS code voor deze minor is 6000MOBMN (stud. act. #1231).

Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM of BBO) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) of onderdelen daarvan niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding. De enige uitzondering is de cursus Introduction to International Relations and Organizations, omdat dit vak als zodanig geen overlap heeft met het reguliere curriculum.