Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Modern Chinees I 25
Premoderne Chinese geschiedenis 5
Politics and Economy of China 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Premodern Chinees I 5
Moderne Chinese geschiedenis 5
Literature and Art of China 5
Filosofie en religie van China 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Modern Chinees II: lezen en schrijven 10
Modern Chinees II: verstaan en spreken 4
Premodern Chinees II (A en B) 6
Minor/keuzepakket sem1 15
Minor/keuzepakket sem2 15

Kies per semester 1 van deze colleges*:

Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Holy monks in China and India through Buddhists eyes 5
Chinese letterkunde: proza 5
Chinese taalkunde: variatie 5
Chinese wereldbeelden: het Daoïsme als religieus verschijnsel 5
General Introduction to Art in China 5
De moderne samenleving – sociale ontwikkelingen 5
Chinese Economy and Development A 5
Government and Politics in Modern China 5
Chinese taalkunde: typologie 5
Chinese wereldbeelden: gedachtegoed 5
Chinese Literature: Theater and Poetry 5
International relations of China (TCJ focus 3+4) 5

*Zie het aparte tabblad over Gedeeld Onderwijs

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Choose level based on (no) experience in China/Thaiwan

Integrated Chinese III: advanced I 5
Integrated Chinese III: intermediate I 5

Choose level based on (no) experience in China/Thaiwan

Integrated Chinese III: advanced II 5
Integrated Chinese III: intermediate II 5

Kies per semester 1 van de volgende taalcolleges:

Economic Chinese 5
Kranten lezen 5
Political language and discourse in Modern China 5
Premodern Chinees IIIA 5
Premodern Chinees IIIB 5
Chinese weblogs 5
Modern Chinees vertalen: Chinees-Nederlands 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Kies vijf van de volgende focusvakken* (exclusief) het BA-werkstuk in sem1 of sem2)

Buitenlandse relaties van China: van Han tot Song 5
Chinese film: goden, geesten en monsters 5
Modern China: Culturele antropologie 5
Visual Arts in the People's Republic of China, 1949-2010: Sources and Documents 5
Chinese taalkunde: Tijd en aspect in het Chinees 5
Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China 5
Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia 5
Chinese martial arts cinema: action through time and space 5
Critical Approaches to the International Relations of East Asia 5
Cultuurgeschiedenis van het oude China: de positie van de vrouw 5
De literaire wereld van het moderne China 5
Lectures on Yijing and its Commentaries 5
Chinese taalkunde: syntaxis 5
Republican China (1911-1949) 5
Modern Chinese Economy B 5
Chinese Music 5
Visual Political Communication in Modern China 5
  • inclusief Gedeeld Onderwijs, zie aparte tabblad
BA-Eindwerkstuk 10

Gedeeld onderwijs

Gedeeld onderwijs

Met ingang van studiejaar 2009-2010 zijn studenten die in 2008 met hun studie zijn gestart verplicht om als focuscolleges in hun tweede en/of – bij voorkeur – derde jaar minimaal twee colleges ‘gedeeld onderwijs’ (10 ECTS) te volgen. Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Chinees gerelateerde vakgebieden Koreaans, Japans, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuid-Oost Azië (Indonesië). Dit om kennis van (Oost-)Aziatische regio te vergroten.

De twee colleges (10 ECTS) dienen ter vervanging van twee focusvakken (uit BA2/3) binnen TCC.

Hieronder volgt een lijst met colleges die kunnen gelden als gedeeld onderwijs. Voor het aanbod van de opleiding Japans en Koreaans zie de betreffende e-gids.

Staat een college er niet bij of wil je meer dan 2 colleges volgen, neem dan contact op met de examencommissie voor toestemming.

Course EC Semester 1 Semester 2
Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Culture of Tibet 5
Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia 5
Critical Approaches to the International Relations of East Asia 5
Tibetan Buddhism 5
Topics in Buddhism 5

More info

Bachelor- en masterprogramma
Het BA-hoofdvak
Toelatingseisen
Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA/MA of HBO-studie
Bacheloreindtermen
Disciplinair onderwijs
Propedeuse- en bachelordiploma

2010-2011

Bachelor- en masterprogramma

Het studieprogramma Talen en Culturen van China bestaat uit twee delen: het driejarige bachelorprogramma en een daarop aansluitend tweejarig masterprogramma. Deze gids beschrijft vanaf de volgende paragraaf het driejarige bachelorprogramma. De masterprogramma’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn in 2005 van start gegaan, toen de eerste lichting studenten de bachelorprogramma’s had afgerond. Elke student die een BA-diploma in een Leidse studie geesteswetenschappen behaalt, krijgt zonder verdere selectie toegang tot minstens één MA-programma. In het algemeen zal dat de ‘doorstroommasteropleiding’ zijn op het gebied van de afgesloten BA-studie. Naast deze doorstroommasteropleiding is er na selectie een tweejarige ‘onderzoeksmasteropleiding’.

Het BA-hoofdvak

Naast hoofdvakonderdelen is er binnen het bachelorprogramma in BA2 een vrije keuzeruimte van totaal 30 EC en een verplicht facultair kerncurriculum van 10 EC. Het kerncurriculum bestaat uit de vakken Area Studies (AS) (BA1, 5 EC) en Wetenschapsfilosofie (BA3, 5 EC).

Toelatingseisen

Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma – dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Talen en Culturen van China volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een erkende HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.

Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het Informatiecentrum van het Expertisecentrum Internationalisering, Communicatie en Studenten (ICS), telefoon 071-527 8011 of e-mail informatiecentrum@ics.leidenuniv.nl

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een toelatingsexamen, een zogenaamd colloquium doctum, afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar oud zijn of worden voor het beoogde studiebegin. Informatie over het colloquium doctum voor studies geesteswetenschappen is verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, WSD Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, studiepunt@hum.leidenuniv.nl of zie: http://www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl/info/colloquium-doctum/

Hoger collegegeld bij eerder (na 1991) afgeronde universitaire BA/MA of HBO-studie

Vanaf september 2010 geldt er een nieuwe regeling.Voor meer informatie zie:
http://studenten.leidenuniv.nl/inschrijven-uitschrijven/collegegeld/collegegeld-tweede-opleiding-2010-2011.html

Bacheloreindtermen

De onderwijsdoelstelling van de opleiding is de studenten solide taalvaardigheid in het moderne en het premoderne Chinees bij te brengen, en fundamentele kennis van het moderne en het premoderne China. Zij leren daarnaast talig en intercultureel te communiceren in een Chinese omgeving, en basale onderzoeksvragen te beantwoorden met gebruik van primaire en secundaire bronnen. Na de driejarige BA – en voor velen tussen het tweede en het derde jaar een eenjarig, al dan niet gesubsidieerd studieverblijf in China of Taiwan – zijn zij in staat passend werk te zoeken of hun academische opleiding voort te zetten in een MA, in Leiden of elders.

Naast vanzelfsprekende aandacht voor taalverwerving, combineert ons curriculum een regionaal bepaalde (op China gerichte), generalistische benadering met de mogelijkheid zich te richten op disciplines van de eigen voorkeur: communicatiewetenschap, film, filosofie, geschiedenis (van ideeën, kunst & mate¬riële cultuur en samenleving), godsdienstwetenschap, letterkunde, politicologie, rechten, taalkunde, enzovoort. Bijgestaan door de staf kunnen studenten hun disciplinaire focus ontwikkelen alsmede hun kennis van de Oost-Aziatische regio vergroten. Het programma is opgebouwd uit semesters, en kent verplichte vakken en keuzevakken

Het onderscheid tussen ‘taalvakken’ en ‘inhoudelijke vakken’ is, van het eerste jaar naar het tweede en het derde, steeds minder absoluut. ‘Inhoudelijke’ vakken zijn Chinese geschiedenis, Chinese letterkunde enzovoort. Alle inhoudelijke vakken besteden expliciet aandacht aan disciplinair-methodologische kwesties en aan sinologische tradities, en werken actief aan algemene academische vaardigheden.

Disciplinair onderwijs

Er bestaat geen eenduidige disciplinaire doelstelling voor de sinologie, omdat zij als regiostudie een veelheid van disciplinaire benaderingen van China omvat. In de praktijk worden binnen de Opleiding Talen en Culturen van China nu de volgende wetenschapsdisciplines beoefend: geschiedenis, kunstgeschiedenis & materiële cultuur, godsdienstwetenschap, letterkunde, taalkunde, filosofie, ideeëngeschiedenis, politicologie, sociologie, economie, en rechten. Minoren die onze studenten elders volgen kunnen disciplinair van aard zijn: in beginsel zijn dat niet-regiogebonden vakken, zoals literatuurwetenschap, geschiedenis, politicologie. De staf van TCC moedigt hen aan tot disciplinaire verbreding. Maar het is natuurlijk ook mogelijk, en evenzeer van waarde, dat zij een minor in andere regiostudies volgen (andere talen en cultuurgebieden). Binnen TCC hebben, als gezegd, alle inhoudelijke vakken sowieso een disciplinaire/methodologische component.

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten. Zie voorts onder http://www.hum.leidenuniv.nl/chinees/afstuderen/