Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleiding duurt drie jaar en na afloop beschikken afgestudeerden over de onder Eindtermen opgesomde kennis, vaardigheden en houding.

Eindtermen

Afgestudeerden van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen beschikken over de hieronder genoemde kwalificaties. Zij hebben er binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten en door middel van de voorgeschreven toetsvormen blijk van gegeven dat zij zich deze kennis, vaardigheden en houding eigen hebben gemaakt.

1 Kennis en inzicht

Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

Methoden en technieken van onderzoek
1.4 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

Beroepsveld
1.5 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2 Toepassing van kennis en inzicht

De bachelor heeft de volgende academische vaardigheden ontwikkeld:
2.1 onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband;
2.2 een consistente visie of betoog formuleren met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten;
2.3 wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraag-stukken.

3 Oordeelsvorming

3.1 De bachelor kan praktische en theoretische pedagogische vraagstukken wetenschappelijk en ethisch analyseren en beschrijven;
3.2 de bachelor kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen;
3.3 de bachelor is in staat tot het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern;
3.4 de bachelor heeft de vaardigheid ontwikkeld zich op professionele wijze te gedragen overeenkomstig normen en regels die van toepassing zijn op toekomstige werkzaamhe-den als pedagoog en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

4 Communicatie

4.1 De bachelor kan correct schriftelijk en mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context;
4.2 de bachelor toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid;
4.3 de bachelor kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

5 Leervaardigheden

5.1 De bachelor beschikt over de leervaardigheden die nodig zijn om een Masteropleiding te volgen, waarin een grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht;
5.2 de bachelor is in staat om het eigen leerproces te sturen.

Op de Bacheloropleiding is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2017-2018 van kracht zijn vastgelegd.

Structuur

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ects) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De propedeutische fase (het eerste jaar, 60 ects)

 • De basisbachelor (het tweede jaar en één vak in het derde jaar), die voor alle studenten hetzelfde is (55 ects)

 • De specialisatie (blok 4 van het tweede jaar en blok 3 & 4 van het derde jaar, 25 ects). Je hebt keuze uit vier specialisaties:
  Gezinspedagogiek
  Orthopedagogiek
  Leerproblemen
  Onderwijsstudies

 • De keuzeruimte (20 ects)

 • Het bachelorproject (15 ects)

Rooster

Het rooster van de volledige Bacheloropleiding staat op onze website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken en tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Resultaten in uSis

In uSis kun je de cijfers die je haalt raadplegen. Let op: alleen de eindcijfers van een vak worden in uSis geregistreerd en niet de deelcijfers.

ICT-gebruik binnen het onderwijs

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in De Digitale Pedagogiekstudent

Veelgestelde vragen over de start van je studie in september

Op onze website vind je alle informatie over een goede start van je studie