Prospectus

nl en

Introductie

Onderwijs
De opleiding omvat de archeologie van het Nabije Oosten van de prehistorie tot aan de vroege middeleeuwen. Het Nabije Oosten is een bakermat van enorme cultuurhistorische betekenis in de oude wereld. In dit gebied vonden tal van cruciale ontwikkelingen plaats zoals de overgang naar de landbouw; de domesticatie van planten en dieren en het ontstaan van permanent bewoonde nederzettingen; de ontwikkeling van de metallurgie en internationale handel; en het ontstaan van steden en complexe staten. Deze ontwikkelingen zijn van blijvend belang en worden in de studie in detail behandeld.

In de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten leer je een brug te slaan tussen dit type ontwikkelingen en de concrete gegevens waar archeologen mee werken. Tijdens de studie verkrijg je inzicht in en ervaring met het hele spectrum van de archeologiebeoefening, van de methoden van onderzoek (hoe data verkregen worden), tot aan hoe de verkregen gegevens in de archeologie gebruikt worden (hoe theorieën en hypotheses worden opgesteld of ontkracht).

Veldwerk
Veldwerk vormt een essentieel onderdeel van het onderwijs in de BA-archeologie van het Nabije Oosten. In praktische zin gaat het dan om het opdoen van veldwerkervaring, het leren werken met archeologische assemblages, en het werken in de context van de moderne samenlevingen ter plekke. Daarnaast staat het wetenschappelijke proces centraal bij het doen van veldwerk: het vergaren van primaire archeologische data en hoe deze data onderdeel vormen van wetenschappelijk onderzoek. Veldwerkprojecten worden momenteel uitgevoerd in Oman, Jordanië en Irak.

Vervolgmogelijkheden
Een voltooide bachelor opleiding archeologie van het Nabije Oosten resulteert in kennis van de archeologie van deze regio, zowel praktische als wetenschappelijke vaardigheden. De BA-specialisatie Nabije Oosten vormt de logische voorbereiding op de master focus Archaeology of the Near East, maar kan ook dienen als onderbouw voor een andere master specialisatie.

Bachelor year 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten het verdiepingscollege De archeologie van ritueel en religie in het Nabije Oosten.
Je kunt ook kiezen voor het uitbreiden van je archeologische computervaardigheden met Basis praktijkopleiding Computertoepassingen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 1 5
Geographic Information Systems (GIS) 5
Data analysis 5
Material studies 2 5
Internship 1 (field work) 5

Profiel Early Civilisations

Hunter-gatherers and early farmers in the Near East and the Caribbean 5
Early states and cities in the Near East and Mediterranean 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Early prehistory 5
Late prehistory and provincial-Roman archaeology 5
Medieval archaeology 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarchaeology 5
Experimental archaeology 5
Quaternary geology and soil science of The Netherlands 5

Bachelor year 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere Archeologie specialisaties:

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 2 5
Archaeological theory 5
Internship 2 10
BA3 thesis 10

Specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten

The economy of food in the ancient Near East 5
Byzantine archaeology: How did Antiquity end in the Near East? 5
The archaeology of ritual and religion in the Near East 5