Prospectus

nl en

Intro

Algemene Informatie over de opleiding

We houden ons bezig met de vraag naar besturing, management en doelbewuste verandering van publieke organisaties. Het belang van goed management in de publieke sector wordt alom onderschreven. In de afgelopen dertig jaar zijn veel initiatieven genomen om de kwaliteit van dat management te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor vrijwel alle landen ter wereld. Aandacht voor overheidsmanagement is kenmerkend voor een modern overheidsbestuur. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij de verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid hoog in het vaandel staan.
Het publieke en veelvormige (multi-level governance) karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke sector manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag: hoe wordt met die complexiteit en uitdagingen omgegaan om tot een hoogwaardige publieke dienstverlening te komen? Die complexiteit wordt onder andere veroorzaakt door de uiteenlopende waarden waar publieke organisaties aan moeten voldoen. We verwachten dat publieke organisaties goed presteren, zuinig werken en hun doelen bereiken, maar ook dat ze transparant zijn, integer bestuurd worden en responsief zijn.

Aandachtsgebieden binnen de MSc Management van de Publieke Sector (alleen voor studenten die in september 2015 beginnen of eerder begonnen zijn)

Door het kiezen van vakken en het onderwerp van de scriptie op een van de twee onderstaande aandachtsgebieden kunnen studenten zich verdiepen in een strategische en adviserende richting dan wel een financiële en economische richting.

Studenten die momenteel het aandachtsgebied Financieel en Economie volgen kunnen deze afmaken, mits zij nominaal studeren.

Strategie en Advisering

New public management, outputsturing, netwerk governance en modernisering van de financiële bedrijfsvoering zijn enkele van de veranderingen waar publieke managers mee te maken hebben, maar er is meer. Recentelijk worden ook vragen gesteld bij de legitimiteit van het openbaar bestuur. Eisen in deze richting worden aangescherpt, terwijl tegelijkertijd steeds vaker non-gouvernementele partners worden betrokken bij de beleidsvorming en -implementatie. Publieke managers moeten door al deze veranderingen veel meer dan vroeger strategisch opereren in een krachtenveld van vele, vaak tegenstrijdige, eisen. Hoe je dat moet dan, staat centraal in dit aandachtsgebied.

Financieel en Economie

Hoewel publieke organisaties in toenemende mate werken met bedrijfseconomische en bedrijfskundige inzichten, is er een wezenlijk verschil tussen publieke en private organisaties in termen van de politiek-bestuurlijke en juridische context. Behalve aan die specifieke context wordt in dit aandachtsgebied veel aandacht geschonken aan financieel-economisch management. Op basis van recente theoretische inzichten uit de bestuurskunde, de organisatiekunde en de leer der openbare financiën staan veranderingen binnen publieke organisaties centraal en benadrukken we praktische ervaringen met organisatieveranderingen.
Studenten die instromen in februari 2016 volgen automatisch de master Management van de Publieke Sector, zonder aandachtsgebied. De vakken zullen de vakken zijn op het gebied van Strategie en Advisering.

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.

Vakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Voor een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom, zie de link rechts

Introduction MPS 5
Organisational Change 5
Issues on Ageing and Retirement 5
Public Sector Finance 5
Strategic Management 5
Human Resource Management 5
Public Affairs 5
Research Design 5
Performance Management 5
Public Values and Ethics 5
Political Economy in International Perspective 5
Political-Administrative Relations 5
Vergelijkend Publiek Management 5
Thesis MPS 15

Overgangsregelingen

Voor alle MPS-studenten die vóór het huidige studiejaar 2014/2015 begonnen zijn, geldt de volgende regeling:

  • De examencommissie mandateert de studieadviseurs om te beslissen over verzoeken van studenten om vakken te ‘ruilen’, met dien verstande dat MPS-studenten hoe dan ook de vakken Inleiding MPS en Bestuurskundig Onderzoek moeten halen en een scriptie moeten schrijven. De studieadviseurs keuren dergelijke verzoeken van studenten goed, mits de studenten ter compensatie van door hen niet gevolgde vakken een vak uit het volgende vakkenpakket kiezen:

  • Organisatieverandering – Beleidsanalyse: Vergrijzing en Pensioenen – Financiering van de Collectieve Sector – Strategisch Management – Human Resource Management – Public Affairs: Theorie en Praktijk van Belangenbehartiging in Nederland – Prestatiemanagement – Publieke Waarden en Ethiek – Politieke Economie in Internationaal Perspectief – Politiek-Ambtelijke Verhoudingen – Vergelijkend Publiek Management

Voor studenten die vanaf 1 september 2014 met de master MPS begonnen zijn, geldt dat zij alle (6) verplichte vakken moeten volgen en dat er geen mogelijkheden zijn die vakken te ruilen voor andere vakken. Daarnaast dienen zij drie van de zes aangeboden keuzevakken te volgen.

Veranderingen MPS

Geachte studenten,
Met ingang van instroommoment 1 februari 2016 komen de twee aandachtsgebieden van de master Management van de Publieke Sector, Strategie en Advisering en Financieel en Economie, te vervallen.

Dat heeft voor jullie de volgende consequenties.

  1. September 2015 is de laatste kans om nog voor een van beide aandachtsgebieden te kiezen en het programma volledig te volgen. Wie in februari 2016 met de master begint, kan dus niet meer voor een aandachtsgebied kiezen.

  2. De keuzevakken Beleidsanalyse: Vergrijzing en Pensioenen en Financiering van de Collectieve Sector worden in blok I van het studiejaar 2015-2016 voor het laatst aangeboden.

  3. Het keuzevak Politieke Economie in Internationaal Perspectief wordt in blok III van het studiejaar 2015-2016 voor het laatst aangeboden. Studenten die uiterlijk in september 2015 aan de master begonnen zijn, kunnen dit vak dan nog volgen als onderdeel van het aandachtsgebied Financieel en Economie. Studenten die in februari 2016 aan de master begonnen zijn, kunnen dit keuzevak volgen, maar dan niet meer als onderdeel van een aandachtsgebied.

Er komt tijdig informatie over een overgangsregeling voor de studenten die in 2015-2016 de drie genoemde keuzevakken gevolgd maar niet gehaald hebben, ook niet na de herkansing.

Met vriendelijke groet,
Toon Kerkhoff (coördinator pre-master) en Wim van Noort (coördinator MPS)