Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding in de moderne Latijns-Amerikaanse geschiedenis 10
De erfenis van Trajanus 5
Letterkunde van Spaans Amerika I. Inleiding. 5
Spaans module 1 10

Tweede semester

Natievorming in Latijns Amerika 5
De stad in Latijns-Amerika 5
Letterkunde van Spaans Amerika II. Het beeld van de ander. 5
Taalkunde van Spaans Amerika I 5
Spaans module 2 10

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Politieke processen van Latijns-Amerika 5
Spaans module 3 10
Inleiding in de taal- en letterkunde van Brazilië 5
Letterkunde van Spaans Amerika II. Het beeld van de ander. 5
Taalkunde van Spaans Amerika II 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Letterkunde van Spaans Amerika III. Nationale identiteiten, literaire (de)constructies 5
Taalkunde van Spaans Amerika III 5
Letterkunde van Spaans Amerika IV. Stad en platteland: literatuur als ongemakkelijk rumoer 5
Spaans module 4 5
Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Letterkunde van Spaans Amerika V; Maskers van het Zelf 5
Spaans module 5 5

Keuzeruimte

Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika 5
Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika 5
Wetenschappelijk onderzoek in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Brazilië: de constructie van een wereldmacht 5

Tweede semester

BA eindwerkstuk 10

Keuzeruimte

Publiek beleid in Latijns-Amerika 5
Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans 5

Meer info

De opleiding

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands en Spaans
Verantwoordelijk: Opleidingsvoorzitter Latijns-Amerikastudies/Spaans

Eindtermen van de opleiding

Bachelor Latijns-Amerikastudies/Spaans:

  • beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal , letter- en geschiedkundig oogpunt;

  • beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en geschiedenis van Latijns-Amerika;

  • zijn in staat zelfstandig onderzoeksmethoden van de geschiedenis, de taalkunde of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen;

  • zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag;

  • zijn in staat op mondelinge en schriftelijke wijze in het Spaans te communiceren (op de niveaus B1, B2 of C1 van het CEFR [Common European Framework of Reference]).
    Zie ook www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende Master programma’s

Het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies/Spaans geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Latin American Studies aan de Universiteit Leiden. Bachelors Latijns-Amerikastudies/Spaans kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Latin American Studies, die de mastersgraad oplevert en onder meer voorbereidt op een promotietraject. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Latin American Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid Spaans verwerven. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

De bacheloropleiding Latijns-Amerikastudies/Spaans gaat uit van studenten die geen enkele voorkennis hebben van het Spaans (studenten mét voorkennis kunnen deelnemen aan een inschalingstoets in september en op basis daarvan eventueel in een hogere taalverwervingsmodule instromen). Daarom wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving. Ook wordt in verhouding meer aandacht besteed aan moderne geschiedenis dan aan letterkunde en taalkunde, onderdelen waarvoor kennis van het Spaans al gauw onontbeerlijk is. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in het Spaans kunnen volgen en Spaanse teksten kunnen lezen.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Uitgangspunt is dat een zinvolle beschouwing van Latijns-Amerika alleen mogelijk is als je deze drie disciplines in hun samenhang bestudeert. Van elk van de drie disciplines wordt in de propedeuse een inleidend vak gedoceerd.
Verder oefen je de vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van een referaat en een werkstuk.
In het kader van het facultair kerncurriculum volgen studenten in de propedeuse bovendien Inleiding in de Literatuurwetenschap.

Tweede en derde jaar

Het tweedejaarsprogramma van het hoofdvak Latijns-Amerikastudies/Spaans is voor alle studenten gelijk. De thema’s van de diverse disciplines worden steeds complexer van aard. Taal- en letterkunde kennen een oplopende moeilijkheidsgraad van taalvaardigheid Spaans, dat tot en met het derde jaar wordt onderwezen.
In het tweede jaar krijgen studenten ook een Inleiding in de Taal- en Letterkunde van Brazilië (studenten die zich op dit gebied verder willen bekwamen, kunnen hun keuzeruimte van het derde jaar vullen met Braziliëstudies).
In het kader van het facultair kerncurriculum volgen studenten het vak Wetenschapsfilosofie.
In het derde jaar kiezen de studenten, naast een gedeelte dat voor iedereen gelijk is, een disciplinair accent (een specialisatie). Het accent bestaat uit een onderzoekscollege in een van de drie disciplines Moderne Geschiedenis, Letterkunde of Taalkunde; dit college bereidt voor op het BA-eindwerkstuk waarmee de student de studie in het tweede semester afsluit. In dezelfde discipline kiest de student nog een accentvak.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

Buitenlandverblijf

Studenten Latijns-Amerikastudies/Spaans kunnen, mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden, tijdens de zomerperiode 6-weekse intensieve taalcursussen volgen aan de Universiteit van Córdoba (Argentinië).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 8500 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/