Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Structure: Japanese Grammar I 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie Ia 5
Teksten: beginners niveau I 5
History of Japan to 1868 5
Japanse verhalen 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Structure: Japanese Grammar II 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie Ib 5
Teksten: beginners niveau II 5
Modern Japanese History 5
Cultuurkunde van Japan:kunst en materiële cultuur van Japan 5

Kies één BA1- seminar vak van 5 ECTS:

BA1 Seminar: International Relations - East Asia in the Cold War Order 5
BA1-seminar: Politieke Economie 5
BA1-seminar: Religie van Japan 5
BA1-seminar: Vanzelfsprekend Japans - inleiding tot volkskunde/minzokugaku 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Gedeeld onderwijs Japans 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (III) 5
Teksten: licht-gevorderd niveau I, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Kies twee Focus 1+2 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 1+2 (hoorcollege): Film in Japan 5
Focus 1+2 (hoorcollege): Sociologie: Youth, Family and Intergenerational Relations in Japan 5
Focus 1+2: Aspects of Japanese as a second language 5
Focus 1+2: Economische ontwikkeling van Japan 5
Focus 1+2: Histories of Japanese Society. Making Japan 1500-1900: Society, Governance and Anti-Christian Ideology 5
Focus 1+2: Inleiding Japanse religie: Shinto en Boeddhisme 5
Focus 1+2: Inleiding tot de Volkskunde - folklore van het alledaagse leven 5
Focus 1+2: International Relations of Japan 5
Inleiding Klassiek Japans 5
Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (IV) 5
Teksten: licht-gevorderd niveau II, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Kies twee Focus 3+4 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 3+4 (hoorcollege) Antropologie: Culturen en Subculturen 5
Focus 3+4 (hoorcollege): Material Culture of Modern Japan 5
Focus 3+4: Aspecten van kunst en materiële cultuur 5
Focus 3+4: Introduction to Japanese linguistics 5
focus 3+4: Pelgrimage in Japan 5
Focus 3+4: Recht en samenleving van Japan 5
International relations of China (TCJ focus 3+4) 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Taalverwerving IIIa: conversatie & luistervaardigheid, teksten: gevorderd niveau, kanji V 5

Kies twee focus 5a+6 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 5a+6: Boeken om te leren en om te lachen: De informatierevolutie van vroegmodern Japan 5
Focus 5a+6: Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society I 5
Focus 5a+6: Japanse geillustreerde boekjes van de Edo-periode I 5
Focus 5a+6: Occupied Asia I: Asian societies under Japanese military occupation 5
Focus 5a+6: Sociolinguistics and discourse I 5
Focus 5a+6: Sociologische perspectieven op misdaad en deviantie in Japan I 5
Focus 5a+6: Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political history 5
Focus 5a+6: Wetenschappelijke Teksten 5
Focus 5a+6:Esoterisch Boeddhisme en Ryobu Shinto I 5
Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia 5
Taalverwerving IIIb 5
BA - Eindwerkstuk (incl. focus 5b) 10

Kies één Focus 5b vak van 5.0 ECTS:

Focus 5b: Esoterisch Boeddhisme en Ryobu Shinto II 5
Critical Approaches to the International Relations of East Asia 5
Focus 5b: Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society II 5
Focus 5b: Japanse geillustreerde boekjes van de Edo-periode II 5
Focus 5b: Occupied Asia II: Asian societies under Japanese military occupation 5
Focus 5b: Sociolinguistics and discourse II 5
Focus 5b: Sociologische perspectieven op misdaad en deviantie in Japan II 5
Focus 5b:Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political history II 5

Minor/Keuzevakruimte

minor/keuzevak (pakket) 15

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

Een Bachelor Talen en culturen van Japan beschikt over:

  • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

  • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

  • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

  • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Het programma

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de ‘japanologie’. Het bachelorpro¬gramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen.
Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Bindend studieadvies (BSA)
De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de vakken:
Teksten: basis teksten I & II (onderdeel van Taalverwerving BA1) en Japanse verhalen: schrift, tekst, verbeelding.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student een werkstuk in combinatie met het focus-college 5b.
Het onderwerp hiervoor stelt de student in overleg met een docent vast. In het werkstuk zet de student uiteen wat de vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een der bestaande door hem omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld.
Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Japan geeft rechtstreeks toegang tot de doorstroom-masteropleiding Japanese Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.