Studiegids

nl en

Wijsbegeerte

Het deeltijdprogramma van de BA Wijsbegeerte is inhoudelijk identiek aan het voltijdprogramma. Bij de deeltijdopleiding Wijsbegeerte wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 30 EC per jaar als uit­gangspunt genomen, zodat de bache­lor­opleiding nominaal zes jaar duurt. De eerste drie semesters van de bacheloropleiding kunnen geheel in de avonduren worden gevolgd. Het aanbod aan avondcolleges voor het huidige collegejaar wordt hieronder aangegeven. Deeltijdstudenten kunnen echter ook dagcolleges volgen. Voor een overzicht van het gehele BA-programma Wijsbegeerte dat open staat voor deeltijdstudenten zie: BA Wijsbegeerte: standaardtraject. Voor algemene informatie over de deeltijdopleiding, klik op “Informatie”.

Propedeuse

De cursussen van de propedeuse van de BA Wijsbegeerte die in 2010-2011 in de avonduren worden aangeboden. De cursussen Wijsgerige antropologie I en Klassieke teksten worden elk jaar in de avonduren aangeboden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
History of Modern Philosophy 5
Metafysica 5
Cultuurfilosofie 5
History of Modern Political Philosophy 5
Wijsgerige antropologie I 5
Klassieke teksten : Russell’s Philosophy of Logical Atomism 5

Tweede jaar

De cursussen van het tweede jaar van de BA Wijsbegeerte die in 2010-2011 in de avonduren worden aangeboden. De cursus Klassieke teksten wordt elk jaar in de avonduren aangeboden (met een jaarlijks wisselend onderwerp).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen

Klassieke teksten : Russell’s Philosophy of Logical Atomism 5
Taalfilosofie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Politieke filosofie 5

Eventueel op te nemen in de keuzeruimte (zie toelichting)

Wijsgerige antropologie II 5

Derde jaar

Cursussen van het derde jaar van de BA Wijsbegeerte, die in 2010-2011 in de avonduren worden aangeboden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Wijsgerige antropologie III (BA) 10
Wijsgerige antropologie IV (BA) 10
Filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen (BA) 10

Meer info

BA Wijsbegeerte in deeltijd
Avondonderwijs
Bindend studieadvies
Studiefinanciering en collegegeld

BA Wijsbegeerte in deeltijd

De BA-opleiding Wijsbegeerte wordt ook in deeltijd aangeboden. Inhoudelijk is het deelprogramma identiek aan het voltijdprogramma van de BA Wijsbegeerte. Bij de deeltijdopleiding Wijsbegeerte wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 30 EC per jaar als uit­gangspunt genomen, zodat de bache­lor­opleiding nominaal zes jaar duurt. De gemiddelde studielast is in dat geval ongeveer 20 uur per week (colleges en zelfstudie). Over het algemeen kunnen deeltijdstudenten het onderwijs zodanig plannen dat niet meer dan twee werkdagen
(of avonden) per week col­le­ge hoeft te worden gevolgd. Het deeltijdprogramma is flexibel in die zin, dat studenten ook een hoger studietempo kunnen hanteren. In de praktijk is de deeltijdopleiding daardoor een kwestie van maatwerk. Deel­tijd­stu­den­ten wordt aangeraden om in overleg met de stu­dieadviseur een individueel studieplan vast te stellen.

Avondonderwijs

De deeltijdopleiding Wijsbegeerte is géén volledige avondopleiding, maar het studieprogramma van de
BA Wijsbegeerte: standaardtraject is zo ingericht, dat studenten de eerste drie semesters van het studieprogramma geheel in de avonduren kunnen volgen. De cursussen uit het derde jaar kunnen niet in de avonduren worden gevolgd. Alternerend wordt in opeenvolgende academische jaren steeds de helft van het cursusaanbod van het eerste en tweede studiejaar van het bachelorprogramma in de avonduren aangeboden. Deeltijdstudenten die meer studievoortgang willen maken dan 30 EC per jaar, zullen ook dagonderwijs moeten volgen. Deeltijdstudenten mogen ook alleen de dagcolleges van het standaardprogramma volgen, of een combinatie van dag- en avondcolleges.

Bindend studieadvies

De Universiteit Leiden hanteert voor alle studenten die inschrijven in de propedeutische fase van een bacheloropleiding het Leids studiesysteem met bindend studieadvies. Dat geldt ook voor deeltijdstudenten. De regeling Bindend Studieadvies (BSA) houdt in dat iedere deeltijdstudent aan het eind van het tweede inschrijvingsjaar voor de propedeuse advies krijgt over de voortzetting van de studie. Dit advies is negatief en heeft een bindend karakter als de studieresultaten van de student niet voldoen aan de vereisten die daaraan door de instelling zijn gesteld. Een deeltijdstudent krijgt een afwijzend studieadvies indien de student aan het eind van het tweede jaar van inschrijving minder dan 40 EC heeft behaald. Na het derde inschrijvingsjaar moet de propedeuse zijn behaald

Studiefinanciering en collegeld

Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Voor studenten die na 1991 al een bacheloropleiding hebben afgerond en zich vanaf september 2010 willen inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, geldt een veel hoger collegegeld. Zie voor recente informatie: collegelden .