Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen.
Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).

1e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het eerste jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus zijn ook te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Belangrijk om te weten:

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeuse genoemd. Het behalen van de propedeuse, d.w.z. het slagen voor het propedeutisch examen, is de voorwaarde voor de deelname aan het 2e en 3e jaar bachelor en het behalen van het bachelor examen.
De student is voor het propedeutisch examen geslaagd, wanneer voor elk van de onderdelen een voldoende resultaat is behaald. Dan wordt de propedeusebul uitgereikt .

Wanneer je aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet hebt behaald, maar in het kader van het bindend studieadvies toch een positief advies hebt ontvangen, is het toegestaan om bijna alle onderdelen van het tweede bachelorjaar af te leggen. De voorwaarde is wel dat de ontbrekende onderdelen van het eerste jaar bij de eerste gelegenheid worden afgelegd, volgens de dan geldende regelingen en eisen.

Let op: Ook al heb je positief studieadvies gekregen en mag je door naar het tweede jaar, zul je in het tweede jaar niet aan de onderdelen van het “Tweedejaars onderzoekslab” kunnen meedoen als je niet alle onderdelen van het “Eerstejaars onderzoekslab” en “Academische vaardigheden en tutoraat” met goed gevolg hebt afgerond.

Propedeuse dient binnen maximaal 2 jaar te worden behaald, tenzij er sprake is van geregistreerde functiebeperkingen of andere bijzondere omstandigheden die bij de studieadviseur zijn aangekaart en door de examencommissie erkend. Indien je na het tweede studiejaar nog niet alle eerstejaars vaken hebt afgerond, kun je alsnog een negatief bindend advies krijgen.

Voor wie wat meer uit de studie wilt halen…

Als je in het eerste semester merkt dat de studie je makkelijk afgaat en/of je hoge cijfers behaalt (8 en hoger), kun je overwegen om vanaf het tweede semester te beginnen met het Honours Programma. Dit programma volg je in principe gedurende jouw hele studie om aan het eind een “Honours” aantekening op je bachelor-diplomasupplement te krijgen.
Maar je kunt ook overwegen om een kijkje te nemen bij andere opleidingen door een of twee keuzevakken daar te volgen. Deze keuzevakken doe je dan extracurriculair (bovenop je reguliere programma CA-OS).
Let goed op dat deze extracurriculaire activiteiten niet ten koste gaan van jouw hoofdstudie! Je propedeuse behalen binnen één jaar is de hoofdzaak. Extra vakken en leuke keuzevakken kun je ook na je propedeuse volgen!

Vak EC Semester 1 Semester 2

I. Inleiding Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Cultuur en vergelijking 5
Cultuur en globalisering 5
Sociale theorieën 10
Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5
Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken 5

II. Onderzoekslab

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk 10
Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk 5

III. Academische vaardigheden en tutoraat

Tutoraat eerste jaar BA CA-OS n.v.t.
Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie 5
Onderzoekspraktijk 5
Het academisch debat 5

2e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het tweede jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Programma 2e jaar CA-OS

Onderstaand programma van het tweede bachelorjaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald.
Studenten die in hun tweede studiejaar nog propedeusevakken gaan volgen, moeten voor 1 september een Studieplan inleveren bij de studieadviseurd volgens de richtlijnen die in augustus worden bekendgemaakt. Studenten die niet aan de toelatinsgvoorwarden voor het tweedejaars Onderzoekslab voldoen (doordat ze niet alle vakken van de eerstejaars Onderzoeklab en Academische vaardigheden hebben afgerond), moeten de nodige ECTS behalen door het volgen van “vrije keuzevakken” die normaliter in het derde jaar worden gevolgd (lees daarvoor de beschrijving van het 3e jaar CA-OS).

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten alle vier verplichte verdiepingsmodules worden gevolgd van ieder 5 ECTS. Ook alle onderdelen van het Onderzoekslab (de twee methodologische vakken en het Veldwerk NL) behoren tot het verplichte programma.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar in het kader van Area Studies één regionaal vak gekozen, en in het kader van antropoliogisch-sociologische verdieping ook één vak.
De regiomodule kan, na de toestemming van de examencommissie CA-OS, ook buiten het Instituut CA-OS worden gevolgd (zie link “Examencommissie” rechts op deze pagina).
De verdiepingsvakken moeten daarentegen binnen CA-OS worden gevolgd. Zij vormen de introductie tot thematische vakken die in het derde jaar worden gevolgd.

Denk alvast aan je 3e jaar…

In de loop van het eerste semester van jouw tweede studiejaar wordt in het kader van Tutoraat voorlichting gegeven over het invullen van de keuzeruimte van het derde jaar, de stages en het studeren in het buitenland . Zie daarvoor het rooster in de cursusbeschrijving van “Tutoraat tweede jaar BA CA-OS”.
Als je in je derde jaar naar het buitenland wilt moet je je daarvoor in veel gevallen al voor de Kerstvakantie aanmelden!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat tweede jaar BA CA-OS n.v.t.

I. Antropologische velden

Economie en cultuur: consumptie, distributie en productie 5
Gender studies 5
Politieke antropologie: een analyse van (on) macht 5
Religie en moderniteit 5

II. Onderzoekslab

Onderzoeksvoorbereiding 5
Veldwerk NL 10
Multivariate analyse: van data naar verslag 5

III. Area Studies: antropologische kennis lokaal verankerd (één vak te kiezen uit)

Antropologie en sociologie van Sub-Sahara Afrika 10
Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië 10

IV. Antropologische en sociologische verdieping (één vak te kiezen uit)

Globalisering 10
Media Worlds 10
Duurzaamheid 10

3e jaar

Het derde bachelorjaar CA-OS bestaat net als de eerdere twee jaren ook uit 60 EC, maar het verschil is dat de helft daarvan opgaat naar een vrije keuzeruimte en de helft aan verplichte onderdelen.

Verplichte onderdelen (30 ECTS)

 • Bachelor scriptie (10 ECTS)

 • Twee thematische verdiepingsvakken naar keuze, uit het aanbod onderaan (2×10 ECTS)

Vrije keuzeruimte (30 ECTS)

Vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren worden opgevuld. Keuzeonderdelen kunnen in één semester worden geconcentreerd of verspreid over het hele collegejaar. Sommige studenten hebben al in hun 2e bachelorjaar enkele vrije keuzevakken gevolgd, omdat ze bijvoorbeeld het BLO niet konden doen. In sommige gevallen zal een goedkeuring van de examencommissie nodig zijn om deze vakken toe te voegen aan het BA programma CA-OS, maar in meeste gevallen niet.

Hieronder volgen de mogelijkeden en richtlijnen voor de invulling van de vrije keuzeruimte:

1. Een combinatie van onderwijs van het 3e jaar CA-OS: themamodules, stage en/of wintercursus in de Filippijnen (zie cursusbeschrijvingen onderaan). Door deze optie te kiezen, vul je jouw vrije keuzeruimte met de door CA-OS aangeboden vakken.

2. Minor aangeboden aan de Universiteit Leiden.

3. Keuzevakken die zijn gevolgd aan een Nederlandse academische opleiding anders dan CA-OS in Leiden, maar wel binnen de sociale (ofwel maatschappij-) wetenschappen, gedragswetenschappen, archeologie, geesteswetenschappen, economie, rechten en ook academische taalcursussen m.u.v. cursussen Engelse taalvaardigheid. Vakken uit andere dan de hiergenoemde disciplines kunnen na goedkeuring van de examencommissie CA-OS ook eventueel worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS; aangeraden wordt om dit van tevoren bij de examencommissie aan te vragen. Na afronding van keuzevakken aan een universiteit anders dan Universiteit Leiden, dien je een originele cijferlijst in bij de secretaris van de examencommissie N. Osterhaus in te leveren, zodat de vakken en de resultaten kunnen worden ingevoerd in Usis.
Daarnaast kan er maximaal 10 ECTS op niveau 100 worden gebruikt ter invulling van de vrije keuzeruimte, de rest van de vakken moet op een hoger niveau zijn.

4. Studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland en Erasmus-overeenkomsten CA-OS ). Denk eraan dat een buitenlandverblijf minstens een half jaar van tevoren moet worden aangevraagd. Ook moeten de vakken gevolgd in het kader van studie in het buitenland, vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie CA-OS. Na de terugkeer uit het buitenland, lever je een officieel cijferlijst (“transcript” ) in bij de studieadviseur zodat de vakken en de resultaten kunnen worden ingevoerd in Usis.

Ook belangrijk

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ECTS per semester.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Meer dan 180 ECTS behalen binnen jouw bachelor mag ook. De extra ECTS worden dan als extracurriculair onderwijs toegevoegd aan jouw bachelor cijferlijst. Mocht je het Honours Programma hebben afgerond, wordt dit ook als extracurriculair onderwijs gerekend.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Loopbaanvoorbereiding voor derdejaars BA CA-OS n.v.t.

I. Thesis Seminar

Bachelor Thesis 10

II. Verdere verdieping (minimaal twee thematische vakken te kiezen uit)

Contemporary Visual Culture 10
Digital @nthropology: a Critical Take on Information Society 10
Democracy, Human Rights and Social Change 10
Contemporary Challenges in Environment & Society 10
Urban and Rural Development 10
Religion and Modernity 10
Visual Methods 10
Migration and Citizenship 10

III. Fieldschools en stage

Fieldschool Water Management in the Philippines (Winter Course) 10
Individuele stagemogelijkheid (NGO, Musea, e.d.) 20

Arbeidsmarktoriëntatie

Tutoraatmodule “Arbeidsmarktoriëntatie”

Waarom ben je culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan studeren? Wat wil je er later mee worden? Vaak is onvoldoende helder – voor zowel buitenstaanders als antropologen zelf – wat de waarde van een antropoloog op de arbeidsmarkt is. De module Arbeidsmarktoriëntatie zal hier aandacht aan besteden. Uiteraard gaat het vooral om een zeer persoonlijke zoektocht, omdat er veel keuzes en mogelijkheden zijn. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de onderzoeksopdrachten die je uitvoert, de vragen die je jezelf stelt enz. – zijn richtingbepalend met betrekking je toekomstige carrière. In deze module ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Meer specifiek leert de student het volgende:

 • bewuste keuzes te maken met betrekking tot zijn/ haar studieloopbaan die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen.

 • zich oriënteren op de arbeidsmarkt, waarbij hij/ zij zich bewust is van eigen krachten en mogelijkheden en van wensen van werkgevers.

 • te reflecteren op het eigen leren en weet kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma te koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen toekomstige professionele carrière.

 • praktische vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren, zoals het maken van een goede CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Onderwijsvorm

Arbeidsmarktoriëntatie is geen vak dat in een bepaalde tijdsperiode wordt afgerond, maar bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten en andere activiteiten die verspreid door de gehele bachelor-opleiding worden aangeboden. Steeds zullen andere vragen gesteld worden en onderwerpen centraal staan, die passen bij verschillende studie- en ontwikkelingsfasen. Voor een deel zijn de activiteiten ook geïntegreerd in andere vakken door middel van gastsprekers die vertellen over beroepsmogelijkheden voor antropologen en reflectieopdrachten met betrekking op het eigen leren en studieloopbaan. Een belangrijk onderdeel van arbeidsmarktoriëntatie vormt de mogelijkheid tot het lopen van een stage, waarbij studenten praktische werkervaring kunnen opdoen. Dit onderdeel is elders beschreven in deze studiegids (zie het derdejaars onderdeel ‘Stages CA-OS’).

Hier volgt in vogelvlucht het programma:

 • Eerste jaar:
  In het eerste jaar staat de vraag ‘Wat wil ik?’ centraal. Er zal gereflecteerd worden op de vraag: Waarom ben ik antropologie gaan studeren? En: Hoe sluit hetgeen ik geleerd heb aan bij mijn wensen voor later? Ook zal in het eerste jaar stilgestaan worden bij studievaardigheden. Hoe leer ik? Hoe maak ik van mijn studie een succes? Er zullen in het eerste jaar twee plenaire bijeenkomsten zijn en twee bijeenkomsten in werkgroepverband om bovenstaande vragen verder uit te werken. Zie ook de cursusbeschrijving Tutoraat Eerste jaar BA CA-OS .

 • Tweede jaar:
  In het tweede jaar staat de vraag ‘Wat kan ik?’ centraal. Er zal onder meer aandacht zijn voor keuzevakken, studeren in het buitenland, de mogelijkheid van stage lopen en studieloopbaanplanning. Verder zal er aandacht besteed worden aan CV-opbouw en reflectie op de eigen wensen en competenties. Vragen die daarbij aan de orde zijn, zijn: ‘Welke kant wil ik op met deze studie?’, ‘Welke mogelijkheden heb ik daarbij om richting te bepalen?’, ‘Hoe kan ik zinnige ervaringen en vaardigheden opdoen?’, ‘Wat verwacht een werkgever van mij?’, ‘Hoe kan ik werken aan mijn CV?’, ‘Wat is mijn droomvacature?’, ‘Waar ben ik al goed in?’ en ‘Hoe kan ik mijn krachten ten optimale benutten en inzetten?’. Er zullen in het tweede jaar een drietal plenaire bijeenkomsten zijn (waarbij opdrachten in kleiner verband worden uitgewerkt) en één bijeenkomst in werkgroepverband. Zie ook de cursusbeschrijving Tutoraat Tweede jaar BA CA-OS .

 • Derde jaar:
  In het derde jaar staat de vraag ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ centraal. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van een praktische sollicitatietraining met aandacht voor het schrijven van sollicitatiebrieven, het maken van een CV, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarnaast wordt er in het derde jaar ook een ‘Antropologen Carrièredag’ en een voorlichtingsmiddag over het MA programma georganiseerd. In totaal zijn er dus drie grote activiteiten die ieder een dag of dagdeel in beslag zullen nemen:
  1) sollicitatiedag, 2) carrièredag en 3) voorlichting over het MA programma.
  NB. De carrièredag is ook open voor studenten uit andere jaargangen. De sollicitatietraining kan ook gevolgd worden door geïnteresseerde masterstudenten.
  Zie ook de cursusbeschrijving Loopbaanvoorbereiding voor derdejaars CA-OS .

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Tijdens de bijeenkomsten worden opdrachten opgegeven die naar behoren dienen te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursusen hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Drs. Thijs Jan van Schie, t.j.van.schie.2@fsw.leidenuniv.nl, tel. 071-527 3852.
NB. De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .

Meer info

Het bachelorprogramma CA-OS in grote lijnen:

In het eerste jaar van de opleiding volg je de verplichte vakken die binnen deze drie categorieën vallen:

 • Inleiding CA-OS (30 ECTS)

 • Onderzoekslab (15 ECTS)

 • Academische vaardigheden en tutoraat (15 ECTS).

In het tweede jaar volg je de verplichte vakken van de Antropologische velden” (4 vakken) en het “Tweedejaars onderzoekslab” (twee vakken en het Veldwerk NL). Daarnaast kies je één regionaal vak in het kader van “Area Studies” en tevens één vak in het kader van “Antropologische en sociologische verdieping”.

Het derde jaar CA-OS bestaat uit:

 • de bachelorscriptie van 10 ECTS

 • minstens 20 ECTS uit het aanbod van derdejaars thematische vakken van CA-OS

 • de vrije keuzeruimte voor 30 ECTS (in te vullen met nog meer derdejaars thematische vakken van CA-OS, of een minor, of studie in het buitenland, een stage, een door jezelf samengesteld vakkenpakket aan keuzevakken, of een combinatie van deze mogelijkheden)