Prospectus

nl en

Political Science (Leiden)

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Praktische informatie

Voor elke specifiek bachelor jaar worden gedurende het academische jaar diverse bijeenkomsten gepland. Hierover word je op de hoogte gebracht via meldingen van de studieadviseurs in Brightspace en de Nieuwsbrieven die elk blok uitkomen. Houd deze daarom goed in de gaten.

Overzicht informatiesessies 2020-2021

Let op: in semester I zullen er beperkt fysieke welkomst- en informatiebijeenkomsten kunnen plaatsvinden

Bachelor 1
De informatie over de mentoraatsbijeenkomsten zal worden toegelicht tijdens de online welkomstbijeenkomst. Voor deze online welkomstbijeenkomst wordt je per email uitgenodigd in de laatste week van augustus. Houd daarom je Umail goed in de gaten. De 1e mentoraatsbijeenkomsten staan gepland voor woensdag 2 september. Kijk in Usis in welke mentorgroep je zit.

Bachelor 2

  • Informatiebijeenkomst over invulling jaar 3: vrijdag 6 november 2020, 13:15-15:00 uur, online.

  • Informatiebijeenkomst over invulling van jaar 3: dinsdag 2 maart 2021, 13:15-15:00 uur, online.

Bachelor 2/3

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 1: zie vakinformatie.

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 2: zie vakinformatie.

Registreren voor vakken en werkgroepen

Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Service Centrum (OSC) ingeschreven voor de hoorcolleges en werkgroepen in semester 1. Uiterlijk op 28 augustus 2020 kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2 (mits studenten zich op tijd hebben ingeschreven via uSis voor het tweedejaarsonderwijs). Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf semester 2 (Blok 3+4) moeten 1e jaars studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema. Ouderejaars schrijven zich voor alle semesters zelf in.

Vak inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 13 juli 2020, 10.00 uur t/m zondag 23 augustus 2020, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 13 juli 2020, 10.00 uur t/m zondag 18 oktober 2020, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 7 december 2020, 10.00 uur t/m zondag 24 januari 2021, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 7 december 2020, 10.00 uur t/m zondag 21 maart 2021, 23.59 uur
Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, semester 1, wordt verzorgd door het OSC. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2.

Tentamen- en overgangsregels

Bekijk hier de tentamen- en overgangsregelingen voor de specifieke jaargangen.

Vakbeschrijvingen- en vakinformatie

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze Studiegids, maar vooral ook op Brightspace. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op Brightspace.

Plagiaat

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in. Voor meer informatie klik hier

Ingangseisen

Let op: voor bepaalde onderdelen van het bachelorprogramma gelden studievoortgangseisen voordat mag deelgenomen worden aan bijvoorbeeld het bachelorproject of het staan van een 7,0 gemiddeld om mee te doen aan het Exchange programma of om toegelaten te kunnen worden tot één van de master specialisaties die worden aangeboden door Politieke Wetenschappen. Informeer je hierover goed en lees de specifieke informatie bij de specifieke jaargangen of bij de master toelating op de website. Bij vragen hierover, neem contact op met je studieadviseur.

Examencommissie

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER (Onderwijs -en Examenreglement). Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Waarvoor en wanneer je je de examen commissie benaderd staat in de nieuwe FAQ’s

Jaar 1

In het eerste jaar raak je vertrouwd met de voornaamste politicologische begrippen en theorieën. Je volgt inleidende vakken over nationale en internationale politiek. Daarnaast word je getraind in onderzoeksvaardigheden en statistiek. Studeren is een voltijdbaan. Als je er serieus werk van maakt, besteed je gemiddeld zo’n 40 uur per week aan het voorbereiden en volgen van colleges, maken van opdrachten en leren voor tentamens. Gemiddeld 16 uren in de ‘werkweek’ zijn contacturen’, de resterende tijd besteed aan je zelfstudie.

Structuur van het programma

Het academische jaar loopt van begin september tot eind augustus en bestaat uit 2 semesters, elk verdeeld in 2 blokken. Een blok duurt 8 weken, waarvan er 7 voor onderwijs zijn en de laatste week tentamenweek. Elk studiejaar van de bachelor Politicologie bestaat uit 60 studiepunten (EC). 1 EC heeft een studielast van 28 uur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok I

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek 8

Blok II

Recht 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Politiek en Beleid 7

Blok III

Economie voor Politicologen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 7

Blok IV

Politiek van de Europese Unie 5
Inleiding Politieke Wetenschap 8

Jaar 2

Het tweede jaar staat in het teken van verdieping. Thema’s uit het eerste jaar keren terug maar je gaat hier dieper op in. Ook volg je vakken op nieuwe deelterreinen zoals Politieke Psychologie, Nationale Politiek II, Filosofie en Ethiek. Daarmee leg je de basis waar je je in het derde jaar nog verder op kan specialiseren.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Europese Geschiedenis 5
Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok 2

Politieke Psychologie 5
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5

Blok 3

Geschiedenis van de Politieke Filosofie 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Academische Vaardigheden: Data-analyse 5

Blok 4

Analyse van de Internationale Politiek 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Jaar 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Politicologie

Vrije keuzeruimte (30 EC)
1 Bachelor Seminar (10 EC) in blok I, II of III
1 Bachelor Project (20 EC) in semester I of II

Vrije keuzeruimte

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een Minor, studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken.

Zie hiervoor de vakbeschrijving in vrije keuzeruimte jaar 3

Bachelor Seminar

Ingangseis propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen.

Bachelor Project

Ingangseis propedeuse en minimaal 40 EC uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp; verder eventuele aanvullende ingangseisen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Vrije keuzeruimte

Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Bachelor Seminars

Personalisering van de Politiek (in Nederland) 10
Democratie in Stad en Dorp 10
Politiek in Oost-Europa na de ondergang van de Sovjet-Unie 10
Debilerative Democracy and its Limits 10
Nederland en de Europese Unie 10

Bachelor Project

Bachelor Project Politicologie 2020-2021 20

Studie- en loopbaanadvies

Studieadvies
Het team van studieadviseurs probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de studie. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van het studieprogramma en daarom kun je bij hen terecht voor hulp, advies of ondersteuning. Het is goed om te beseffen dat de studieadviseurs er niet alleen voor je zijn als er problemen zijn (studiegerelateerd, persoonlijk of medisch), maar ook voor het maken van bijvoorbeeld een goede studieplanning, het bespreken van een exchange/ stage of als je hulp zoekt bij het maken van andere keuzes tijdens je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden
Voor zaken als persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc. verzoeken we je om voor aanvang van het studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. .
Indien je tijdens het collegejaar wordt gehinderd in je studievoortgang door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Jij moet daar wel zelf tijdig bepaalde zaken voor regelen door zo snel mogelijk je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden.

Regeling Bindend Studieadvies
Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (regeling BSA). Volgens de regeling moet je als voltijdstudent in het eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (EC) behalen. De examencommissie stuurt je in het eerste jaar twee keer een bericht over je studievoortgang. Uiterlijk 31 januari ontvang je van de examencommissie een eerste niet-bindend studieadvies. Uiterlijk 15 augustus ontvang je van de examencommissie het bindend studieadvies.

Mentoraat
Tijdens je eerste studiejaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor, een studentmentor en de studieadviseurs. In de eerstejaarswerkgroepen bij Inleiding Internationale Politiek, Politiek en Beleid, Inleiding Vergelijkende Politicologie en Inleiding Politieke Wetenschap leer je academische vaardigheden die essentieel zijn om een (sociaal-) wetenschappelijke studie zoals Politicologie of de specialisatie Internationale politiek succesvol te doorlopen en af te ronden.
De werkgroepdocent van de werkgroepen van blok 1 en 2 is tevens je mentor tijdens het eerste semester (blok 1 en 2). Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studieaanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 word je uitgenodigd voor een vervolggesprek.

In het 1e semester zul je ook in groepsvorm begeleiding krijgen van de student-mentoren. De student-mentor is er voornamelijk om jou te helpen de overstap van middelbare school naar Universiteit te vergemakkelijken en om je wegwijs te maken op de Universiteit, het studeren en het studentenleven.

Daarnaast kun je je ook tot je studieadviseur wenden voor begeleiding en advies. De studieadviseur monitort je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten.De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan. Tijdens de online welkomstbijeenkomst zullen de studieadviseurs meer informatie geven over de opzet van het mentoraat en de precieze planning hiervan.

Loopbaanadvies
De studie Politicologie / Internationale Politiek leidt niet op tot een specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegenkomen. Net als aan de verschillende keuzes die je de komende jaren tijdens je studie gaat maken: ga je wel of niet naar het buitenland, welke vakken volg je in jaar 3, wil je nog iets naast je studie doen ? Al deze keuzes bepalen wat je na je studie Politicologie / Internationale Politiek kunt gaan doen. Heb je vragen hierover of wil je een oriënterend gesprek, kijk dan eens naar het Career Preparations Channel in Brightspace of maak een afspraak met je studieadviseur.

Studieadviseurs
Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink
Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer