Prospectus

nl en

Linguistics

De Bachelor opleiding Taalwetenschap leidt op voor inzicht en vaardigheden op het terrein van cognitie, klankstructuur, morfologie, syntaxis en semantiek van taal. De duur van de opleiding is drie jaar, in voltijd. De voertaal is Nederlands en Engels. Voor meer informatie voor studenten kun je ook terecht bij de website van Taalwetenschap. Het bezoekadres is Van Wijkplaats 3 te Leiden.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse en Synthese van Spraak 5
Articulatorische Fonetiek 5
Experimentele fonetiek 5
Fonologie 1 5
Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap 5
Logica I 5
Psycholinguistics 5
Semantiek 2 5
Structuurcursus Germaanse talen 5
Structure course – non-western language 5
Syntax 1 5
Syntax 2 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Fonologie 2 5
Geschiedenis van de taalkunde 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Neurolinguistics 5
Hands-on workshop psycholinguistics 5
Semantiek 3 5
Werkgroep Klank en Klankstructuur 10
Werkgroep Taal en Cognitie 10
Taalkundig veldwerk 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Werkgroep Taal en Spraaktechnologie 10
Keuzeruimte Taalwetenschap 30
Seminar in Syntax and Semantics 10
BA eindwerkstuk 10

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
‘Aansluitende programma’s”:#4

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Taalwetenschap:

  • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en in¬zicht op het terrein van cognitie, spraak, klankstructuur, syntaxis, semantiek, en computatie;

  • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

  • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

  • kunnen kennis en inzicht op het gebied van klankstructuur, morfologie, syntaxis en semantiek toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.
    Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
De propedeuse biedt een brede oriëntatie in het verschijnsel menselijke taal en de stu¬die van taal en verschaft de student inzicht in de verscheidenheid van talen. Studenten maken kennis met de verschillende, ook interdisciplinaire, gebieden van taalonderzoek en krijgen scholing in methodes van taalanalyse. In de inleidende en meer gevorderde colleges worden boeken en artikelen gebruikt die de studenten, sa¬men met de behandelde stof, wegwijs maken in het vakgebied en de manier van redene¬ren. Deze colleges worden tevens gebruikt voor het aanleren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het oefenen van technieken en het oplossen van problemen, zowel individueel als in kleine groepen.

Tweede en derde jaar
De basis die in het eerste jaar is gelegd, wordt in het tweede en het derde studiejaar verdiept en verbreed. De student volgt colleges en maakt opdrachten en werkstukken in vier richtingen: vorm en betekenis (syntaxis en semantiek), taaltechnologie (com¬putationele semantiek, experimenteel taalonderzoek), taal en cognitie (psycholinguïs¬tiek, neurolinguïstiek) en spraak en klanksysteem (fonetiek en fonologie). Het BA-eindwerkstuk waarmee het derde jaar wordt afgesloten geeft de student de mogelijkheid tot een specialisatie op een van de vier terreinen van taalonderzoek.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Taalwetenschap geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics aan de Universiteit Leiden. Ba¬chelors Taalwetenschap kunnen bovendien solliciteren naar een plaats in de tweejarige onder¬zoeksmasteropleiding ‘Linguistics: structure and variation in the languages of the world’ van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.