Studiegids

nl en

Honours College FSW

Honours College FSW is het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Honours College FSW biedt studenten die een extra uitdagingen zoeken, de mogelijkheid naast hun reguliere bachelorstudie kennis te maken met verschillende wetenschappelijke disciplines.
Het Honours College FSW biedt drie trajecten aan. Deze worden zowel in een Nederlandstalige-, als Engelstalige variant aangeboden.

 • HC FSW – Traject Wetenschap & Samenleving
  30 EC interdisciplinair verdiepings- en verbredingsprogramma met eigen community

 • HC FSW – Individueel traject
  30 EC individueel samen te stellen Honoursprogramma

 • HC FSW – Dubbele bachelor +
  Combinatie van twee volledige BA disciplines, met toevoeging van een Honours Class

Voor meer informatie over het Honours College FSW bezoek de website.

Wetenschap & Samenleving

Vak EC Semester 1 Semester 2

Bachelor I (5 EC)

Introductie Wetenschap & Samenleving. Studenten volgen een vaststaand programma van in totaal 5 EC.

Social Science Lab 5

Bachelor II (15 EC)

De relatie tussen de wetenschap en de samenleving wordt in het tweede jaar verder uitgediept. Naast twee gezamenlijke excursies, wordt door studenten een eigen programma samengesteld van in totaal 15 EC.

Het programma bestaat uit ten minste één vak, gekozen uit de reguliere Honours Courses

Crisis Leadership 5
Triple S: Sleep? Do we really need it? 3
Triple S: Moralizers Through and Through 2
Triple S: Preventie en repressie van jeugdcriminaliteit 3

Elective Honours Courses

Zo nodig kunnen de reguliere Honours courses aangevuld tot een totaal van 15 EC door extra onderdelen te kiezen uit de Elective Honours Courses. NB Er is maximaal één cursus toegestaan uit een regulier Bachelorprogramma.

Honours Lectures 5
Honours Class (Honours College FSW) 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Lezingenreeks 1
Lectures & Journalism 3/5
Maatschappelijke stage 1/2
Regulier BA vak 5

Bachelor III (10 EC)

Het programma voor het derde jaar van het Honours College FSW heeft een omvang van 10 EC en is het afsluitende jaar van het traject Wetenschap & Samenleving.

Wetenschap en Samenleving III 2
Honours Class (Honours College FSW) 5
Uitbreiding bachelorscriptie 3

Individueel

Voor studenten die wel een extra uitdaging willen, maar liever een eigen Honours traject willen samenstellen in plaats van het reguliere Honours College FSW programma te volgen, is er het Honours College FSW Individueel Traject. Het uitgangspunt hierbij is dat je zelf een overkoepelend thema aandraagt op grond van jouw eigen toekomstvisie op hetgeen je later wilt gaan doen in jouw beroep. Wat zie jij als een goede voorbereiding op jouw latere missie in je professionele bestaan?
Er kan hierbij worden gedacht aan verdieping met cursussen op het betreffende vakgebied, een verbreding van dat specifieke veld en een uitbreiding van de BA scriptie op relevante aspecten.

Ingangseisen

Cijfergemiddelde (GPA) van 7,5 en een nominale studieduur.

Inhoud Honours College FSW Individueel traject

Totale omvang van het Honours Individueel traject is 30 EC.

1.
Tenminste 10 EC uit de programma’s van het Honours College FSW en de Honours Academy:

 • Tenminste één Honours Class zoals aangeboden door de Honours Academy (5 EC).

 • De workshops “Personal and Professional Development” (2 EC in jaar 2, 1 EC in jaar 3) uit het programma van het Honours College FSW zijn eveneens verplicht.

 • Andere vakken uit het programma van het Honours College FSW die je mag volgen (maar hoeft niet): een maatschappelijke of onderzoeksstage (2-5 EC), een vak aan het Leiden University College (5 EC), en/of het vak Crisis Leadership (5 EC).

2.
Regulier onderwijsaanbod (aanvullen tot 28 EC). Daarbij gaat het om reguliere vakken binnen de eigen studie of bij een ander BA programma.
Er mogen maximaal twee vakken van de eigen discipline worden gevolgd, maar wel vakken van een hoger niveau dan het huidige studiejaar (in jaar 2 moet het minimaal niveau 300 zijn, in het 3e jaar niveau 400). Daarnaast krijg je bij deze vakken ook een aanvullende Honours opdracht.
Let op: deze vakken tellen dus niet mee voor de studiepunten van de eigen opleiding. Vakken buiten de eigen discipline, dus van een andere BA opleiding, dienen in jaar 2 niveau 300 te hebben en in jaar 3 niveau 400.

3.
Een uitbreiding van 2 EC van de BA scriptie voor extra verdieping of verbreding van het onderzoek.

Toelatingsprocedure Honours College FSW Individueel traject

De toelating vindt plaats in een aantal stappen.

Wanneer je aan de GPA en nominale studieduur eisen voldoet, kun je je aanmelden als kandidaat voor het FSW Individuele Honours Traject via deze link.

De coach van het Honours College FSW nodigt je uit voor een gesprek. Met de hulp van de coach stel je een studieplan voor jouw Honours programma samen.

Het definitieve studieplan leg je voor aan de coach, samen met een brief waarin je je persoonlijke leerlijn onder woorden brengt, evenals een motivatie waarom het voorgestelde individuele programma ‘Honours waardig’ is. In deze brief gaat het dus om een persoonlijke en zelfstandig uitgedachte leerlijn in een coherent en gestructureerd betoog, waarin je beschrijft:

 • welk(e) samenhangende of thematische leerdoel(en) je wil bereiken

 • bij welke specifieke facultaire HC-eindterm(en) en/of doelstellingen het leerdoel aansluit en waarin je motiveert hoe die eindtermen en/of doelstellingen worden gerealiseerd.

De coach zal het studieplan vervolgens goedkeuren; indien nodig wordt het studieplan ook voorgelegd aan de examencommissie.

Eindtermen Honours College FSW

 • HC studenten hebben kennis van overeenkomsten en verschillen in kennisverwerving in de verschillende wetenschappelijke disciplines.

 • HC studenten zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over de interactie tussen wetenschap en samenleving.

 • HC studenten kunnen meerdere perspectieven innemen om tot probleemoplossingen te komen.

 • HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding.

Dubbele Bachelor+

Het Honours College FSW biedt studenten met een dubbele bachelor een aangepast honoursprogramma aan. Om als student deel te nemen aan het Honours College moet naast de reguliere studies minimaal één Honours Class (5 EC) gevolgd.

Aanmelden voor het Dubbele Bachelor+ programma kan tot het einde van het tweede studiejaar (geteld vanaf de eerste studie) en wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De student volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in ieder geval één aan de Universiteit Leiden faculteit Sociale Wetenschappen;

 • De student haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

 • De student heeft een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Zie de website voor meer informatie.