Studiegids

nl en

Honours College FSW

Honours College FSW is het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Honours College FSW biedt studenten die een extra uitdagingen zoeken, de mogelijkheid naast hun reguliere bachelorstudie kennis te maken met verschillende wetenschappelijke disciplines. Het Honours College FSW biedt drie trajecten aan. Deze worden zowel in een Nederlandstalige-, als Engelstalige variant aangeboden.

 • HC FSW – Traject Wetenschap & Samenleving 30 EC interdisciplinair verdiepings- en verbredingsprogramma met eigen community

 • HC FSW – Individueel traject 30 EC individueel samen te stellen Honoursprogramma

 • HC FSW – Dubbele bachelor + Combinatie van twee volledige BA disciplines, met toevoeging van een Honours Class

Voor meer informatie over het Honours College FSW bezoek de website.

Wetenschap & Samenleving

Leerdoelen:
1. HC studenten hebben kennis van de manier waarop bepaalde thema’s door verschillende wetenschappelijke disciplines worden benaderd en begrepen.
2. HC studenten zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over de interactie tussen wetenschap en samenleving.
3. HC studenten kunnen tot probleemoplossingen komen door meerdere perspectieven in te nemen.
4. HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Bachelor I (5 EC)

Introductie Wetenschap & Samenleving. Studenten volgen een vaststaand programma van in totaal 5 EC.

Social Science Lab 5

Bachelor II (5 EC Verplicht + 10 EC Keuze = 15 EC)

In het tweede jaar kiezen studenten een thema dat als rode draad door al hun activiteiten binnen de track Wetenschap & Samenleving loopt. Dit begint met een verplicht introductievak in het thema. Studenten kunnen kiezen uit:

Introduction Sustainability and Health 3
Introduction Adults and Children in a Polarising World 3
Introduction Digitalisation and Robotisation 3
Introductie Levenskeuzes en Demografie 3

Ook verplicht zijn:

Tweedaagse excursie 1
Personal and Professional Development 1

Elective Honours Courses (Bachelor II)

Naast de verplichte vakken kiezen studenten een pakket van 10EC uit de volgende vakken:

Philosophic Considerations: Human Nature and Moral Progress 3
Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media 3
Juvenile Delinquency: Prevention and Repression 5
Mythical Institutions: Searching for the Secrets of Success 5
Maatschappelijke stage 1 / 5
Onderzoeksstage 1 / 5
Lezingenreeks 1 / 2
Honours Class (Honours College FSW) 5
Honours Lectures 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Regulier BA vak 5

Bachelor III (10 EC)

In het laatste jaar van de track Wetenschap & Samenleving volgen studenten een vast programma van 5EC en kiezen zij een Honours Class.

Uitbreiding BA Scriptie 3
Honours Class (Honours College FSW) 5

Elective Honours Courses (Bachelor III)

Als studenten in jaar 2 een Honours Class hebben gevolgd kunnen zij in plaats daarvan ook kiezen uit: (NB: een regulier BA-vak moet in jaar 3 een niveau van minstens 400 hebben).

Maatschappelijke stage 1 / 5
Onderzoeksstage 1 / 5
Honours Lectures 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Regulier BA vak 5
Wetenschap en Samenleving III 2

Individueel

Voor studenten die wel een extra uitdaging willen, maar liever een eigen Honours traject willen samenstellen in plaats van het reguliere Honours College FSW programma te volgen, is er het Honours College FSW Individueel Traject. Het uitgangspunt hierbij is dat je zelf een overkoepelend thema aandraagt op grond van jouw eigen toekomstvisie op hetgeen je later wilt gaan doen in jouw beroep. Wat zie jij als een goede voorbereiding op jouw latere missie in je professionele bestaan?
Er kan hierbij worden gedacht aan verdieping met cursussen op het betreffende vakgebied, een verbreding van dat specifieke veld en een uitbreiding van de BA scriptie op relevante aspecten.

Ingangseisen

Cijfergemiddelde (GPA) van 7,5 en een nominale studieduur.

Inhoud Honours College FSW Individueel traject

Totale omvang van het Honours Individueel traject is 30 EC.

1.
Tenminste 10 EC uit de programma’s van het Honours College FSW en de Honours Academy:

 • Tenminste één Honours Class zoals aangeboden door de Honours Academy (5 EC).

 • De workshops “Personal and Professional Development” (2 EC in jaar 2, 1 EC in jaar 3) uit het programma van het Honours College FSW zijn eveneens verplicht.

 • Andere vakken uit het programma van het Honours College FSW die je mag volgen (maar hoeft niet): een maatschappelijke of onderzoeksstage (1-5 EC) en één (maar niet meer) vak aan het Leiden University College (5 EC).

2.
Regulier onderwijsaanbod (aanvullen tot 28 EC). Daarbij gaat het om reguliere vakken binnen de eigen studie of bij een ander BA programma.
Er mogen maximaal twee vakken van de eigen discipline worden gevolgd, maar wel vakken van een hoger niveau dan het huidige studiejaar (in jaar 2 moet het minimaal niveau 300 zijn, in het 3e jaar niveau 400). Daarnaast krijg je bij deze vakken ook een aanvullende Honours opdracht.
Let op: deze vakken tellen dus niet mee voor de studiepunten van de eigen opleiding. Vakken buiten de eigen discipline, dus van een andere BA opleiding, dienen in jaar 2 niveau 300 te hebben en in jaar 3 niveau 400.

3.
Een uitbreiding van 3 EC van de BA scriptie voor extra verdieping of verbreding van het onderzoek.

Toelatingsprocedure Honours College FSW Individueel traject

De toelating vindt plaats in een aantal stappen.

Wanneer je aan de GPA en nominale studieduur eisen voldoet, kun je je aanmelden als kandidaat voor het FSW Individuele Honours Traject via deze link.

De coach van het Honours College FSW nodigt je uit voor eerste bijeenkomst. Met de hulp van de coach stel je een studieplan voor jouw Honours programma samen.

Het definitieve studieplan leg je voor aan de coach en de coördinator van het Honours College FSW. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met hen, waarin je wordt gevraagd om het volgende toe te lichten: welk(e) samenhangende of thematische leerdoelen je wilt bereiken, je persoonlijke leerlijn, de vakken die je hebt gekozen voor jouw Honours programma, en de wijze waarop jouw programma je in staat stelt om de facultaire eindtermen van het Honours programma te realiseren. Goedkeuring van het studieplan geschiedt door de coach en de coördinator. Indien nodig wordt het studieplan ook voorgelegd aan de examencommissie.

Eindtermen Honours College FSW

 • HC studenten hebben kennis van de manier waarop bepaalde thema’s door verschillende wetenschappelijke disciplines worden benaderd en begrepen.

 • HC studenten hebben een visie ontwikkeld op een actueel maatschappelijk probleem dat gerelateerd is aan hun thema.

 • HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding, en zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over hun uitgekozen thema.

Dubbele Bachelor+

Het Honours College FSW biedt studenten met een dubbele bachelor een aangepast honoursprogramma aan. Om als student deel te nemen aan het Honours College moet naast de reguliere studies minimaal één Honours Class (5 EC) gevolgd.

Aanmelden voor het Dubbele Bachelor+ programma kan tot het einde van het tweede studiejaar (geteld vanaf de eerste studie) en wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De student volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in ieder geval één aan de Universiteit Leiden faculteit Sociale Wetenschappen;

 • De student haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

 • De student heeft een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Zie de website voor meer informatie.