Studiegids

nl en

Honours College FSW

Honours College FSW is het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Honours College FSW biedt studenten die een extra uitdagingen zoeken, de mogelijkheid naast hun reguliere bachelorstudie kennis te maken met verschillende wetenschappelijke disciplines.
Het Honours College FSW biedt drie trajecten aan. Deze worden zowel in een Nederlandstalige-, als Engelstalige variant aangeboden.

 • HC FSW – Traject Wetenschap & Samenleving
  30 EC interdisciplinair verdiepings- en verbredingsprogramma met eigen community

 • HC FSW – Individueel traject
  30 EC individueel samen te stellen excellentieprogramma

 • HC FSW – Dubbele bachelor +
  Combinatie van twee volledige BA disciplines, met toevoeging van een Honours Class

Voor meer informatie over het Honours College FSW bezoek de website.

Wetenschap & Samenleving

Vak EC Semester 1 Semester 2

Bachelor I (5 EC)

Introductie Wetenschap & Samenleving. Studenten volgen een vaststaand programma van in totaal 5 EC.

Wetenschap en Samenleving I: een introductie 5

Bachelor II (15 EC)

De relatie tussen de wetenschap en de samenleving wordt in het tweede jaar verder uitgediept. Naast twee gezamenlijke excursies, wordt door studenten een eigen programma samengesteld van in totaal 15 EC.

Het programma bestaat uit ten minste 3 EC, gekozen uit de reguliere Honours Courses:

Leadership 5
Doing REAL Research: onderzoeker in een digitale samenleving 5
Triple S: Sleep? Do we really need it? 3
Triple S: Moralizers Through and Through 2
Triple S: Preventie en repressie van jeugdcriminaliteit 3

Elective Honours Courses

Zo nodig kunnen de reguliere Honours courses aangevuld tot een totaal van 15 EC door extra onderdelen te kiezen uit de Elective Honours Courses. NB Er is maximaal één cursus toegestaan uit een regulier Bachelorprogramma.

Hoe helpt de wetenschap de beroepspraktijk vooruit (en andersom)? 5
Honours Lectures 5
Honours Class (Honours College FSW) 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Lezingenreeks 1
Lectures & Journalism 3
Honours Mini Onderzoeksstage 1
Maatschappelijke stage 1

Bachelor III (10 EC)

Het programma voor het derde jaar van het Honours College FSW heeft een omvang van 10 EC en is het afsluitende jaar van het traject Wetenschap & Samenleving.

Wetenschap en Samenleving III 2
Honours Class (Honours College FSW) 5
Uitbreiding bachelorscriptie 3

Individueel

Voor studenten die wel een extra uitdaging willen, maar deze buiten het reguliere Honours College FSW programma willen zoeken is er het Honours College FSW Individueel Traject. Het uitgangspunt hierbij is dat je zelf een overkoepelend thema aandraagt op grond van jouw eigen toekomstvisie op hetgeen je later wilt gaan doen in jouw beroep. Wat zie jij als een goede voorbereiding op jouw latere missie in je professionele bestaan?
Er kan hierbij worden gedacht aan verdieping met cursussen op het betreffende gebied, een verbreding van dat specifieke veld en, zo mogelijk, een uitbreiding doen van de Bachelor scriptie op relevante aspecten.

Ingangseisen

 1. Cijfergemiddelde (GPA) van 7,5 en een nominale studieduur
 2. Een goedkeuring van het plan ter invulling van het Individuele traject door de Honours College FSW Coach voorafgaand aan de uitvoering. Dit plan dient ook goedgekeurd te worden door de examencommissie van het Honours College FSW

Inhoud Honours College FSW Individueel traject

Totale omvang van het Honours Individueel traject is 30 EC.

 1. Honours onderwijsaanbod (10 EC of meer) uit het Honours College FSW en de Honours Academy aangeboden Programma (zie link); Er wordt in ieder geval één Honours Class zoals aangeboden door de Honours Academy gevolgd;
 2. Regulier onderwijsaanbod (aanvulling tot 30 EC). Daarbij gaat het om een samenstel van cursussen binnen en buiten de eigen studie. Dit zijn reguliere vakken uit het curriculum van de disciplines binnen of buiten de FSW.
 • Er mogen maximaal 2 vakken van de eigen discipline worden gevolgd, maar wel vakken van een hoger niveau dan het huidige studiejaar (in jaar 2 moet het minimaal niveau 300 zijn, in het 3e jaar niveau 400). Daarenboven ook een aanvullende Honours opdracht voor deze vakken. Let op: deze vakken tellen dus niet mee voor de studiepunten van de eigen opleiding.

 • Vakken buiten de eigen discipline, dus van een andere BA opleiding, dienen in jaar 2 niveau 300 te hebben en in jaar 3 niveau 400.

 • Een uitbreiding van 3 EC van de Ba scriptie voor extra verdieping of verbreding van het onderzoek.

Toelatingsprocedure Honours College FSW Individueel traject

De toelating vindt plaats in een aantal stappen.
Wanneer je aan de GPA en nominale studieduur eisen voldoet, kun je je aanmelden als kandidaat voor het FSW Individuele Honours Traject via deze link.

 • Je overlegt met je Honours Coach over jouw, zo concreet mogelijke, voorstel voor dit traject.

 • Je legt het uiteindelijke voorstel voor jouw Individuele Traject voor aan de Examencommissie van het FSW Honours, die het eventueel amendeert / goedkeurt.

Samenstellen van het individuele plan

 • Een beschrijving van de persoonlijke leerlijn en

 • Een motivatie waarom het voorgestelde individuele programma ‘Honourswaardig’ is.

Het Honours studieplan is dus een persoonlijke en zelfstandig uitgedachte leerlijn in een coherent en/of gestructureerd betoog of kader waarin je beschrijft:
1. welk(e) samenhangende of thematische leerdoel(en) je wil bereiken,
2. bij welke specifieke facultaire HC-eindterm(en) en/of doelstellingen het leerdoel aansluit en
3. waarin je motiveert waarom die eindtermen en/of doelstellingen worden gerealiseerd.’

Eindtermen Honours College FSW

 • HC studenten hebben kennis van overeenkomsten en verschillen in kennisverwerving in de verschillende wetenschappelijke disciplines.

 • HC studenten zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over de interactie tussen wetenschap en samenleving.

 • HC studenten kunnen meerdere perspectieven innemen om tot probleemoplossingen te komen.

 • HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding.

Bekijk de website voor meer informatie.

Dubbele Bachelor+

Het Honours College FSW biedt studenten met een dubbele bachelor een aangepast honoursprogramma aan. Om als student deel te nemen aan het Honours College moet naast de reguliere studies minimaal één Honours Class (5 EC) gevolgd.

Aanmelden voor het Dubbele Bachelor+ programma kan tot het einde van het tweede studiejaar (geteld vanaf de eerste studie) en wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De student volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in ieder geval één aan de Universiteit Leiden faculteit Sociale Wetenschappen;

 • De student haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

 • De student heeft een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Zie de website voor meer informatie.