Studiegids

nl en

Honours College FSW

Honours College FSW is het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Honours College FSW biedt studenten die een extra uitdagingen zoeken, de mogelijkheid naast hun reguliere bachelorstudie kennis te maken met verschillende wetenschappelijke disciplines.
Het Honours College FSW biedt drie trajecten aan. Deze worden zowel in een Nederlandstalige-, als Engelstalige variant aangeboden.

 • HC FSW – Traject Wetenschap & Samenleving
  30 EC interdisciplinair verdiepings- en verbredingsprogramma met eigen community

 • HC FSW – Individueel traject
  30 EC individueel samen te stellen excellentieprogramma

 • HC FSW – Dubbele bachelor +
  Combinatie van twee volledige BA disciplines, met toevoeging van een Honours Class

Voor meer informatie over het Honours College FSW bezoek de website.

Wetenschap & Samenleving

Vak EC Semester 1 Semester 2

Bachelor I (5 EC)

Introductie Wetenschap & Samenleving. Studenten volgen een vaststaand programma van in totaal 5 EC.

Wetenschap en Samenleving I: een introductie 5

Bachelor II (15 EC)

De relatie tussen de wetenschap en de samenleving wordt in het tweede jaar verder uitgediept. Naast twee gezamenlijke excursies, wordt door studenten een eigen programma samengesteld van in totaal 15 EC.
Dit programma bestaat uit minimaal een de volgende drie modules (5 EC):

Leiderschap 5
Doing REAL Research: onderzoeker in een digitale samenleving 5
Triple S: Sleep? Do we really need it? 3
Triple S: Preventie en repressie van jeugdcriminaliteit 3
Triple S: Intuïtie 2

Aangevuld tot 15 EC met:

Naast onderstaande vakken is het voor tweedejaars studenten van het Honours College FSW ook mogelijk een vak te volgen bij de studierichting Liberal Arts and Sciences – Global Challenges van het LUC. Een keuze kan worden gemaakt uit het aanbod van het LUC. Zie het aanbod op de website.
Er moet rekening worden gehouden met de voorrang die LUC studenten hebben en het niveau van het vak (minimaal 200 of hoger). Studenten moeten hun coach raadplegen om te overleggen of zij over voldoende voorkennis beschikken om het vak te kunnen volgen.
Studenten die een vak willen volgen bij het LUC dienen de naam en vakcode z.s.m. door te geven aan hun coach.

Hoe helpt de wetenschap de beroepspraktijk vooruit (en andersom)? 5
Honours Lectures 5
Honours Class (Honours College FSW) 5
Lezingenreeks 1
Lectures & Journalism 3
Honours Mini Onderzoeksstage 1
Maatschappelijke stage 1

en/of maximaal 5 EC uit:

Tweedejaars studenten van het Honours College FSW kunnen er ook voor kiezen een verdiepingsvak van 5 EC uit het Bachelor-onderwijs van de eigen studierichting te volgen. Dit dient geen verplicht vak te zijn, maar een keuzevak. Het vak telt niet mee als onderdeel van het reguliere Bachelor programma. Naast de reguliere tentaminering dient een extra opdracht te worden gemaakt.
Vakken dienen minimaal een niveau 300 te hebben (een niveau hoger dan het reguliere niveau van het tweede studiejaar).
Wanneer een verdiepingsvak wordt gekozen kan geen verbredingsvak meer worden gekozen.

Er kan ook worden gekozen voor een vak van 5 EC uit het Bachelor-onderwijs buiten de eigen studierichting (een verbredingsvak). Vakken dienen in dit geval ook minimaal een niveau 300 te hebben. In het geval van een verbredingsvak, mag geen verdiepingsvak meer worden gekozen.

Bachelor III (10 EC)

Het programma voor het derde jaar van het Honours College FSW heeft een omvang van 10 EC en is het afsluitende jaar van het traject Wetenschap & Samenleving.

Wetenschap en Samenleving III 2
Honours Class (Honours College FSW) 5
Uitbreiding bachelorscriptie 3

Individueel

Binnen het Honours College FSW is het ook mogelijk een individueel programma te volgen. Dit programma wordt door de student zelf samengesteld, maar moet wel worden goedgekeurd door de examencommissie.

Goedkeuring van het samengestelde programma door de Examencommissie geschiedt aan de hand van een studieplan. Dit studieplan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het programma voldoet aan het minimum van 30 EC, waarvan minimaal 20 EC aan onderzoeksactiviteiten of onderwijs;

 • Het plan past binnen de Leidse visie op excellentie en op het profiel van de excellente student;

 • Een interdisciplinaire Honours Class ter waarde van 5 EC maakt deel uit van het opgestelde programma.

De facultaire coördinator kan helpen bij het opstellen van het studieplan.

Bekijk de website voor meer informatie.

Dubbele Bachelor+

Het Honours College FSW biedt studenten met een dubbele bachelor een aangepast honoursprogramma aan. Om als student deel te nemen aan het Honours College moet naast de reguliere studies minimaal één Honours Class (5 EC) gevolgd.

Aanmelden voor het Dubbele Bachelor+ programma kan tot het einde van het tweede studiejaar (geteld vanaf de eerste studie) en wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De student volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in ieder geval één aan de Universiteit Leiden faculteit Sociale Wetenschappen;

 • De student haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

 • De student heeft een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Zie de website voor meer informatie.