Studiegids

nl en

Philosophy of a Specific Discipline

Het pre-master programma Philosophy of a Specific Discipline biedt een voorbereiding op de MA Philosophy of a Specific Discipline (MA Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied). Deze tweejarige masteropleiding is bedoeld voor studenten met een bachelorgraad in een niet-wijsgerige opleiding, die geïnteresseerd zijn in een wijsgerige reflectie op het terrein van dat wetenschapsgebied. Mogelijke aandachtsgebieden zijn de grondslagen, de geschiedenis en de methodologie van het vakgebied, de samenhang ervan met aanpalende gebieden, de ethische implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en de ethiek van de beroepspraktijk.

Specialisaties in de MA in Philosophy of a Specific Discipline

 • Philosophy of Humanities

 • Philosophy of Law

 • Philosophy of Medical Sciences

 • Philosophy of Natural Sciences

 • Philosophy of Political Science

 • Philosophy of Psychology

Structuur pre-master

Het pre-masterprogramma heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen van het bachelorprogramma Wijsbegeerte. De selectie is afhankelijk van de beoogde specialisatie in de MA Philosophy of a Specific Discipline.

 • 30 EC / 6 verplichte inleidende cursussen (elk 5 EC, niveau 100-200)

 • 10 EC / 2 cursussen naar keuze (elk 5 EC, niveau 100-300)

 • 20 EC / BA3-cursussen naar keuze uit een voor de beoogde masterspecialisatie aangewezen BA-specialisatie, (20 EC, niveau 300-400)

NB: voor de specialisatie Philosophy of Medical Sciences worden geen 6 maar 7 cursussen verplicht gesteld en resteert één cursus van 5 EC naar keuze.

Zie “Meer info” voor meer informatie over het programma, inschrijving, kosten en toelating tot de masteropleiding.

Verplichte inleidende vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

Beoogde MA-specialisatie:

Philosophy of Humanities

Antieke wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
Metafysica 5
Ethiek 5
Cultuurfilosofie 5
Wijsgerige antropologie I 5

Philosophy of Law

Antieke wijsbegeerte 5
Ethiek 5
Politieke filosofie 5
History of Modern Philosophy 5
History of Modern Political Philosophy 5
Epistemologie 5

Philosophy of Medical Sciences (sociaal-ethische variant)

Maak een keuze tussen Wetenschapsfilosofie en Epistemologie. De overige cursussen zijn verplicht.

Antieke wijsbegeerte 5
Politieke filosofie 5
Ethiek 5
History of Modern Philosophy 5
Wetenschapsfilosofie 5
Philosophy of Mind 5
Epistemologie 5

Philosophy of Medical Sciences (wetenschapsfilosofische variant)

Antieke wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
Ethiek 5
Metafysica 5
Philosophy of Mind 5
Wetenschapsfilosofie 5
Epistemologie 5

Philosophy of Natural Sciences

History of Modern Philosophy 5
Metafysica 5
Wetenschapsfilosofie 5
Logica I 5
Logica II 5
Epistemologie 5

Philosophy of Political Science

Logica I 5
Ethiek 5
History of Modern Philosophy 5
Politieke filosofie 5
History of Modern Political Philosophy 5
Epistemologie 5

Philosophy of Psychology

Metafysica 5
Wetenschapsfilosofie 5
Philosophy of Mind 5
Taalfilosofie 5
Epistemologie 5
Wijsgerige antropologie I 5

Keuzevakken

Studenten volgen twee (nog niet als verplichte onderdelen gevolgde) cursussen naar keuze.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Antieke wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
Logica I 5
Metafysica 5
Cultuurfilosofie 5
Ethiek 5
Politieke filosofie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Philosophy of Mind 5
Taalfilosofie 5
Wijsgerige antropologie II 5
'Wilde metafysica' en zingeving 5

Semester 2

Middeleeuwse wijsbegeerte 5
History of Modern Political Philosophy 5
Logica II 5
Epistemologie 5
Wijsgerige antropologie I 5
Klassieke teksten: Hume 5
Filosofen als grenswachters 5
De transcendentie denken. Religie, liefde en waarheid bij Kierkegaard, Ferry en Levinas 5
Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit 5

BA3-cursussen

Studenten kiezen twee of drie BA3-cursussen (in totaal 20 EC) uit het cursusaanbod dat voor hun masterspecialisatie is geselecteerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Beoogde specialisatie:

Philosophy of Humanities

Werkcollege BA3 Antieke Wijsbegeerte: Aristoteles' Ethica Nicomachea 5
Nietzsche en Gadamer: interpretatie en geschiedenis 5
Internationale rechtvaardigheid 5
Aristotle's De anima in the Middle Ages: A History of the Mind–Body Problem(s) 10
Wijsgerige antropologie III: Filosofie en informatisering 10
Filosofie en literatuur II: Existentialisme 10
Levinas' kritiek op Heidegger 10
Plato Timaeus 10
Wijsgerige antropologie IV: Communicatie en de Geist der Rache 10
The Rise of Aesthetic Rationality: Nietzsche to Baumgarten 10
De tijd van de beleving 10
Geesteswetenschappen en natuurwetenschappen in historisch-filosofisch perspectief 10
Kant & Kantian Ethics 10
Character, Situation and Behaviour 10
Ethiek en evolutie 10
Contemporary Moral Issues: Questions of Life and Death 10

Philosophy of Law

Internationale rechtvaardigheid 5
Introduction to Kant: Metaphysics, Epistemology and the Problem of Freedom 10
Political Obligation 10
Kant & Kantian Ethics 10
Character, Situation and Behaviour 10
Ethiek en evolutie 10
Contemporary Moral Issues: Questions of Life and Death 10

Philosophy of Medical Science (sociaal-ethische variant)

Internationale rechtvaardigheid 5
Kant & Kantian Ethics 10
Character, Situation and Behaviour 10
Ethiek en evolutie 10
Contemporary Moral Issues: Questions of Life and Death 10

Philosophy of Medical Science (wetenschapsfilosofische variant)

Wittgenstein's Tractatus 5
Introduction to Kant: Metaphysics, Epistemology and the Problem of Freedom 10
Truth 10
Philosophy of Natural Sciences: Science and Society in History 10
Metaphysics, 21st-century style 10
Theories of Judgement 10
Hume's wetenschap van de menselijke geest 10
Geesteswetenschappen en natuurwetenschappen in historisch-filosofisch perspectief 10

Philosophy of Natural Science

Wittgenstein's Tractatus 5
Introduction to Kant: Metaphysics, Epistemology and the Problem of Freedom 10
Truth 10
Philosophy of Natural Sciences: Science and Society in History 10
Metaphysics, 21st-century style 10
Theories of Judgement 10
Hume's wetenschap van de menselijke geest 10
Geesteswetenschappen en natuurwetenschappen in historisch-filosofisch perspectief 10

Philosophy of Political Science

Internationale rechtvaardigheid 5
Introduction to Kant: Metaphysics, Epistemology and the Problem of Freedom 10
Political Obligation 10
Kant & Kantian Ethics 10
Character, Situation and Behaviour 10
Ethiek en evolutie 10
Contemporary Moral Issues: Questions of Life and Death 10

Philosophy of Psychology

Wittgenstein's Tractatus 5
Aristotle's De anima in the Middle Ages: A History of the Mind–Body Problem(s) 10
Introduction to Kant: Metaphysics, Epistemology and the Problem of Freedom 10
Truth 10
Philosophy of Natural Sciences: Science and Society in History 10
Metaphysics, 21st-century style 10
Theories of Judgement 10
Hume's wetenschap van de menselijke geest 10
Geesteswetenschappen en natuurwetenschappen in historisch-filosofisch perspectief 10

Meer info

Inleiding
Structuur pre-master
Toelating en aanmelding

Inleiding

Het pre-master programma Philosophy of a Specific Discipline biedt een voorbereiding op de MA Philosophy of a Specific Discipline (MA Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied). Deze tweejarige masteropleiding is bedoeld voor studenten met een bachelorgraad in een niet-wijsgerige opleiding, die geïnteresseerd zijn in een wijsgerige reflectie op het terrein van dat wetenschapsgebied. Mogelijke aandachtsgebieden zijn de grondslagen, de geschiedenis en de methodologie van het vakgebied, de samenhang ervan met aanpalende gebieden, de ethische implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en de ethiek van de beroepspraktijk.

Studenten die belangstelling hebben voor de MA Philosophy of a Specific Discipline kunnen tijdens (of na) hun bacheloropleiding het pre-masterprogramma wijsbegeerte volgen dat samen met een bachelordiploma in het wetenschapsgebied toegang geeft tot de MA in Philosophy of a Specific Discipline. Studenten kunnen desgewenst een gedeelte van de pre-master (15 of 30 EC) opnemen in de keuzeruimte van hun bacheloropleiding. Omdat een derde deel van de MA Philosophy of a Specific Discipline bestaat uit MA-cursussen in het wetenschapsgebied, volgen studenten doorgaans twee masteropleidingen: een in het wetenschapsgebied en de MA Philosophy of a Specific Discipline. Een deel van de cursussen (40 EC) wordt opgenomen in beide programma’s.

Leidse combinatie

Voor studenten die de specialisatie Philosophy of Law willen volgen en in Leiden de MA-specialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht hebben afgerond, bestaat een verkorte toegangsroute tot de MA Philosophy of a Specific Discipline. Daarnaast krijgen zij in de masterfase een aantal vrijstellingen. Zie voor meer informatie: Recht en filosofie: de Leidse Combinatie

Structuur pre-master

De pre-master Philosophy of a Specific Discipline heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen uit het bachelorprogramma Wijsbegeerte (standaardtraject):

 • 30 EC / 6 verplichte inleidende cursussen (elk 5 EC, niveau 100-200)

 • 10 EC / 2 cursussen naar keuze (elk 5 EC, niveau 100-300)

 • 20 EC / BA3-cursussen naar keuze uit een voor de beoogde masterspecialisatie aangewezen BA-specialisatie (niveau 300-400)

De verplichte, inleidende cursussen van de pre-master (niveau 100-200) worden geselecteerd uit het eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte. De keuzevakken van niveau 100-300 worden gekozen uit het cursusaanbod voor het eerste en het tweede jaar van de BA Wijsbegeerte (standaardtraject), m.u.v. de cursus Academic English.

De BA3-cursussen kunnen worden gekozen uit een jaarlijks wisselend aanbod. In principe wordt ook de tweede BA3-cursus gevolgd binnen de aangegeven specialisatie van de bacheloropleiding. In voorkomende gevallen kan – met toestemming van de coördinator – een keuze worden gemaakt voor een cursus uit een andere BA-specialisatie. Studenten dienen de combinatie van wijsgerige BA3-cursussen te bepalen in overleg met de coördinator van de betreffende specialisatie.

Alternatieve samenstellingen van het pre-masterprogramma dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie. Neem in dat geval eerst contact op met de studieadviseur.

De keuze van de BA3-cursussen

Voor de twee (of drie) BA3-cursssen maken studenten een keuze uit het aanbod van de BA3-specialisatie die het meest relevant is voor de door hun beoogde specialisatie van de MA Philosophy of a Specific Discipline (zie hieronder). In het overzicht in de e-Studiegids zijn deze cursussen voorgeselecteerd.

MA Philosophy of Humanities
1. Filosofie van mens, techniek en cultuur
2. Filosofie van mens, techniek en cultuur óf Ethiek en Politieke filosofie

MA Philosophy of Law
Ethiek en Politieke filosofie

MA Philosophy of Medical Sciences
Sociaal-ethische variant: Ethiek en Politieke filosofie
Wetenschapsfilosofische variant: Theoretische filosofie

MA Philosophy of Natural Sciences
Theoretische filosofie

MA Philosophy of Political Science
Ethiek en Politieke filosofie

MA Philosophy of Psychology
Theoretische filosofie

Toelating en aanmelding

Studenten kunnen zich inschrijven voor de pre-master nadat zij de propedeuse (of het eerste jaar) van de bacheloropleiding in het wetenschapsgebied hebben afgerond. Inschrijving is mogelijk per 1 september of per 1 februari. Bedenk wel dat sommige cursussen voortbouwen op eerder verworven kennis: zo kan bijvoorbeeld Logica II niet worden gevolgd voordat Logica I is afgerond.

Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de pre-master Philosophy of a Specific Discipline en (eventuele) kosten zie de website van de opleiding Wijsbegeerte