Prospectus

nl en

History

Na de propedeuse stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de Opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de tien zogenaamde afstudeerrichtingen. Deze bestaan uit zes hoofdrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier specialisaties binnen die hoofdrichtingen (Amerikaanse Geschiedenis, Expansiegeschiedenis, Zeegeschiedenis en Migratiegeschiedenis). Om in één van deze hoofdrichtingen danwel specialisaties af te studeren moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 1. één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS
  1. één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS
  2. één derdejaars seminar van 10 ECTS
  3. één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

NB. Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Daarnaast bevelen de meeste afstudeerrichtingen bepaalde vakken aan ter invulling van de verdiepings- en verbredingsruimte van het tweede studiejaar. Zie hiervoor: Hoofdrichtingen en Specialisaties.

First Year

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier:

Propedeuse voltijd
Propedeuse deeltijd

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 5
Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 5
Propedeuse HC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 5
Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 5
Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis) 5
Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 1 (Themacollege 1) 5
Propedeuse TC 2 (Themacollege 2) 10

Vaardighedenwerkcollege (AGC, MG en ESG). Succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ECTS op

Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 0
Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 0
Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 0

Vaardighedenwerkcollege (AGN, OG en VG). Succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ECTS op

Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 0
Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis) 0
Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 0

Second Year

In het tweede studiejaar volgt de student één hoorcollege en één werkcollege per semester. Deze colleges hoeven niet binnen dezelfde hoofdrichting te vallen: het is mogelijk in het eerste semester een hoorcollege van hoofdrichting 1 te doen en een werkcollege van hoofdrichting 2 en in het tweede semester vice versa.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

NB. Neem bij onduidelijkheden éérst de volgende pagina door:
inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Course EC Semester 1 Semester 2
Historiografie en geschiedfilosofie 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

De kerstening van de Romeinse wereld 5
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5
Geloof aan de Goden: thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

De Bourgondische Nederlanden 5
Europese expansie en globalisering in de middeleeuwen 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van de Europese Unie 5
Geschiedenis van het antisemitisme 5
Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De Nederlanden en de Iberische wereld in de zeventiende eeuw 5
Robert Fruin en de Vaderlandse Geschiedenis 5
Van Zeil naar Stoom: veranderingen in de Nederlandse scheepvaart tussen 1840 en 1914 5

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

Clio en de macht. Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Imperia in Azië 5
Staat en natie in de Europese geschiedenis 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5
Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden 5
History of European Expansion and Global Interaction 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

Betrekkingen tussen de Grieks-Romeinse wereld en India 10
Bitterzoete Eros. Seksualiteit in de antieke wereld 10
Demokratia Power to the people 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

De Noordse wereld: van Vikingen tot Scandinaviërs 10
Parochies, polders en percelen. Inleiding tot de nederzettingsgeschiedenis van laag Nederland tot ca. 1600 10
Staten van Brabant 10
Steppekrijgers 10

Werkcolleges Economische en Sociale Geschiedenis

Agressie en geweld (SG) 10
Banden met twee landen: Migranten en de staat (SGM) 10
Europa na Napoleon: staatsmacht in de 19de eeuw (SG) 10
Kapitalisme, crisis en globalisering in de twintigste eeuw (EG) 10
Vroegmoderne contacten: Steden, handelsnetwerken en globalisering, 1500-1751 (EG) 10
Wanneer grenzen verschuiven (EG/SG) 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Aspecten Maritieme Geschiedenis 10
Holle retoriek en valse emoties: over dynamiek en turbulentie in het politieke debat 10
Idealen en illusies. De geschiedenis van het streven naar een beter leven, 1850-1980 10
Principes of pragmatisme? Religieuze verdeeldheid en tolerantie in de Republiek 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

“The United States: Its exalted mission and its unsavory friends”. Het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van buitenlandse dictators gedurend 10
De Koloniale Tuin in Oost en West 10
De strijd om het algemeen kiesrecht in Europa en de Verenigde Staten 10
De uitvinding van de boekdrukkunst: momentum of mythe? 10
Geschiedenis van de Sovjetunie 10
Het verdeelde Europa, 1550-1600 10
Japan tussen 1570 tot 1850 - het tijdperk van reunificatie en nationale isolatie 10
Latin America from conquest to independence 10
The American Civil War and Reconstruction 10

Verdiepings- en verbredingsvakken

Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven? 5
Contemporary South Asia, part 1 and 2 10
Geschiedenis van Zuid-Azie: overzicht 5
History of Human Rights from the Eighteenth Century up to Now 5
Inleiding tot de geschiedenis van Midden-Europa van de Middeleeuwen tot nu 10
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Methoden en hulpwetenschappen van de Oude Geschiedenis 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Middeleeuwse paleografie 5
Oral History (avondcollege) 5
Oral History (dagcollege) 5
Oud Schrift I 5
Problems in the History of Human Rights in Nineteenth and Twentieth Centuries Central Europe 5
Statistiek voor Historici 5

Third Year

In het derde jaar kiest de student de BA-afstudeerrichting uit de hoofdrichting waar in het tweede jaar een hoorcollege en een werkcollege zijn afgerond. Daarin wordt een seminar gevolgd en het BA-eindwerkstuk geschreven. Daarnaast heeft de student 30 ECTS keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf en volgt hij nog een hoorcollege van 5 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS)

Seminar (SEM) 10
Hoorcollege 5
Keuzeruimte 15

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS)

BA-eindwerkstuk (BA-EWS) 15
Keuzeruimte 15

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Course EC Semester 1 Semester 2

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

De kerstening van de Romeinse wereld 5
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5
Geloof aan de Goden: thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

De Bourgondische Nederlanden 5
Europese expansie en globalisering in de middeleeuwen 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van de Europese Unie 5
Geschiedenis van het antisemitisme 5
Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De Nederlanden en de Iberische wereld in de zeventiende eeuw 5
Robert Fruin en de Vaderlandse Geschiedenis 5
Van Zeil naar Stoom: veranderingen in de Nederlandse scheepvaart tussen 1840 en 1914 5

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

Clio en de macht. Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw 5
Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
History of European Expansion and Global Interaction 5
Imperia in Azië 5
Staat en natie in de Europese geschiedenis 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5

Seminars Oude Geschiedenis

Augustus’ revolutie 10
Sparta en het Spartaanse leger (6de-4de eeuw v.C.) 10

Seminars Middeleeuwse Geschiedenis

De mogelijkheid van een eiland: percepties en perspectieven 10
Monarchen en metropolen 10

Seminars Economische en Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van Ontwikkelingssamenwerking 10
Globalisering en economische crisis sinds 1980 10
Joodse Nederlanders of Nederlandse joden? De assimilatie van een etnisch religieuze minderheidsgroep 10
Ruzie en achterklap 10
Vandalen, nozems en hangjongeren. Ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit in Den Haag en Leiden (1920-heden) 10

Seminars Vaderlandse Geschiedenis

De erfenis van Marx, vormen van socialisme in Nederland en België 10
De zee en de letteren 10
Seksualiteit en de Duitse bezettingstijd, 1940-1945 10
Winnaars: profiteurs of stichters van een nieuwe orde 10

Seminars Algemene Geschiedenis

America and Vietnam 10
American Intellectual History 10
De nationalisering van de cultuur (1815-1945) 10
De onafhankelijkheid van Suriname in vergelijkend perspectief 10
Het Spaanse leger en de Nederlandse Opstand 10
Piracy in the Americas, 1500-1750 10
The American Century?: US Foreign Policy in the Cold War and Post Cold War Eras 10

More info

BA Geschiedenis
MA History
Research Master History

2009-2010

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis

Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een MPhil History te gaan doen? Dit stuk probeert op die vragen een antwoord te geven.

BA Geschiedenis

In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.

 • In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.

 • In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.

 • In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.

 • In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.

 • De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.

 • In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.

 • Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History

De MA Geschiedenis biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

 • In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.

 • Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.

 • De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.

 • Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.

 • In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

Research Master History

De ResMA-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de MPhil is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De MPhil biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.